KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
Not ortalaması ile yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.
a) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması yüz üzerinden altmış (60/100) ya da dört üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır).
b) Bu kategoride   ön lisans programlarında ikinci ve üçüncü yarıyıl için; lisans   programlarında dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için   yatay geçiş kontenjanları belirlenir.
c)Yurt içinden not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için ayrı ayrı olmak üzere; başvuru yapılan programın ÖSYM kontenjanı, 50’den az ise 2, 51-100 ise 3, 101+ ise 4 olarak belirlenir.
Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir?
1. Online Başvuru Formu Çıktısı
2. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
3. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
4. Not dökümü (transkript) (K.K.T.C. hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur.) (Islak imzalı / e- imzalı)
5. Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık programı zorunlu olan programlarda)
6. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde ders saatlerini gösterir belge (Hukuk Fakültesi için)
7. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
8. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
9. Varsa Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
10.Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).
11. Başvuru Ücreti: 250 TL.
Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
Yatay geçiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.
a) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.
b) Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin not ortalamasının yüz üzerinden altmış 60/100 ya da dört üzerinden 2,29 olması şartı aranır (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır).
c) Öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da ilgili başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir.
ç) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
d) Yatay geçiş kontenjanı, ilgili yıl için yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanının azami yarısı olarak belirlenir.
e) Yurt dışından yatay geçiş, lisans programları için sadece güz döneminde başvuru alınır.
f) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
g) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanın yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir?
1. Online Başvuru Formu Çıktısı
2. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
3. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
4. Not dökümü (transkript) (K.K.T.C. hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur.) (Islak imzalı / e- imzalı)
5. Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık programı zorunlu olan programlarda)
6. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde ders saatlerini gösterir belge (Hukuk Fakültesi için)
7. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
8. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
9. Varsa Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
10.Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).
11. Başvuru Ücreti: 250 TL.

Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir!
Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
Yatay geçiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.