KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ


Not ortalaması ile yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir. 

a)Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması yüz üzerinden altmış(60/100) yada dört üzerinden iki (2/4) olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.

b)Bu kategoride   ön lisans programlarında ikinci ve üçüncü yarıyıl için; lisans   programlarında dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü,dördüncü ve beşinci sınıflar için   yatay geçiş kontenjanları belirlenir.

c)Yurt içinden not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için ayrı ayrı olmak üzere;başvuru yapılan programın ÖSYM kontenjanı, 50’den az ise 2, 51-100 ise 3, 101+ ise 4 olarak belirlenir.

Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir? 

·        Öğrenci Belgesi

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·        ÖSYS Yerleşme Belgesi

·        LYS Puan Kartı

·        Transkript

·        Ders içeriği (Onaylı / ıslak imzalı ilgiliWeb linki)

·        Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığını gösterir belge 

·        Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümleriçin)

·        Disiplin Cezası Alıp Almadığını Gösterir Belge

·        Başvuru Ücreti Dekontu (100TL.)

·       NotSistemleri Eşdeğerlik Tablosu ( Not Dönüşüm Tablosu)Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
Posta yolu ile yap
ılan başvurular kabul edilmeyecektir! 
Eksik belgeli ba
şvurular işleme alınmayacaktır. 
Yatay ge
çiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.


YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ

(1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.

a) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.

b) Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin not ortalamasının yüz üzerinden altmış 60/100 (dört üzerinden bir buçuk 1,5/4) olması şartı aranır.

c) Öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan(Tıp,Hukuk, Mühendislik, Mimarlık,Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da ilgili başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir.

ç) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının,yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

d) Yatay geçiş kontenjanı,ilgili yıl için yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanının azami yarısı olarak belirlenir.

e) Yurt dışından yatay geçiş,lisans programları için sadece Güz döneminde başvuru alınır.

f) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler,derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

g) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanın yüzde 15’ini geçemez.Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır.Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir? 

·        Öğrenci Belgesi

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·        ÖSYS Yerleşme Belgesi

·        LYS Puan Kartı

·        Transkript

·        Ders içeriği (Onaylı / ıslak imzalı ilgili Web linki)

·        Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığını gösterir belge 

·        Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümler için)

·        Disiplin Cezası Alıp Almadığını Gösterir Belge

·        Başvuru Ücreti Dekontu (100TL.)

·        Not Sistemleri Eşdeğerlik Tablosu ( Not Dönüşüm Tablosu)


Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti  ile yapılacaktır.
Posta yolu ile yap
ılan başvurular kabul edilmeyecektir! 
Eksik belgeli ba
şvurular işleme alınmayacaktır. 
Yatay ge
çiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.