İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Madde 1. Kütüphaneden Yararlanma Şartları

(1) Kullanıcılar kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanırken, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Ulusal ve uluslararası kanunlarda korunan fikri mülkiyet ve diğer haklara ilişkin ihlallerden kullanıcılar münferiden sorumludur.

(2) Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilir.

(3) Dışarıdan gelen araştırıcılar ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin kütüphaneden yararlanabilmeleri Rektörlük iznine tabidir. Bu kişilere kütüphane kaynakları ödünç verilemez. Ancak, bağlı oldukları üniversitelerin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının/ yahut muadili olan yönetim biriminin sorumluluğu altında kütüphanemizden ödünç materyal alabilirler.

(4) Kütüphaneden yararlanmak isteyen okuyucular ve araştırmacılar bu Yönergedeki genel kuralların yanında aşağıdaki kurallara da uymak zorundadır. Bu kurallar:

a) Sessizliği korumak.

b) Çalışanları rahatsız etmemek, toplu okuma salonlarında grup çalışması yapmamak.

c) Kütüphanede bulunan eşyalara zarar vermemek; yayınları kirletmemek, yırtmamak.

d) Ödünç alınacak yayında; noksan sayfa veya yırtık olup olmadığını kontrol etmek, varsa kütüphaneciye bildirmek.

e) Kütüphaneden yararlanmak üzere, raflardan aldığı yayının yerini kesin biliyorsa yerine koymak, bilmiyorsa masanın üzerine bırakmak veya sorumlu kütüphaneciye teslim etmek.

f) Sorulduğunda kimlik kartı göstermek.

g) Sessiz okuma salonlarında su haricinde bir şey yememek ve içmemek.

h) Kütüphanenin düzenini bozan davranışlardan uzak durmak.

i) Kütüphanede bir başkası için yer tutmayıp herkesin kullanımına saygı göstermek.

j) Kütüphanede sessiz yürümek.

k) Kütüphane içerisinde cep telefonlarını sessiz konuma almak ve cep telefonu ile görüşme gerçekleştirmemek.

l) Kütüphanede herhangi bir özel eşya bırakmamak. (Bırakıldığı takdirde Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü kayıp eşyadan sorumlu tutulamaz.)

m) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmamak.

(5) Uyarılara rağmen kütüphane düzenini bozan, kurallara uymamakta direnen okuyucuların kütüphane hizmetlerinden yararlanmaları 15 gün süreyle durdurulur. Direktörlük gerekli gördüğü takdirde bu süreyi 2 aya kadar uzatabilir; idari, hukuki ve cezai işlemlerin yapılması için Rektörlüğe müracaatta bulunabilir.

(6) Her türlü kütüphane materyali elektronik olarak korunmaktadır. Alarm devreye girdiği zaman gerekli görüldüğü takdirde ilgili kullanıcının üzeri, çantası ve özel eşyaları görevli tarafından kontrol edilebilir.

(7) Kütüphaneden yararlanan kullanıcılar kütüphaneden çıkarken ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs eden veya çıkaranlar hakkında görevli kişilerce tutanak tutulur ve Direktörlüğe bildirilir. Direktörlük gerekli görürse idari, hukuki ve cezai işlemlerin yapılması için Rektörlüğe müracaatta bulunabilir. Ayrıca izinsiz olarak materyal çıkaran kişi/kişiler çıkardıkları materyali kaybettikleri veya sağlam olarak iade etmedikleri taktirde bu Yönergenin 5. Maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 2. Ödünç Verme Esasları

(1) Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.

(2) Üniversitemizin bütün akademik ve idari personeli göreve başladıkları tarihten itibaren, öğrencilerimiz ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemizin doğal üyesi olurlar.

(3) Üniversitemiz akademik ve idari personeline kurum kimlik kartları ile öğrencilerimize ise öğrenci kimlik kartları ile ödünç verme işlemi yapılır.

(4) İdari ve akademik personelimiz, 20 (yirmi) gün süreyle 5 (beş) kitap ödünç alabilir.

(5) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, 10 (on) gün süreyle 3 (üç) kitap ödünç alabilir.

(6) Ön lisans, lisans ve mezun öğrencilerimiz, 10 (on) gün süreyle 2 (iki) kitap ödünç alabilir.

(7) Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece bir defaya mahsus olmak üzere;

a) İdari ve akademik personel ile doktora öğrencilerinin 20 (yirmi) gün daha (Not: Bu fıkrada yer alan doktora öğrencilerinin 20 (yirmi) gün süre ile ödünç aldığı kitabı uzatabileceği hükmü, 01.11.2018 tarihinde Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 10 (on) gün süre ile sınırlandırılmıştır.)

b) Yüksek lisans öğrencilerinin 10 (on) gün daha

c) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin 5 (beş) gün daha uzatılabilir.

d) Ek süreler sonunda iade edilen kitap en az 10 gün kütüphanede kalmadıkça aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez.

