KTO KARATAYÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

Madde 1: Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin birlikte çalışma ortamı içerisinde; kendi öz değerlerimizden kopmadan, akılcı, sorumluluk sahibi ,paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, özgün ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla onaylanmış faal toplulukların kuruluş, işleyiş ve yapacakları etkinliklere ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesinde kayıtlı bulunan ön lisans/lisans statüsündeki öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların kuruluş, işleyiş ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca ve 3 Şubat 1984 tarih ve18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

b) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

c) Direktörlük: Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğünü,

ç) Topluluk: Üniversite Öğrenci Topluluklarını,

d) Danışman: Öğrenci Topluluk Danışmanını,

e) Genel Kurul: Öğrenci Topluluğu Genel Kurulunu,

f) Başkan: Öğrenci Topluluğu Başkanını,

g) Yönetim Kurulu: Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulunu,

ğ) Denetleme Kurulu: Öğrenci Topluluğu Denetleme Kurulunu ifade eder.

h)Etkinlik Kurulu: Öğrenci topluluklarının düzenleyeceği etkinlikleri inceleyen kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplulukların Adı ve Amacı, Temel Prensipleri, Kuruluşu, Faaliyetleri, Sosyal Medya Sayfaları ve Topluluk Üyeliği

 

Topluluğun Adı ve Amacı

Madde 5: Topluluğun adı, topluluğun kuruluş amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı birimde aynı isimde ve/veya aynı amaca yönelik birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz. Ayrıca her topluluk esas amaca yönelik faaliyette bulunmak zorundadır. KTO Karatay Üniversitesi ve ilgili fakülte adının topluluk adında yer alması durumunda, topluluğun yaptığı etkinliklerden KTO Karatay Üniversitesi ve ilgili fakülte yasal ve mali olarak sorumlu değildir. Topluluklar faaliyetlerine kuruldukları isimleriyle devam ederler, gerekli olduğu durumlarda etkinlik kurulunun takdirine bağlı olarak topluluk adı değiştirilebilir.

Ayrıca her topluluğun logosunda KTO Karatay Üniversitesi ismi yer almak zorundadır.

Başvuru ve Kuruluş

Madde 6: Öğrenciler, topluluk kurma işlemleri için başvuru evraklarını Akademik Yıl içinde Güz ve Bahar Dönemleri açılış tarihlerinden itibaren 1 ay içinde Direktörlüğe teslim ederler.

Öğrenciler topluluk kuruluşuna ilişkin başvuru dilekçesini (Ek1), en az on dört kişilik kurucu üye bildirim formu ve görev dağılımını (Ek2), danışman kabul formunu (Ek3), topluluğun amacını, etkinlik alanı, çalışma esaslarını, iç işleyişini düzenleyen ve bu yönergeye tam uygunluğunu belirten topluluk tüzüğünü (Ek4), 1 yıllık faaliyet takvimini (Ek5) ve Ek6olarak da kurulması için başvurusu yapılan topluluğun faaliyet alanını, topluluğun neden kurulması gerektiğine dair (en az beş yüz kelimelik) tanıtım metnini de Direktörlüğe sunar.

Rektörlük, kuruluş şartlarının varlığını topluluğun içtüzüğünü ve yapılacak faaliyetleri inceleyerek topluluğun kuruluşuna ilişkin karar verir.

Topluluk kuruluşunun ardından otuz gün içinde akademik danışman gözetiminde yönetim kurulu olarak ilk genel kurul toplantılarını gerçekleştirir. İlk genel kurul toplantısını gerçekleştirmeyen topluluklar kurulmamış kabul edilir ve faaliyet düzenleyemez.

Topluluklara Üye Olma Koşulları

Madde 7: Ders kaydını yaptıran her öğrenci topluluklara üye olmaya hak kazanmıştır. Öğrenciler istedikleri topluluğa üye olmakla birlikte birden fazla topluluğa da üye olabilirler. Ancak birden fazla topluluğun yönetim kuruluna dâhil olamazlar.

Üniversite mezunları ve yüksek lisans öğrencileri topluluk yönetim kurulu kararı, Direktörlük onayı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler topluluk organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar, ancak topluluk etkinliklerinde görev alabilirler.

Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna sunulmasıyla üyelik hakkı düşer.

Topluluk İnternet/Sosyal Medya Sayfası

Madde 8: Üniversite internet sayfasında; topluluğun ismi, logosu, iletişim bilgileri, sosyal medya adresleri faaliyet kapsamları, amaçları, üyelik koşulları ve topluluk organları açık şekilde belirtilir. Bu maddenin detayları Ek 1’de yer almaktadır. Topluluk internet sayfası, sosyal medya sayfaları sorumluluğu topluluğun yönetim kuruluna aittir. Topluluk sosyal medya sayfaları aylık olarak güncellenir.

Faaliyetler/Etkinlikler

Madde 9: Topluluklar akademik yıl açılışından itibaren 1 ay içerisinde (Güz ve Bahar Dönemi) yıllık etkinlik takvimini Direktörlüğe bildirir.

Topluluk yapacağı etkinlikler için danışmanın yazılı onayı ve yönetim kurulu başkanının ıslak imzalı Etkinlik Başvuru Talep Formu ile 15 iş günü öncesinden Direktörlüğe başvurur. İhtilaflı durumlarda Etkinlik Kurulu karar verir.

Topluluk yapacağı etkinlikler için danışmanın yazılı onayı(zaruret halinde etkinlik kuruluna göndereceği e-posta) ve yönetim kurulu başkanının ıslak imzalı etkinlik talep formu ile (zaruret halinde e-posta yolu ile) 15 işgünü öncesinden Direktörlüğe başvurur. İhtilaflı durumlarda etkinlik kurulu karar verir.

Danışman topluluk faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini yada değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Ayrıca danışman topluluk sosyal medya hesaplarında yer alan uygunsuz, kurum itibarını zedeleyecek ve kurum kültürüne zarar verecek içeriklerden sorumludur.

Madde 10: Şehir dışı toplantı, seminer, sempozyum, kongre vb. katılımları için topluluk danışmanının ve yönetim kurulunun belirleyeceği (yönetim kurulu asil üye sayısı kadar) öğrenci görevlendirilir. Zaruret halinde Rektörlük Makamı uygunluğu gözetilir.

Madde 11: Yıllık etkinlik takviminde şehir dışı etkinlikleri (toplantı, seminer, sempozyum, kongre vb.) bulunan topluluklar için her akademik yıl en fazla iki etkinliğe yönetim kurulunun belirleyeceği (yönetim kurulu asil üye sayısının yarısı kadar) onay verilir.

Madde 12: Her topluluk yapılan etkinlikten sonra 3 iş günü içinde Etkinlik Sonu Raporunu Direktörlüğe teslim eder. Etkinlik sonu raporunu teslim etmeyen toplulukların bir sonraki etkinlik talep formu kabul edilemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Topluluk Organları ve Görevleri

Topluluk Organları

Madde 13: Öğrenci topluluklarının organları şunlardır:

Topluluk Başkanı

Topluluk Danışmanı

Topluluk Genel Kurulu

Topluluk Yönetim Kurulu

Topluluk Denetleme Kurulu

Topluluk Başkanı ve Görevleri

Madde 14: Topluluk başkanı, genel kurul tarafından oy çokluğuyla 2 akademik dönem için seçilir. Görev süresi dolan başkan tekrar aday olup seçilebilir. Topluluk Başkanı yönetim kuruluna başkanlık eder, genel kurul kararlarını Danışmana ve Direktörlüğe yazılı olarak bildirir.

Topluluk Danışmanı ve Görevleri

Madde 15: Topluluğun kurucu üyeleri veya yönetim kurulu topluluk çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla üniversitenin öğretim üye ve elemanları veya idari personelleri (birim yöneticileri) arasından bir elemanı Danışman olarak seçer. Uzmanlık gerektiren durumlarda kurum dışından mevcut danışmana ek olarak ilgili sektörden danışman atanabilir-belirlenebilir. Böyle durumlarda her iki danışmanın onayı olmadan etkinliklere izin verilmez.

