AR-GE, PROJE ve İNOVASYON FAALİYETLERİ

TEŞVİK YÖNERGESİ

       

   

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu yönerge; KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanlarına yapılacak olan teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri, projenin destek programı, türü ve akademik personelin projede bulunduğu göreve göre akademik teşviğin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

(2) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanlarının nitelikli araştırma geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesine teşvik edilmesine ve bu tür faaliyetleri yapanların ödüllendirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.  

 

Tanımlar

Madde 2 –(1) Bu yönergede ve eklerinde geçen;

a) Araştırma: Öğretim elemanlarının çalıştığı kurum tarafından ve araştırmanın etkili olduğu kurumlarca önceden onaylı, başlangıcı belgelenmiş, çalışmanın sonuç raporu aynı kurumlarca tescillenmiş, herhangi bir proje kapsamında yürütülmemiş, bir problemi çözmeye veya yaratıcı eser üretmeye yönelik, süreçleri raporlaştırılmış sistematik çalışmaları,

b) Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişileri,

c) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini,

ç) AB: Avrupa Birliğini,

d) ARDEB: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığını,

e) BİDEB: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığını,

f) BİTO: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programlarını,

g) BOREN: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,

ğ) Danışman: Proje boyunca proje yönetim ve uygulama ekibine destek veren, proje yönetim ve uygulama tecrübesine sahip nitelikli kişiyi,

h) Faaliyet: Her bir takvim yılı için bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikteki yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alınan akademik ödülleri,

ı) İKA: İpekyolu Kalkınma Ajansını,

i) İSTKA: İstanbul Kalkınma Ajansını,

j) KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri,

k) MEVKA: Mevlana Kalkınma Ajansını,

l) Ödül: Öğretim elemanlarının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak verilmiş akademik ve sanatsal ödülleri,

m) Patent: Sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgeyi,

n) TEYDEB: TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığını,

o) TÜBİTAK: Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumunu,

ö) UİDB: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığını,

p) Yürütücü: Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı,

       r) YTB: Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar, Başvuru ve Ön değerlendirme, Teşvik Miktarları  

 

Genel Kurallar

Madde 3 – (1) Ödemeler teşvike değer görülen faaliyetin başlangıç yılı esas alınarak, projenin başlamasından sonra yapılır.

(2) Teşvik alınabilmesi için ilgili dönemde, belirtilen müracaat formunun doldurulması ve Planlama ve Strateji Ofisine müracaat edilmesi şarttır.

(3) Hesaplanan teşvik miktarları öğretim elemanlarına net olarak verilecek rakamlardır.

(4) Ar-Ge, Proje ve İnovasyon faaliyetleri için teşvikler yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.  

Başvuru ve Ön değerlendirme

Madde 4 – (1) Ar-Ge, Proje ve İnovasyon teşviklerinden yararlanılabilmesi için, Planlama ve Strateji Ofisine, müracaat formunun doldurularak başvurulması gerekir. 

(2) Teşvik kapsamında başvurular güz dönemi için Kasım ayı sonuna kadar, bahar dönemi için de başvurular Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilir.

(3) Başvurular hakkında, Yayın, Proje Ödül ve Sempozyum/Kongre Katılım Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme yapılır.

 

 

Yayın, proje, ödül ve Sempozyum/Kongre Katılım Değerlendirme Kurulu

Madde 5- (1) Yayın, proje ödül ve Sempozyum/Kongre katılım değerlendirme kurulu Rektör tarafından Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanlarından seçilecek olan birer üyeden oluşturulur. Kurulun görev süresi 2 yıl olmakla birlikte, gerektiğinde Rektör tarafından yenilenir. Bu üç üyeden birisi Rektör tarafından başkan olarak görevlendirilir.

       (2) Kurul başvuruyu bilimsel ve teknik açıdan değerlendirir.

       (3) Kurulun kararları tavsiye niteliğinde olup, karar Rektörün onayına sunulur.    

Teşvik ve Destek Miktarları

  Madde 6 – (1) Teşvik kapsamında değerlendirilen Ar-Ge, Proje ve İnovasyon Faaliyetlerine öngörülen teşvik miktarları ekteki şekildedir. 

(2) Teşvik miktarları M değeri üzerinden belirlenir. Ancak bazı destek programlarının nitelikleri gereği M değerinden bağımsız sabit teşvik miktarı belirlenmiştir.

(3) M değeri, 2.500 TL’dir. Bu miktar gerektiğinde Rektörün önerisi üzerine Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

(4) Yürütücünün alacağı teşvik miktarı  formülü ile belirlenir.

(5) Projede görev alan araştırmacı ve danışmanın alacağı teşvik miktarı ekli tablolardaki örneklendirme oranlarıyla belirlenir.

(6) Projede, KTO Karatay Üniversitesi’nden bünyesindeki araştırmacı sayısı ikiden fazla ise toplam teşvik miktarı 2 araştırmacının teşvik miktarı sabit tutularak toplam  araştırmacı sayısına bölünerek hesaplanır.