(8) Bir kitap için bir akademik yılda bir kullanıcıya en fazla üç defa ödünç verme işlemi uygulanır.

(9) Başka kullanıcılarda bulunan kaynaklar rezerv edilebilir. Rezerv edilen kaynaklar 2 (iki) adedi geçemez. Kaynaklar diğer kullanıcı tarafından Kütüphaneye iade edildikten sonra iki gün içinde alınmadığı takdirde rezerv işlemi iptal edilir.

(10) Ödünç verme süreleri Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü tarafından gerektiğinde yeniden düzenlenebilir.

(11) Kullanıcılar, aldıkları yayınları başka kişilere devredemez.

(12) Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir. Kullanıcı, istenen materyali en geç 3 gün içinde kütüphaneye teslim etmelidir. Belirtilen süre sonunda iade etmeyen üyelerin ödünç alma hakkı, 15 gün süreyle dondurulur.

(13) Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar, kullanıcıların isteği veya Direktörlük ve/veya öğretim elemanlarının kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.

(14) Üniversitede görevli akademik personel, Kütüphaneler Arası İş Birliği çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden Direktörlük aracılığıyla bir defada en fazla 5 kitap talebinde bulunabilir. İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler Üniversite tarafından karşılanır. Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. Kütüphaneler Arası İş Birliği kapsamında alınan kitapların süresi dolduğu halde teslim etmeyenlerin ve/veya bu kitaplarla ilgili gecikme, yıpranma veya kaybolma sebebiyle cezalı durumuna düşenlerin, cezalarını ödemeden veya kitapları temin etmeden yeni kitap istekleri karşılanmaz.

Madde 3-Elektronik Yayınlardan Yararlanma

(1) KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli kendilerine sağlanan IP kodları ile üniversitenin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden ve dışından erişebilir.

(2) Kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynakların kullanımında aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Elektronik kaynaklardan, çeşitli yazılımlar kullanılarak çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere indirme yapılamaz.

b) Elektronik kaynaklardan indirilen makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.

c) Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanabilir, ihlal yükümlülüğünden doğacak maddi cezalar kendilerine ödettirilir.

Madde 4-Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

(1) Aşağıda belirtilen kitap ve materyaller dışarıya ödünç verilemez:

a) Başvuru/müracaat eserleri (Özet, indeks, sözlük, ansiklopedi, vb.)

b) Basılı olmayan tezler

c) Görsel-işitsel araçlar

d) Rezerv kitaplar

e) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları

f) Müzik notaları

g) Atlas, harita ve slaytlar

h) Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal vb. materyaller

i) Yazma ve nadir basma eserler

j) Kütüphane komisyonunun karar verdiği diğer kitap ve materyaller

k) Direktörlükçe belirlenen ve kütüphanelerin dışına çıkarılmasında sakınca bulunan (tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller.

(2) İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Madde 5-Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyaller

(1) Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiçbir işleme gerek olmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, geçen her gün için (tatil günleri de dâhil), Direktörlük tarafından teklif edilip, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür.

(2) Personelden, ödünç verme cihazlarından veya otomasyondan kaynaklanan bir işlem kusurunun Direktör tarafından tespit edilmesi halinde iadeyi geciktirene ceza uygulanmaz.

(3) Kullanıcının gecikmeye neden olan mazeretini belgelemesi durumunda (sağlık raporu, mücbir sebepler, olağanüstü afet durumları vb.) belgede belirtilen tarih aralığı, ceza hesaplanırken dikkate alınır.

(4) 20 TL’nin üzerinde borcu olan öğrencilerin borçlarını ödeyinceye kadar, kitap teslimini 20 günden fazla geciktiren öğrencilerin ise ödünç aldıkları kitabı iade edene kadar OBS sistemine girişleri bloke edilir. (Bu işlemi Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü birlikte yürütür.) Ayrıca bu kişinin kütüphane üyeliği de 15 (on beş) gün süreyle bloke edilir ve ilgiliye bu süre zarfında başka kitap veya materyal ödünç verilmez.

(5) İade tarihini hatırlatmak Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü’nün sorumluluğunda değildir. Ödünç alınan materyalleri zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

(6) Ödeme cezası alan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece başka kitap veya materyal ödünç verilmez.

(7) Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü materyal hakkında kaybedilmiş muamelesi yapar. Kitap kaybeden kullanıcılara bir daha kütüphaneden ödünç kitap verilmez. Üniversite akademik ve idari personeline ait ödenmeyen para cezaları ise aylık ücretlerinden kesilir.