Topluluğa danışmanlık yapmayı kabul eden öğretim üyesini/elemanını/idari personeli bunu bir onay yazısıyla topluluk kuruluşu için gerekli diğer evraklarla birlikte topluluk başkanı aracılığıyla Direktörlüğe bildirir. Rektörlük kabul beyanını inceleyerek ilgili öğretim üyesini/elemanını/idari personeli topluluğa danışman olarak atanması için karar verir. Yapılacak faaliyetler öncelikle Danışmana bildirilir. Bildirilmeyen faaliyetler geçersiz sayılır. Danışman topluluk faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Bu yetkinlik Direktörlük ile görüşülerek kullanılır. Danışman, topluluk faaliyetlerinin-kurum itibarı açısından-uygunluğu konusunda sorumludur.

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 16: Genel Kurul; topluluğun üst karar organı olup tüm üyelerden oluşur. Yılda en az iki kez olmak üzere akademik yılbaşında ve yılsonunda toplanır. Akademik yılbaşında etkinlik takvimini belirler ve zaruret halinde e-posta yolu ile Direktörlüğe sunar. Yılsonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu, gelir gider çizelgesini ve Denetleme Kurulunun raporlarını inceler, karara bağlar.

Toplantı tarihi ve gündemi üyelere, danışmana ve Direktörlüğe en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilir. Toplantıya katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantıya katılırlar. Çoğunluğun tutanakta belirlenmesi zorunludur.

Faaliyet raporlarını görüşerek onaylamak, gelecek akademik yıla ait faaliyet planını ve çalışma ilkesini belirlemek, yönetim kurulunun üyelikten çıkartmaya ilişkin taleplerini görüşmek Genel Kurulun görevleri arasındadır.

Seçimli genel kurul yapılarak başkan değişikliği yapılmak istendiği zaman yeni seçilecek başkan mevcut başkan ile aynı düzey sınıf öğrenci olamaz. Görevi devralacak başkan adayının mevcut başkandan daha altsınıfta olması zorunludur. Aksi takdirde seçim gerçekleşmemiş sayılır.

Üniversitenin son sınıf öğrencileri topluluk kuramaz ve mevcut toplulukların yönetim kurullarında başkan olarak görev alamaz.

Herhangi bir topluluğun başkanlığını yürüten ve son sınıfa gelen öğrenciler ise ilgili akademik yılın Güz Yarıyılı sonuna kadar başkanlığı alt sınıf öğrencilere devretmek zorundadır. Topluluğun mevcut yönetimi Güz Yarıyılı sonuna kadar başkan değişikliğini gerçekleştirmezse Direktörlük konuyu Rektörlük onayı ile çözüme kavuşturur.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Alma Şartları:

1- Topluluk Yönetim Kurulunun Direktörlüğe topluluk danışmanı ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının ıslak imzalı başvurusu ile,

2- Önceden topluluk yönetim kurulu tarafından Direktörlüğe teslim edilmiş üye sayısının salt çoğunluğunun ve topluluk danışmanının ıslak imzalı başvurusu ile seçimli genel kurul kararı alınır.

Yönetim Kurulu

Madde 17: Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Muhasip Üye, 1 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 İnsan Kaynakları, 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 1 Organizasyon ve Sponsorluk Sorumlusu). Her dönem en az bir defa toplanır. İlk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üyeyi seçer.

Bunlar:

1-      Başkan

2-      Başkan Yardımcısı

3-      Genel Sekreter

4-      Muhasip Üye

5- İnsan Kaynakları (Üye ve kariyer işlemleri)

6- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Web ve sosyal medya işlemleri)

7-      Organizasyon ve Sponsorluk Sorumlusu

Kararları oy çokluğuyla alır. Mazeretsiz üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu en az üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunlukla toplanıldığı zaman, karar yeter sayısı yarıdan bir fazladır. Yönetim Kurulu üyesi bir topluluğun yönetiminde bulunabilir ancak başka bir topluluğun üyesi olabilir, genel kuruluna katılabilir. Toplantıya Topluluk Başkanının katılmaması durumunda Başkan yardımcısı başkanlık yapar.

