5 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31090

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç olmak üzere, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç olmak üzere, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili kurul: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını,

b) İlgili yönetim kurulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

c) Kayıt yenilemeyen öğrenci/pasif öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için ders kaydı yenilenmeyen öğrenciyi,

ç) KTO: Konya Ticaret Odasını,

d) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya derslere devam etmesini ve engelleyen resmi makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler, beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

e) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,

g) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yabancı Dil Koordinatörlüğü: Rektör tarafından öğretim elemanları ve okutmanlar arasından seçilerek görevlendirilen, İngilizce hazırlık sınıfı ve Üniversitedeki yabancı dil dersleri ve uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

İlk kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile iptal edilir.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirmeleri kaydıyla kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır.

İngilizce yeterlik

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, Yabancı Dil Koordinatörlüğü tarafından her akademik yılın başında yapılan İngilizce yeterlik-düzey belirleme sınavı ile tespit edilir.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlar.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet getiren Üniversite dışında yapılan sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 6 – (1) Üniversite programlarına yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili kurul kararı ile yapılır.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 7 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki dönem süresince anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin değişim programı çerçevesinde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı ile öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler

MADDE 8 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitenin herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olan öğrencilerdir.

(2) Özel öğrenci başvuruları ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(3) Misafir öğrenciler, yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders alan öğrencilerdir. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir.

(4) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) her biri en az on dört haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Kayıt yenileme, ders ekleme, silme işlemleri

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uygulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılması için dönem veya yıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Dönem veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(3) Öğrencinin dönem veya yıl kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem veya yıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(4) Ortak zorunlu dersler dahil lisans programları yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS, dört yılda toplam 240 AKTS; dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS, sekiz dönemde toplam 240 AKTS; ön lisans programları ise dönemde 30 AKTS, dört dönemde toplam 120 AKTS ders yükünden oluşur.

(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getirilmemiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik programlarda alttan dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan öğrenciler ise 88 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıkarılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(7) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihlerinde de danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

(8) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(9) Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla başarısız dersi olmaması, ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

(10) Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine, danışmanının, bölüm başkanının ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları dönemlik programlarda  birinci ve ikinci sınıfların her birinde altıdan fazla başarısız dersi olmaması ve yıllık programlarda birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı dersten fazla olmaması; dönemlik programlarda üçüncü sınıfta en az dört dersten başarılı olması, yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az iki dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

Ücretler

MADDE 12 – (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık ücret, burslar, bursluluk oranları ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ile çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrenciler katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, ödemekle yükümlü oldukları dönem veya yıllık öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(5) Kayıtlı olduğu öğretim programını, normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler uzattıkları dönem veya yıl için öğrenim ücreti doğrultusunda, dönem ya da yıllık olarak ders yükü kredisine kadar; Ücret = (dönemlik veya yıllık) öğrenim ücreti/(dönemlik veya yıllık) ders yükü AKTS x alınan AKTS; ders yükü kredisinden fazla dersi olanlardan ise dönemlik ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir.

(6) Kayıtlı olduğu öğretim programını normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler burslardan yararlanamazlar.

Ders programları

MADDE 13 – (1) Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarınca karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak, seçmeli dersler arasından akademik programda belirtilen kredi yükü miktarınca ders seçmek ve almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart dersidir. Ön şart dersleri, ilgili bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanının olmadığı birimlerde ilgili birim dekan veya müdürünün önerisi; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Derslerden muafiyet

MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı programın ilk döneminde ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurabilir.

(2) Öğrencilerin muafiyet talepleri, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Muaf olunan derslerin notları öğrencinin ders dökümünde gösterilerek genel not ortalamalarına dâhil edilir.

(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet sınavlarına girerek başarılı olan öğrencilerin notları transkriptte gösterilmez. Ancak kredileri sayılır.

(4) Programlarında hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yatay geçiş ve dikey geçiş ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata uygun olarak intibakları yapılır. Programlarında hazırlık sınıfı bulunmayan öğrencilerin de kayıt oldukları eğitim öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları yapılır.

(5)Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve bu derslerden alınan notların eşdeğer karşılığı kabul edilen derslere işlenerek transkriptinde gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilir.

(6) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi dönem veya yıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları lisans derslerine, ön lisansta almış olduğu ilgili derslerin notlarının eşdeğer karşılığı işlenir. Dikey geçişle lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans ağırlıklı not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(7) Üniversiteye yerleşen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans programının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden muaf olması gerekir. DGS ile yerleşen öğrencilerin lisans programının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden az muafiyet elde etmeleri halinde de sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(8) Üniversiteye yerleşen öğrencilerin daha önce başka üniversitelerde almış oldukları derslerin muafiyetinde 21 inci madde hükümleri uygulanır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 15 – (1) Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.

(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.

(4) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili dersin ara sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.

