1. Odyoloji alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli otoritelere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.

2. Odyoloji ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.

3. Odyoloji alanında inter disipliner ve multi disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etik prensiplerle etkin katılımla yerine getirir.

4. Odyoloji alanında edindiği lisans düzeydeki bilgileri kullanarak sorumluluk alır. Bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.

5. Odyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı temel düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

6. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre ve meslek camiası için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular. Süreci izleyip değerlendirir ve sürdürebilirliği sağlar.

7. Odyoloji alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili sürece etkin bir odyolog olarak katılılır.

8. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

9. Odyoloji alanında öğrenmeyi öğrenebilmeyi ve yönetebilmeyi bilir.

10. Odyolog, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis ve tedavisi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur.

11. Odyoloji alanının gerektirdiği ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı bilir.

12. Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilir. 

 

 

Field Competencies

1. It possesses the basic and updated theoretical and practical authorities in the field of audiology, using the necessary teaching and learning tools and resources.

2. He has the knowledge of evaluating and interpreting the correctness, reliability and validity of the information he gained about audiology.

3. It takes responsibility in interdisciplinary and multi disciplinary studies in the field of audiology and fulfills its role with active participation in ethical principle.

4. He takes responsibility by using the undergraduate degree information in the field of audiology. Individual and group independent studies are carried out.

5. He has internalized the knowledge of the theoretical and practical basic level in the field of audiology and showed that he learned and learned.

6. Vocational projects, researches and activities plans for the social environment and the profession community that he / she lives with the awareness of social responsibility. It monitors and evaluates the process and provides sustainability.

7. It is participated as an effective audiologist in the related process by informing related persons and institutions about issues related to the field of audiology and supporting the suggestions for solutions to problems and problems with quantitative and qualitative support.

8. Appearance, attitudes and behaviors, as examples, comply with democracy, human rights, social, scientific and professional ethical values, laws, regulations and legislation.

9. Know how to learn and manage learning in the field of audiology.

10. The audiologist is a healthcare professional who determines hearing, balance disorders, rehabilitation, and devices used for such purposes, based on hearing and balance checks in healthy individuals and studies to prevent hearing impairment and directs the relevant specialist physician for diagnosis and treatment.

11. Be able to use the relevant information and communication technologies required by the field of audiology.

12. It knows at least one foreign language at the level where it can monitor basic information in its field and communicate with the profession.