Yayınlanma Tarihi: 28.01.2016

 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

                                                                  (KARSEM)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE  2  –  (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

          MADDE 4  – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

           a) Merkez (KARSEM): KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

           b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

           c) Müdür Yardımcısı : Merkezin Müdür Yardımcısını,

           ç) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

           d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

           e) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

           f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

           g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

          MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitenin mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Gerek  ulusal  ve  gerekse  uluslararası  mesleki  yeterlilik  kapsamında,  Merkez

Yönetim Kurulu’nca belirlenecek alanlarda personel belgelendirmesi yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

              a) Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak,

 b) Kitap, dergi, broşür ve benzeri her türlü yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,

        c)Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımını sağlamak ve konuyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak,

              ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak,

             d) Merkezce düzenlenen eğitim programları sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek.

  e) Teknik raporlar hazırlamak.

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

 

         Müdür

         MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla Üniversitenin tam zamanlı üniversite mezunu personeli arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı hallerde görevi sona erer. Vekaleten atamalarda da aynı hükümler uygulanır.

        (2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite personeli arasından ya da dışarıdan Üniversite mezunu en fazla iki kişi Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün, görevinin başında bulunamadığı hallerde yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından başkaca bir seçim yapılmadığı takdirde; Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

 

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayıyla görevlendirilen beş üye ve dışarıdan Mütevelli Heyeti Başkanı’nın önereceği 4 üye olmak üzere en az 11 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Rektörün daveti üzerine en az iki ayda bir üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Rektör, ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının planlanması ve hazırlanması, eğitim programlarına katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 5 Eylül 2013  tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO  Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2016 tarih, 36907875-210.02.11-119-95 sayı ve Merkez Yönetmelikleri konulu yazısına istinaden web sayfamızda yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.