Sınıf danışmanı, akademik danışman, sektör danışmanı

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için, ilgili dekan, müdür veya bölüm başkanı tarafından kesin kayıtta öğretim elemanları arasından bir sınıf danışmanı görevlendirilir. Sınıf danışmanı öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt olacağı dersler, ders ekle-sil ile üstten ders alma işlemleri sınıf danışmanının yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Her öğrenci için uygulama, proje, staj, bilimsel çalışma gibi çalışmalar hakkında yardımcı olmak için öğretim üyeleri arasından akademik danışman görevlendirilir.

(3) Rektörlük tarafından belirlenen programlarda birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim görmekte olduğu alan ile ilişkili bir sektör danışmanı belirlenir. Bu danışman, aynı zamanda o öğrenci için belirlenen akademik danışman ile ortak çalışır. Bu kapsamda öğrenci eğitim hayatı boyunca akademik danışmanın koordinasyonunda sektör danışmanı ile bir araya gelir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Yıllık programlarda bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı yapılır.

(2) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Bütünleme sınavına not yükseltmek amacı ile girmek isteyen öğrenci ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne en geç bütünleme sınav tarihleri başlangıcından bir gün önce dilekçe veya belgegeçer ile başvurur.

(4) Bütünleme sınavına giren öğrencinin ilgili dersin final ve bütünleme sınavlarından en yüksek puanı aldığı sınav dikkate alınır.

(5) Dönemlik veya yıllık programlarda ara sınavların dersin harf notuna etkisi en az %30, yıl veya dönem sonu sınavlarının dersin harf notuna etkisi ise en çok %70 olacak şekilde belirlenir.

(6) Dönemlik veya yıllık programlarda sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, laboratuar ve benzeri çalışmaları sınav notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tarafından kararlaştırıldığı takdirde, bu çalışmaların dersin harf notuna etkisi en çok %50 olarak belirlenir.

(7) Sınavlara ilave olarak ödev, devam oranı, laboratuar ve benzeri çalışmaları sınav notlarını belirlemede etkili olacağı öğretim elemanı tarafından kararlaştırıldığı takdirde bu konuya ilişkin duyurular ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında dekan veya müdürün onayı ile öğrencilere duyurulur.

(8) Sınav cevap kâğıtları, öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Sınav cevap kâğıtları, öğretim elemanı tarafından kapalı zarf ile ve imzalı olarak uygun poşetler içerisinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim edilir. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.

(9) Sınav soruları, cevap anahtarı ile öğrencilerin sınavlardan almış oldukları puanlar ve bunlara takdir edilen harf notlarının listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yazılı ve imzalı olarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim edilir.

(10) Sınav puanları ve bunlara takdir edilen harf notları Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünce Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edildiğinde kesinleşir.

(11) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(12) Kendi yerine sınava başkasını soktuğu, başkasının yerine sınava girdiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çektiği iddiasıyla haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma başlatılan öğrencilerin ilgili sınav notu sıfır olarak, yıl/dönem sonu oluşacak harf notu I harf notu olarak girilir. Disiplin soruşturması sonucunda öğrencilerin sınavlarda soruşturmaya konu olan eylemleri gerçekleştirdiklerine karar verilmesi halinde ilgili öğrencilerin I harf notu FF harf notuna dönüştürülür. Öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır. Disiplin soruşturması sonucunda öğrenciye herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde öğrencinin sınav notu ve oluşan harf notu not giriş sistemine girilir.

Not yükseltme sınavı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönem/yılın bağlı olduğu öğretim yılının bir önceki öğretim yıl/döneminde alarak başarılı oldukları derslerden, kayıtlı oldukları dönem/yılda derslerin açılmış olması halinde final ve bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak uygulamalı derslerde not yükseltme sınavı yapılıp yapılmayacağı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından belirlenir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen final ve bütünleme sınav tarihlerinden beş iş günü öncesine kadar yapılır.

(3) Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi %100’dür. Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf notundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Dönem sonu veya yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşıdığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.

(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.

Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı

MADDE 20 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet ek sınav hakkı tanınır.

(2) Mezuniyet ek sınavları neticesinde bir dersten başarısız olan öğrencilere ayrıca mezuniyet tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav ya da tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı elde eden öğrenciler ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı    Verilen Not                 Katsayı

90-100                     A                            4,0

85 - 89                     A-                           3,7

80 - 84                     B+                          3,3

75 - 79                     B                             3,0

70 - 74                     B-                           2,7

65 - 69                     C+                          2,3

60 - 64                     C                             2,0

55 - 59                     C-                           1,7

50 - 54                     D+                          1,3

40 - 49                     D                            1,0

0 - 39                       FF                           0,0

b) Diğer harf notları şunlardır:

1) FG = Sınava Girmedi

2) FX = Devamsız

3) I = Eksik

4) S = Yeterli

5) U = Yetersiz

6) T = Transfer

7) P = Devam Eden

(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Ancak öğrencilerin önlisans programlarının 3. ve 4. dönemlerinde, lisans programlarının ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda 4. yılında C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması yeterlidir.

(4) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ile bağıl değerlendirme sistemi uygulanabilir.

