KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

 

A

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.

B

 Bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.

C

Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.

D

Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

E

Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir

F

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.

G

Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.

 

Program Qualifications

A

All graduates can assess and plan physiotherapy and rehabilitation protocols by using quantitative and qualitative principals and concepts in physiotherapy and rehabilitation field.

B

All graduates apply physiotherapy and rehabilitation program by using further level knowledge and skills with in the order of systematically and safely ethic rules; finish or change treatment protocols if necessary

C

All graduates have contribute to produce health politics for the changing and varying necessities on physiotherapy and rehabilitation field

D

 All graduates organize the physiotherapy and rehabilitation services effectively and sufficiently, direct the working processes to go on developing quality and organization function; solve the problems with the evidence based knowledge.

E

All graduates have ability to execute the professional and academic studies independently, have responsibility to work multidisciplinary with other colleagues via effective communication skills as a team worker.

F

 All graduates record qualitative service and research on physiotherapy and rehabilitation field and report it; take part in every step of research and projects.

G

All graduates internalize characteristically development, literate and lifelong learning; quality development, contribute education and promotion programs in field, internationalize their professional behavior.