İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi sahip olduğu öz değer ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde topluma katkı bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul etmektedir. Toplumsal katkı anlayışını ve bu konudaki önceliklerini toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirler.

KTO Karatay Üniversitesi Toplumsal Katkı İlkeleri

1. İnsan Hakları

KTO Karatay Üniversitesi, tüm hizmet süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesini hedefler. Kurum, çalışanlarının kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçlar.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikleri nedeni ile ayrım yapılmaz.

KTO Karatay Üniversitesi, tüm çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanır. Çalışanlar, kurumun en değerli varlığıdır ve onları güvenliğini sağlamak ve korumak KTO Karatay Üniversitesi’nin öncelikli hedefidir.

2. Çalışma Koşulları

İş hayatının hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler ve kurumlar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Ücretler, sosyal haklar, fazla mesailer, çalışma saatleri yasalara uygun olarak belirlenmiştir. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmakta ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmaktadır.

2.1. Özgürce Çalışma Hakkı

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

2.2. Sağlık ve Güvenlik

Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar, sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli çalışmalar yürütür.

3. İş Etiği

3.1. Yolsuzlukla Mücadele

Tüm iş süreçleri ve iş ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

3.2. Ayrımcılık Yasağı

Çalışanlara hangi türde olursa olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Çalışanlara cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, engeli, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı ve benzeri durumlardan ötürü hiçbir konuda ayrımcılık yapılmaz.

4. Çevre

Kurum, her türlü faaliyetinden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetir. KTO Karatay Üniversitesi yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulayarak, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olarak, çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek verir.

Sorumluluk ve Uygulama

Topluluk genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticiler ve çalışanlar sorumludur.