Çocuk Gelişimi Bölümü Alan Yeterlilikleri

1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.

2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.

3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.

4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.

5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.

6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.

7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.

8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.

9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.

13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.

14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

 

 

Field Qualifications

1. By using the essential tools and resources of education and training will have fundamental and revised information which is necessary for theoretical and practical in the field of child development.

2. He/she will have the information of evaluation and interpretation comparatively the accuracy, reliability and validity of the gaining information on child development.

3. He/she will have knowledge of childrens developments, learning properties and challenges.

4. He/she will review, evaluate the evidence-based data by using advanced knowledge and skills, analyze developmental problems, taking in the consideration the ethical values develop suggestions and make team work for children with typical or atypical development in the field of child development, inclusion physical, cognitive, language, social-emotional, sensory development areas.

5. In line with theoretical and practical knowledge in the field of child development he/she will have the skills of assessing children with typical and atypical development by using different methods and tools, arranging support programs, making family counseling and providing public information.

6. In the field of child development he/she will have the skills of generating different solutions to the problems with the evidence-based approach for the children with typical and atypical development.

7. He/she will take responsibility in trans-disciplinary studies and fulfills its task efficiently in the field of child development.

8. Using his advanced knowledge in the field of child development, he/she will execute independently individual and group works.

9. He/she will evaluate critically their own knowledge?s to identify their own learning and to guidance learning.

10. Using the effective ways of attaining knowledge, he/she will develop a positive attitude for life-long learning.

11. He/she will Internalize, generalize and exhibit learnings of advanced theoretical and practical knowledge which he/she gained in the field of child development.

12. He/she will Plan, implement and evaluates professional projects, researches, and activities and monitor the process for the social environment with the awareness of social responsibility.

13. Informed the people and institutions related to the field of child development issues, share ideas and solutions to problems by supporting qualitative and quantitative data effectively as an element of the process with experts and people who do not.

14. Will sets an example with external appearances, attitudes, behaviors and act in accordance to society democracy, human rights, social, scientific and professional ethics, laws, regulations with the legislation.

15. Will have enough awareness of quality management and processes, including infants, children and their families, individual, environmental protection and occupational safety and behaves and participates appropriate to the processes.