A İşletme biliminin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olabilmek

 

B

 

Temel muhasebe ve finans teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C

 

Temel pazarlama teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

D

 

Temel üretim yönetimi teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

E

 

Temel yönetim ve organizasyon teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

F

 

İşletme bilimine dair araştırma yöntemlerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

G

 

Firmaların karşılaşabileceği riskleri ve fırsatları değerlendirme ve analiz etme becerisine sahip olabilmek

 

H

 

Firmalarının rekabet ettikleri çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak karar verme mekanizmaları üstünde ne derece etkili olduğunu açıklayabilmek.

 

I

 

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olmak.

 

J

 

Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olmak.

 

K

 

İşletmeciliğin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kurallarına ve mevzuatlara hakim olabilmek

 

 

 

 

 

A1 İşletme biliminin temel kavramlarına hakim olabilmek

 

A2

 

Yönetim, karar verme ve planlama süreçlerine hakim olabilmek

 

A3

 

Disiplinler arası bakış açısı kazanabilmek

 

A4

 

İş etiği hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

A5 Örgütsel problemlere matematik ve istatistiki yöntemler ile çözüm geliştirebilmek.

 

 

 

 

B1 Muhasebe ve finans teorilerinin temel kavramlarına hakim olabilmek

 

B2

 

Muhasebeleştirme kavramlarına hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

B3

 

Muhasebe sisteminin genel işleyişine hakim olabilmek

 

B4

 

Dönem sonu işlem ve uygulamalarına hakim olabilmek

 

B5

 

İç denetim sisteminin genel işleyişine hakim olabilmek

 

B6

 

Ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına hakim olabilmek

 

B7

 

Finansal tablolar ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

B8

 

Varlık ve kaynak yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilmek

 

B9

 

Finansal sistem, finansal pazarlar, finansal araçlar ve finansal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

 

 

 

 

C1 Pazarlamanın temelleri ve pazarlama anlayışındaki değişim hakkında bilgi sahibi olmak

 

C2

 

Pazar ve pazarlama çevresi hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C3

 

Tüketici davranışları konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C4

 

Endüstriyel pazarlama konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C5

 

Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C6

 

Pazarlama iletişi araçları hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C7

 

Pazarlama kanalları ve dağıtım kanalları yönetimi hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

C8

 

Pazarlama yönetimi ve stratejik pazarlama planlaması konusunda hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

 

 

 

 

D1 Üretim yönetimi disiplininin temelleri hakkında bilgi sahibi olmak

 

D2

 

Üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

D3

 

Yöneylem araştırması konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

D4

 

İş etüdü ve iş ölçümü konularında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

D5

 

Kapasite planlaması ve talep tahmininde kullanılan sayısal yöntemlere hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

 

 

 

 

E1 Yönetim ve organizasyon disiplinin temelleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

E2

 

Klasik yönetim ve organizasyon teorisi hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

E3

 

Davranışsal yönetim ve organizasyon teorisi hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

E4

 

Modern yönetim ve organizasyon teorileri hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

E5

 

Örgütsel davranış konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

E6

 

Liderlik kuramları ile girişimcilik hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

 

 

 

 

F1 Nicel araştırma yöntemleri ve istatistiki, ekonometrik modeller hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

F2

 

Nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

F3

 

Araştırma tasarımı hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

F4

 

Örnekleme süreci ve yöntemleri hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

F5

 

Ölçme ve ölçekleme konusu hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

 

 

 

 

G1 İşletmecilikte ekonomik riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek.

 

G2

 

İşletmecilikte politik riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek

 

G3

 

İşletmecilikte finansal riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek

 

G4

 

İşletmecilikte sosyal riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek

 

G6

 

Firmanın hedefleri ve stratejilerinin yerel ve küresel açıdan analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kavramlara dayalı çerçeve oluşturmak

 

 

 

 

 

H1 Ticari ve ekonomik birliklere ve bütünleşmelere vakıf olabilmek

 

H2

 

Rekabet ortamındaki politik güçleri anlayarak açıklayabilmek.

 

H3

 

Rekabet ortamındaki yasal güçleri anlayarak açıklayabilmek

 

H4

 

Rekabet ortamındaki ekonomik güçleri anlayarak açıklayabilmek

 

H5

 

Rekabet ortamındaki teknolojik güçleri anlayarak açıklayabilmek

 

H6

 

İş yaşamı ile ilgili güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek

 

 

 

 

 

I1 İş yaşamına ilişkin sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olabilmek

 

I2

 

Bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgilerin toplanmasını, güncel bilgilerin takibini, yerli ve yabancı iş çevreleri ile iletişimi gerçekleştirebilmek

 

I3

 

İş yaşamındaki iletişim kanallarına hakim olabilmek

 

 

 

 

 

J1 İş yaşamına ilişkin internet sitelerine, bilgi kaynaklarına ve veri tabanlarına hakim olabilmek

 

J2

 

İşletmeciliğe ilişkin yazılımları etkili bir biçimde kullanabilmek

 

J3

 

Günlük çalışma yaşamına ilişkin temel bilgisayar uygulamaları ve paket programları kullanma becerisine sahip olabilmek

 

J4

 

Yönetm bilgi sistemi uygulamarı hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

 

 

 

 

K1 İşletmeciliğe ilişkin hukuk kurallarına ve mevzuatlara hakim olabilmek

 

K2

 

İşletmeciliğe ilişkin vergi uygulamalarına hakim olabilmek

 

K3

 

Uluslararası işletmecilik hukuku mevzuatı ve uygulamalarına hakim olabilmek

 

K4

 

İş hukuku ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

 

 

PROGRAM QUALIFICATIONS

A) To be able to master basic theories and terminology of business science

B) To be able to master basic accounting and finance theories and related them with business life

C) To be able to master basic marketing theories and related them with business life

D) To be able to master basic production management theories and related them with business life

E) To be able to master basic management and organization theories and related them with business life

F) To be able to master research methods about business science and related them with business life

G) Having ability to evaluate and analysis risks and opportunity with which firms may encounter.

H) By understanding political, legal, economic and technological forces on environment where firms compete with each other, to be able to explain how effective these factors are on their decision making mechanism.

I) Having effective communication skills as oral and written.

J) Having ability to use computer and necessary package program.

K) To be able to master the main legal rules and legislations constituting the legal framework of business administration.