(7) Patentler (ulusal ve uluslararası), faydalı model ve endüstriyel tasarım belgeleri için yapılan başvurular ayrıca değerlendirilecek olup, tescil alma şartı aranacaktır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 7 – (1) Bu Yönerge 25.11.2015 tarih ve 12/9 numaralı Senato kararı ve 27.11.2015 tarih,11/1 numaralı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme

Madde 8 – (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.    

TÜBİTAK Destek Programları

Araştırma Destek Programları (ARDEB)

Program Kodu

Program Başlığı

Süre

Destek Bütçesi

Tür

Projedeki Görevi

Destek Miktarı

Başvuru

Kabul

1001

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

36 ay

360.000 TL

Aşamasız

Yürütücü

1.250

7.000

Araştırmacı

500

2.000

1002

Hızlı Destek Programı

12 ay

30.000 TL

Aşamasız

Yürütücü

500

2.875

Araştırmacı

250

750

1003

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı (Küçük Ölçekli Projeler)

24 ay

500.000 TL

1. Aşama

Yürütücü

750

+500

Araştırmacı

500

+250

2. Aşama

Yürütücü

750

8.750

Araştırmacı

500

1.750

1003

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı (Orta Ölçekli Projeler)

36 ay

500.001 TL  1.000.000 TL

1. Aşama

Yürütücü

750

+500

Araştırmacı

500

+250

2. Aşama

Yürütücü

750

15.000

Araştırmacı

500

3.000

1003

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı (Büyük Ölçekli Projeler)

36 ay

1.000.001 TL  2.500.000 TL

1. Aşama

Yürütücü

750

+500

Araştırmacı

500

+250

2. Aşama

Yürütücü

750

15.000

Araştırmacı

500

3.000

1005

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

18 ay

200.000 TL

Aşamasız

Yürütücü

750

5.000

1007

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

48 ay

100.000.000 TL

1. Aşama

Yürütücü

1000

+500

Araştırmacı

750

+250

2. Aşama

Yürütücü

1000

15.000*

Araştırmacı

500

3.000*

3001

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

24 ay

60.000 TL

Aşamasız

Yürütücü

750

3.250

Araştırmacı

500

650

3501

Kariyer Geliştirme Programı

36 ay

225.000 TL

Aşamasız

Yürütücü

1.250

5.320

Araştırmacı

750

1.070

M : 2.500 TL     Teşvik Miktarı : (M+(Bütçe/100.000)x0.5M)   …….. * Proje üst sınırı 1.000.000 TL alınarak hesaplandı.

DİĞER Destek Programları (Yürütücü / Araştırmacı)

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)   (2201 – 2209 – 2213 –2219 – 2224-2235-2242 Programlarını Kapsar)   KABUL : 500 Y / 250 A

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (BİTO)   (4003 – 4004 – 4005 – 4006 – 5000 Programlarını Kapsar)   KABUL : 750 Y / 300 A 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Programları (UİDB)   (2020 Başlığı altındaki 4 Programı Kapsar)   KABUL : 1.250 Y/ 750 A

Avrupa Birliği (AB) Projeleri   KABUL : 750 Y / 300 A

BOREN / Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vs. Destekler   KABUL : 750 Y / 300 A

Kalkınma Ajansları vs. Destekler   (MEVKA –YTB– İKA – İSTKA vs. Ajansların Destek Programlarını Kapsar)   KABUL : 750 Y / 300 A

PATENT – FİKRİ MÜLKİYET

  Y  : Yürütücü

 A  : Araştırmacı 

  TÜBİTAK Destek Programları  

 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB)

 

Program Kodu

Program Başlığı

Süre

Destek Bütçesi

Tür

Projedeki Görevi

Başvuru

Kabul

Oran

1501

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

36

---

 

Danışman

500

2.000

 

1503

Proje Pazarları Destekleme Programı

1

TL

 

Yürütücü

750

1.250

 

1505

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

24

1.000.000 TL

 

Yürütücü

1.000

15.000

%20

Danışman

750

3.000

1507

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

18

500.000 TL

   

Danışman

750

1.250

 

1509

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

48

---

 

Danışman

1.000

3.000

 

1511

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

36

---

 

Danışman

1.000

2.500

 

1512

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

18

150.000 TL

1. Aşama

Yürütücü

1.000

+500

 

Personel*

500

+250

 

Danışman

500

+250

 

2. Aşama

Yürütücü

-

4.375

%20

Personel*

-

875

Danışman

-

875

1601

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D. P

36

Çağrıda Belirtiliyor

 

Yürütücü

750

1.500

 

Not : Yürütücülüğünü yaptığımız projelerden ~%30 kurum hissesi katkısı gelmektedir.

*  1512 programı için “Personel” tanımı diğer projelerdeki “Araştırmacı” tanımına denk gelmektedir.

<<>>