(5) Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da dersleri açıldığı ilk dönemde veya yılda tekrar almak zorundadır.

(6) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kaynaklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bulunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.

(7) S notu, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olan öğrencilere; T notu, Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş derslerden geldiği üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları ortalama hesaplarına katılmaz.

(8) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(9) U notu birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(10) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.

(11) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(12) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Bağıl değerlendirme sistemi

MADDE 22 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi, dönem veya yılsonunda hesaplanan sayısal başarı puanlarının 21 inci maddede yer alan harfli ders başarı notuna dönüştürülmesidir. Bu işlem şu şekilde yapılır:

a) Dersi alan tüm öğrencilerin sayısal başarı puanlarının en büyükten en küçüğe doğru sıralanmış bir listesi alınır. Hangi sayısal başarı puanının üzerinde kalan gruba hangi harfin verileceği, bu listeden yararlanılarak belirlenir. Öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin derse ilgisi, ortalama başarısı, sınavlarda sorulan soruların ağırlığı ve benzeri hususları göz önüne alarak harf notlarını belirler.

b) Sayısal başarı puanı 40’tan düşük ise FF notu verilir. Sayısal başarı puanı 85’ten düşük olana A notu verilemez.

c) Öğretim elemanı sayısal başarı puanlarının dağılımını ve notlar arasındaki farkları göz önüne alarak her harf notu için sayısal başarı puanının alt sınırını belirler. Bu alt sınırları belirlerken, sıralanmış puanlardaki kopmalardan yararlanabilir.

ç) Dönem veya yılsonunda belirlenecek harf notu aralığı bütünleme sınavında da geçerli olacağından, öğretim elemanının tüm harfler için aralık belirlemesi gerekir.

(2) Öğretim elemanı, sayısal başarı puanlarını birinci fıkradaki esaslara göre harf notlarına dönüştürür.

(3) Bir öğrenciye, ders başarı notu olarak, sayısal başarı puanı kendisininkinden daha yüksek olan diğer bir öğrenciden daha yüksek bir harf notu takdir edilemez.

(4) Bir dersin aynı öğretim elemanınca iki veya daha fazla gruplar halinde verilmesi durumunda harf notu aralıkları tüm gruplar için ortak yapılabilir.

(5) Harf notlarının sayısal değeri için hesaplanan sınıf ortalamasının 3,00’dan fazla 1,00’dan az olması durumunda, öğretim elemanı durumu izah eden bir raporu ilgili birim amirine sunmak zorundadır.

Notlarda maddî hata

MADDE 23 – (1) Maddî hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması halleridir.

(2) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci bir dilekçe ile veya belgegeçerle notların ilanından itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe müracaat eder. Maddî hata olup olmadığına ilişkin inceleme, kurulan maddî hata komisyonu tarafından yapılır. Maddî hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma, Belgeler ve Kayıt Sildirme

Diploma ve belgeler

MADDE 24 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanır.

(2) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(5) Diplomalar fakülte dekanı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.

(6) Lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan ama lisans programını tamamlayamayanlara 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(7) Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, yüksekokulu, meslek yüksekokulu ile tamamladığı programın adı belirtilir.

(8) Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen yan dal sertifikasında ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul belirtilir.

(9) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan ya da müdür ve Öğrenci İşleri Koordinatörünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(11) Diploma, sertifika ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde Basın İlan Kurumu tarafından kabul edilen bir gazetede kayıp ilanının verilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma, sertifika ve geçici mezuniyet belgesi verilir.

Şeref öğrencileri

MADDE 25 – (1) Bir dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 olan başarılı durumdaki öğrenciler o dönem veya yıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, öğrencinin müfredatında dönem veya yıla ait derslerinin; muafiyet yolu ve öğrencinin başarılı olması sebebiyle önceki dönem veya yıllarda alınmış olması durumu hariç ilgili dönem veya yıla yüklenmiş olması gerekir. Ağırlıklı not ortalamaları bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir.

(2) Dönemlik programlarda her dönem sonu, yıllık programlarda her yılsonu şeref ve yüksek şeref öğrencilerine belge verilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi; 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olurlar.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile şeref veya yüksek şeref öğrencisi olamazlar.

Kayıt sildirme

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak istedikleri takdirde kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğrenim ücretinin iadesi esasları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik izin

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek mazeretleri nedeniyle akademik izin talep edebilirler. Bu talebi ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu değerlendirir.

(2) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle akademik izin için başvurabilirler.

(3) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem akademik izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde durumun belgelendirilmesi koşulu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler bir defaya mahsus uzatılabilir. Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Akademik izinli olmak isteyen öğrenciler, akademik izin talebine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden bir ay içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvururlar.

(5) Üniversite, akademik izinli olan öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mahsup edilmek üzere talep eder.

(6) Akademik izinli sayılan öğrenciler, akademik izin süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile akademik izinli sayılmış öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edebilecek durumda olduklarına dair ilgili uzman hekimden sağlık raporu alırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.