A Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi İçin Kullanabilme
B Mekanik Sistemlerin Analizini Yapabilme
C Mekanik Kontrol Sistemlerinin Analizini Yapabilme
D Mekanik Sistemlerin Tasarımını Yapabilme
E Mekanik Sistemlerin Elektriksel Tasarımını Anlayabilme
F Bilgi İşlem, Kontrol ve İşletim Sistemi Tasarımını Yapabilme
G Mekanik Sistem Tasarımı, Tümleşik Tasarım Yapabilme
H Mekanik Sistem Uygulama Tasarımı Yapabilme
I Mekanik Sistemlerin İmalatını Yapabilme
J Toplumumuzun ve İnsanlığın Gelişmesine Katkı Sağlama
K Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma


A1 Temel Matematik bilgi ve teoremlerini bilmeli
A2 Temel Matematik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli
A3 Temel Fizik bilgi ve teoremlerini bilmeli
A4 Temel Fizik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli
A5 Diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislik uygulamalarını bilmeli
A6 Sayısal analiz ve yaklaşık hesap yöntemlerini bilmeli
A7 Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini kurabilmeli, bilgisayarda benzetimini yapabilmeli
     

B1 Mekanik sistemlerin statik, dinamik ve mukavemet analizini yapabilmeli (katı cisim)
B2 Mekanizmaları bilmeli, statik ve dinamik analizini yapabilmeli
B3 Akışkan sistemlerinin ve ısıl sistemlerin analizini yapabilmeli
B4 Makina Teorisi çözümlerini ve deneysel uygulamasını yapabilmeli


C1 Etkileşimli mekanik, elektriksel, akışkan ve ısıl sistemlerin matematik modellerini kurabilmeli, dinamik davranış ve frekans cevabı analizi yapabilmeli (Sistem Din.)
C2 Geri beslemeli temel kontrol yöntemlerini (ikili kontrol, PWM, P, PI, PD, PID) bilmeli, benzetimle uygulayabilmeli
C3 Temel ölçme teorisi, algılayıcılar, yükselticiler, çeviriciler ve diğer ölçme bileşenleri hakkında teknolojik bilgisi olmalı
C4 Mekanik eyleyicilerin karakteristiklerini ve modellerini bilmeli
C5 Mekanik sistemlerde durum değişkenleri, durum modeli
C6 Ayrık zamanlı kontrol kuramına hâkim olmalı, bilgisayarla kontrol, mikroişlemci ile kontrol sistemlerinin analizini yapabilmeli
C7 Gerçek zamanda kontrol yapabilmeli

D1 Bilgisayar ortamında katı cisimlerin 2B/3B çizimlerini teknik resim standartlarında yapabilmeli
D2 Katı model yapabilmeli, katı modellerden imalat ve montaj resimleri elde edebilmeli
D3 Malzemelerin statik ve dinamik davranış özelliklerini bilmeli
D4 Malzemelerin statik, dinamik ve elektriksel özelliklerine göre malzeme seçimi yapabilmeli
D5 Mekanik sistemlerin mukavemet ve ısıl analizlerini bilgisayar ortamında yapabilmeli
D6 Temel makine elemanlarını, kullanım ilkelerini bilmeli, boyutlandırma ve bileşen seçimi yapabilmeli
D7 Hidrolik ve pnömatik eyleyici ve kontrol bileşenlerinin çalışma ilkelerini bilmeli, bileşen seçimi ve devre tasarımı yapabilmeli

E1 Mekanik sistemlerde kullanılan elektriksel ve elektronik bileşenleri bilmeli, bileşen seçimi yapabilmeli
E2 Sayısal elektronik bileşenlerini seçebilmeli, sayısal elektronik devre tasarımı anlayabilmeli

F1 Mekanik sistemlerin programlamasında kullanılan temel programlama dillerini (Visual basic, Assembly, C) bilmeli
F2 Sonlu Elemanlar Yazılımlarını kullanabilme
G1 Sistematik tasarım ilkeleri ve güncel örnekleri hakkında bilgi sahibi olmalı
G2 Mekanik tasarım ilkeleri ve klasik tasarımdan ayırt edici özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
G3 Vak’a incelemeleri ile Tümleşik tasarım kabiliyeti edinmeli
G4 Tasarım, işletim, başarım optimizasyonu yapabilmeli

H1 Mekanik, dinamik, ısıl ve akışkan enerji sistemleri için, kara, hava, deniz, uzay ve derin deniz araçları için Mekanik tasarım yapabilmeli
H2 Sağlık destek, biyomekanik, savunma ve diğer disiplinler arası alanlar için Mekanik tasarım yapabilmeli

I1 İmal edilebilirlik kavramını bilmeli, seri imalat için endüstrileştirme adımlarını bilmeli
I2 Temel mekanik imal usulleri (talaşlı imalat, plastik şekil verme, ısıl işlemler, döküm, kaynak vb…) hakkında bilgi sahibi ve uygulama deneyimi olmalı
I3 Modern imal usulleri ve hızlı prototipleme hakkında bilgi sahibi ve uygulama deneyimi olmalı
I4 Baskı devre tasarım ve imalatı hakkında bilgi sahibi olmalı baskı devre imal edebilmeli