Topluluk yönetim kurulu üyelerinin disiplin cezası almamış olmaları şartı aranır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim kurulu görevleri aşağıdaki gibidir.

1.     Genel kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirlemek,

2.     Topluluğu genel kurula çağırmak,

3.     Genel kurulun yapılmasını sağlamak,

4.     Üye kabul etmek,

5.   Genel kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

6.     Projeler geliştirmek ve katılımı teşvik etmek,

7.  Topluluk çalışmalarına ilişkin genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

8.     Yönetim kurulu karar ve üye defterini tutmak,

9. Faaliyet raporlarını ve planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlayarak arşiv oluşturmak,

1. Topluluk sosyal medya üyeliklerini yönetmek.

 

Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde 18: Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan topluluk üyeleri arasından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kendi arasından bir üyeyi başkan seçerler.

Denetleme Kurulu Görevleri

Topluluğun gelir ve giderlerini, tüm nakit ve nakit benzeri mevcutlarını, tutulması zorunlu defterlerini kontrol etmek, demirbaş eşyaların durumunu incelemek.

Yönetim Kurulu çalışmalarını denetleyerek, Genel Kurula ve Direktörlüğe sunmak üzere rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplulukların Disiplin ve Kapatılma İşlemleri

Madde 19: Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluk amaçlarına ters düşen ya da Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında topluluk danışmanı, Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektörlük makamının onayı ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.    

Topluluk Yönetim Kurulu üyelerinin disiplin soruşturması geçirip ceza alması halinde Direktörlük önerisi ve Rektörlük onayı ile 1akademik yıl yönetimle ilişiği kesilir.

Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun bu yönergeye aykırı ve topluluğun kendi tüzüğünde belirtilen kuruluş amaçlarından farklı etkinliklerde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda, topluluk Direktörlük önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

 

Madde 20: Bir öğrenim yılında amacına uygun en az üç (ilk dönem 1, ikinci dönem 2) etkinlik yapar. Bir yıl içinde en az iki etkinlik gerçekleştirmemiş olması halinde ve çalışma raporunu (yıllık rapor) en geç 15 Haziran’a kadar ve etkinlik programını her öğrenim yılının ilk ayı sonuna kadar Direktörlüğe vermeyen ve topluluk tüzüğünde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen topluluk Direktörlüğün önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır.

Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğrenim yılında da Direktörlüğe verilmemesi durumunda topluluk, Direktörlüğün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır. Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse Direktörlük önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

Madde 21: Genel Kurul yılda en az iki kez olmak üzere akademik yılbaşında ve yıl sonunda toplanmaz ise Direktörlük önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır. Bu durum ikinci kez tekrar ederse topluluk, uyarılmaksızın Direktörlük önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

Madde 22: Topluluk akademik danışmanının görevinden ayrılması halinde, yeni akademik danışmanın en geç 1 ay içinde belirlenmesi gerekmektedir. Yeni akademik danışmanın, eski danışmanın ayrılma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde belirlenmemesi durumunda topluluk uyarılır, bu durum uyarıdan sonraki ikinci ayın sonuna kadar devam ederse topluluk, Rektörlük Makamı onayı ile Direktörlük uhdesine alınır veya kapatılır.

Madde 23: Yönetim kurulu ve denetleme kurulu dâhil kayıtlı üye sayısı 14’ün altına düşen toplulukların etkinlik yapmalarına izin verilmez.

Madde 24: Topluluklarla ilgili her tür uyuşmazlıklar Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü ve Rektörlükçe karara bağlanır.

Madde 25: Kapatılan topluluklar aynı isim altında 2 yıl süreyle tekrar açılamazlar. Eğer topluluk aynı isimle yeniden açılmak isteniyorsa kapatılan topluluğun yönetim kurulunun görev almaması şartı ile izin verilebilir. Kapatılan topluluğun tüm defter, demirbaşları ve nakdi varlıkları öğrenci topluluklarında kullanılmak üzere Direktörlüğe teslim edilir.

