İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Mali İşler Direktörlüğü, üniversitemizin finansal işlerinin yürütülmesini ve takibini yapmak, bu işlemleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre kaydetmekle sorumlu birimdir. Direktörlüğümüz; üniversitenin yıllık tahminî gelir ve gider bütçelerini hazırlar, aylık bütçe gerçekleşmelerinin karşılaştırma işlemlerini yapar, tüm finansal işlemleri takip ederek raporlar. Gerekli yasal beyannameleri düzenleyerek beyan edilmesini sağlar ve ödemelerini gerçekleştirir. Üniversitemiz harcama bütçesinde yer alan ödenekleri plan ve program esasına göre uygun, ekonomik ve verimli şekilde kullanır. Satın alma işlemlerinin yürütülmesini, ayniyat hizmetleri faaliyetlerini yasalar ve yönergeler çerçevesinde yerine getirir.

Direktörlüğümüz; üniversitemizin mevcut finansal kaynaklarının şeffaf, etkin ve verimli olarak kullanılması ve denetlenmesi ile sunduğu hizmetlerde kalitenin artırılmasını hedeflemektedir.

 

GÖREV ALANLARI

 • Üniversitemizin muhasebe, finans ve bütçe işlemlerinin yönetilmesi.
 • Mali tabloların hazırlanması (Bilanço, Gelir Tablosu vb.).
 • Tahsil ve tediye işlemlerinin yapılması.
 • Gelir ve giderlerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre kaydedilmesi.
 • Gerekli yasal beyannamelerin hazırlanarak, ödemelerin gerçekleştirilmesi.
 • Öğrenim ücretlerinin tahsilatı ve faturalandırma işlemlerinin yapılması.
 • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Ar-Ge projelerinin muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Personel harcırah işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Üniversitemiz satın alma ve stok yönetimi işlemlerinin yürütülmesi.
 • İhtiyaç duyulan hizmet temini, araç-gereç, demirbaş, makine-teçhizatların yasal düzenlemeler dahilinde planlamasının yapılması ve etkin şekilde satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Satın alınacak ürünlere dair pazar araştırması işlemlerinin yapılması.
 • İnşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, onarım ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Yapılması planlanan ihaleli alımlarda ihale dosyası ve sözleşme taslaklarının hazırlanması. Satın alma sürecinin her aşamasının kayıt altına alınarak, ilgili tüm belgelerin ihale işlem dosyası ile muhafaza edilmesi.
 • Satın alma işlemleri sonucunda, gelen faturaların kontrolünün sağlanarak ilgili birimlere teslim edilmesi.
 • Satın alımı gerçekleştirilen malzemelerin irsaliye veya faturaları ile kontrol edilmesi.
 • Kontrol/muayenesi yapılan malzemelerin cinsine ve niteliğine göre sınıflandırılarak depolama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Tüketime ve kullanıma sunulacak malzemelerin ilgili kişilere teslim edilme işleminin gerçekleştirilmesi.
 • Kullanımda olan malzemelerin yerinde kontrol edilmesi, kayıt altına alınması ve zimmetleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Ayniyat ve lojistik depolarında gerekli düzenlemelerin ve güncellemelerin yapılması.
 • Kullanılmayacak durumda olan demirbaşların hurdaya ayrılma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.