J1 Türk Dilini iyi kullanabilmeli, güzel Türkçe ile sözlü ve yazılı ifade tekniklerini bilmeli
J2 Yakın tarihimizi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, toplumumuzun gelişmesine katkılarını bilmeli
J3 Ülkemizin jeopolitik durumunu, sosyal sorunlarını, fırsat ve tehditleri değerlendirebilmeli
J4 Grup çalışmalarına yatkın olabilmeli ve mesleki etik kurallarını bilmeli
J5 Ülkemizin gelecek öngörüsü, öncelikli bilimsel ve teknolojik gelişme alanları ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalı
J6 Küresel ve uluslararası sosyo-ekonomik gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalı
J7 Ulusal ve uluslar arası kültür zenginlikleri hakkında bilgi sahibi olmalı

K1 En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade yeteneği kazanmalı
K2 İkinci bir yabancı dilini de en az sosyal iletişim kurabilecek düzeyde bilmeli
K3 İnternette patent ve literatür araştırması yapabilmeli
K4 Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilmeli
K5 Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi çözümler önerebilmeli
K6 Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalı
 

 

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING 

Program Competencies 

A

Ability to use natural sciences in engineering design

B

Ability to analyze  mechanical systems

C

Ability to analyze mechanical controls systems

D

Ability to make mechanical design of mechanic systems

E

Ability to make electrical design of mechanical systems

F

Ability to make information, control and operating system design 

G

Ability to make mechanical system design and integrated design 

H

Ability to make implementation  of mechanical system design

I

Ability to make production of mechanical systems 

J

Awareness of  the development of society and human kind

K

Becoming an innovative and competitive researcher

 

Students shall

A1

Know the fundamental mathematics knowledge and theorems

A2

Know the applications of mathematics in engineering

A3

Know the fundamental physics knowledge and theorems

A4

Know the applications of physics in engineering

A5

Know the differential equations with solution methods and applications in engineering

A6

Know the numerical calculations and analysis

A7

Build mathematical models of engineering problems and simulate them

 

 

B1

Analyze statics, dynamics and strength of the mechanical systems ( solid body)

B2

Know the mechanisms, ability to analyze statics and dynamics of the systems

B3

Analyze fluid and thermodynamic systems

B4

Ability to make machine theory solutions and its experimental applications

 

C1

Set up the mathematical models of interactive mechanical, electrical, fluid and thermodynamic systems, ability to analyze dynamic behavior and frequency response (system dynamics)

C2

Know the fundamental feedback control methods (binary control, PWM, P, PI, PD, PID) and simulate them

C3

Know the basic measurement methods, sensors, amplifiers, transducers and other measurement components

C4

Know the characteristics and models of mechanic actuators

C5

Know the state variables and state space model in mechanical systems

C6

Know the discrete time control concept, control with computer, ability to analyze control systems with microprocessor

C7

Ability to do controlling in real time

 

D1

Ability to do 2D/3D drawings of solid objects in a computer environment with technical drawing rules

D2

Ability to do solid model, obtain manufacturing drawings and assembly drawing from the solid model

D3

Know the static and dynamic behavior properties of materials

D4

Ability to select the materials according to static, dynamic and electrical properties

D5

Ability to do strength and thermal analyses of mechanical systems in a computer environment

D6

Know the basic machine elements and the usage policies, ability to sizing and selecting components

D7

Know the hydraulic and pneumatic actuators, know the usage policies of control components, ability to do selecting components and circuit design

 

E1

Know the electrical and electronic components used in mechanical systems, ability to choose correct components

E2

Ability to choose numerical electronic components, make numerical electronic design

 

F1

Know the basic programming languages (Visual basic, Assembly, C)  used in mechanical systems

F2

Ability to use finite element software

G1

Know the principles and current examples of systematic design

G2

Know the principles of mechanical design and distinguishing properties of the classic design

G3

Ability to acquire integrated design with case studies

G4

Ability to do optimization of design, operation, success

 

H1

Ability to do mechanical design for thermal and fluid energy systems; for air  vehicles, land vehicles, space vehicles, sea vehicles

H2

Ability to do mechanical design for health support , biomechanics, defense industry and other interdisciplinary

 

I1

Know the concept of manufacturability and industrial steps for mass production

I2

Know the manufacturing process of basic mechanical manufacturing process (machining, plastic shaping, heat treatment, casting, welding) and gain the experience in applications

I3

Know the modern manufacturing process and fast prototyping, gain the experience in applications

I4

Ability to design and manufacture printed circuit board

 

J1

Use Turkish language properly and express himself efficiently in both verbal and non-verbal ways

J2

Know the late history of Turkey, Atatürk’s principles and their contribution to nation’s development

J3

Interpret the condition of Turkey both politically and geographically.

J4

Know the ethics in engineering profession

J5

Know Turkey’s technological development plans and targets

J6

Follow the recent global socio-economic trends, issues and problems

J7

Be aware of national and international cultural richness

 

K1

Ability to use one of European Union’s language to express himself in both verbal and non-verbal way

K2

Ability to use second foreign language to communicate with colleagues. 

K3

Ability to do patent searching and literature research.

K4

Ability to prepare report, article and technical documents, and present them

K5

Ability to propose innovative solution according to basic science and technological developments.

K6

Know the concept of international cooperation, exchange and support mechanisms