Madde 26: Üniversite tarafından feshedilen bir topluluğun, fesih nedenine bakılmaksızın, yönetim kurulu üyeleri iki yıl süreyle herhangi bir topluluğun yönetim kurulunda görev alamaz, bir yıl süreyle genel kurulunda bulunamazlar.

Madde 27: Topluluklar, tüzel kişilik olarak; siyasi parti, dernek, sendika gibi yapılanmaların desteklenmesi amacıyla buralara üye olamaz, bu yerler adına gösteri ve açıklama yapamazlar.

Madde 28: Etkinlik Sonu Raporunu belirtilen süreden sonra getiren topluluğa Direktörlükçe uyarı cezası verilir. Aynı uyarıyı 2 defa alan topluluğa dönemsel faaliyet yasağı getirilir.

Madde 29: Bir topluluk her ne sebeple olursa olsun Rektörlük onayı ile yıl içinde iki kere uyarı alırsa tekrar bir uyarı olmaksızın Rektörlük kararı ile kapatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Giderler, Sponsorluklar ve Tutulması Zorunlu Defterler

Gelirler:

Madde 30: Toplulukların gelirleri şunlardır;

Üyelik aidatları (her akademik yıl için bir defaya mahsus toplanabilir, bir defaya mahsus olmak üzere üyeliği kesinleştirmek adına üyelik aidatı makbuz karşılığı alınabilir)

Her Türlü Bağış ve Yardımlar

Sponsor desteği (her bir etkinlik için sponsor desteği etkinlik maliyetinin (1/3’ünden az olamaz) Gelir getirici faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

Madde 31: Toplanacak her türlü gelirin belgelenmesi zorunludur. Topluluklar harcamalarını belgelendirmek amacıyla gelir-gider defteri tutmak zorundadır. Akademik yılsonunda faaliyet raporu ile birlikte gelir-gider defterini Direktörlüğe teslim ederler. Akademik yıl devam ederken gerektiğinde gelir gider defterinin ibraz edilmesi zorunludur.

Madde 32: Topluluklar gelirlerini öncelikle üye aidatı ve sponsor aracılığıyla karşılamakla yükümlüdür. Ancak etkinlikler için gelirlerin yeterli olmadığı durumlarda KTO Karatay Üniversitesi toplulukların bütçesine etkinlikleri kapsamında, projeler dâhilinde mali destekte bulunabilir.

Giderler:

Madde 33: Öğrenci topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan harcamalar topluluğun elde ettiği gelir ile denk düşmek şartıyla yapılır. Topluluğun yapacağı tüm harcamaların belgelenmesi zorunludur. Tüm harcamalar gelir ve gider durumuna göre topluluk adına topluluk saymanı tarafından tutulacak bir gelir gider defterinde takip edilir.

Sponsorluklar:

Madde 34: Topluluklar etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel ve devlet kamu kurum ve kuruluşlarından her bir etkinlik için etkinlik maliyetinin %35’indenaz olmamak kaydıyla sponsorluk desteği alırlar.

Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak iş birliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında Danışmana ve Direktörlüğe bilgi verilmelidir.

Sponsorluk alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yönergeye uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Üniversiteye yasal ve mali sorumluluk doğurucu nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından oluşturulmuş strateji belgelerine aykırı davranış ve tutumlarda bulunan kişi ve kuruluşların sponsorlukları, programlara katılımları kabul edilemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili kişi ve kurumlarla ilgili bütün çalışmalar iptal edilir. Sponsor kuruluşlardan alınan mali destek Danışman nezdinde, topluluklar adına açılan hesaba yatırılarak takibi yapılır.

Tutulması Zorunlu Defterler:

Madde 35: Tutulması zorunlu defterler aşağıda sıralanmıştır.

Asil Üye kayıt defteri

Gelen Giden evrak defteri

Gelir Gider defteri

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar defteri

Demirbaş kayıt defteri

Yıllık faaliyet planı defteri

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Mevcut Topluluklar

Madde 36: Bu yönerge hükümleri mevcut topluluklara uygulanır.

Madde 37: Bu yönerge mütevelli heyet ve senato tarafından kabul edildikten sonra, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 38: Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 39: Bu yönerge kabul edildiği yöntemle değiştirilebilir.