Fakülte ve Bölümler Öğrenim Dili Toplam Kontenjan %100 Burslu %50 Burslu Ücretli Yıllık Ücret
Faculties and Departments Medium of Instruction Quotas 100% Scholarship 50% Scholarship Non-Scholarship Annual Fee
29.05.2020 sınavı 26.06.2020 sınavı 17.07.2020 sınavı Toplam
Hukuk Fakültesi (4 Yıl)  100% Türkçe 90 1 0 0 1 5 84 $8.500
Faculty of Law (4 Years) 100% Turkish 
Tıp Fakültesi (6 Yıl) 100% Türkçe 30 1 1 1 3 7 20 $16.000
Faculty of Medicine (6 Years) 100% Turkish 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (4 yıl)
Academy of Applied Sciences (4 Years)
Pilotaj 100% Türkçe 8 1 0 0 1 0 7 $12.000* 
Pilot Training 100% Turkish 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (4 yıl)
Faculty of Economics and Administrative Sciences (4 Years)
İşletme 100% Türkçe 20 1 1 0 2 5 13 $6.000 
Business Administration 100% Turkish 
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 100% Türkçe 25 1 1 0 2 5 18
International Trade and Logistic 100% Turkish 
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 100% Türkçe 15 1 1 0 2 5 8
Insurance and Social Security 100% Turkish 
Enerji Yönetimi 100% Türkçe 20 1 1 0 2 5 13
Energy Management 100% Turkish 
İslam Ekonomisi ve Finans 100% Türkçe 20 1 1 0 2 5 13
Islamic Economics and Finance 100% Turkish 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (4 yıl)
Faculty of Social and Human Sciences (4 Years)
Sosyal Hizmet 100% Türkçe 30 1 1 0 2 5 23 $6.000 
Social Service 100% Turkish 
Psikoloji 100% Türkçe 30 1 1 0 2 5 23
Psychology 100% Turkish 
Sosyoloji 100% Türkçe 25 1 1 0 2 5 18
Sociology 100% Turkish 
Tarih 100% Türkçe 25 1 1 0 2 5 18
History 100% Turkish 
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 100% Türkçe 20 1 1 0 2 5 13
Communication Design and Management 100% Turkish 
Mühendislik Fakültesi** (4 Yıl)
Faculty of Engineering (4 Years)**
Elektrik Elektronik Mühendisliği %70 Türkçe, %30 İngilizce 20 1 1 1 3 5 12 $8.500
Electrical and Electronics Engineering 70% Turkish, 30% English
Bilgisayar Mühendisliği %70 Türkçe, %30 İngilizce 20 1 1 1 3 5 12
Computer Engineering 70% Turkish, 30% English
Mekatronik Mühendisliği %70 Türkçe, %30 İngilizce 20 1 1 1 3 5 12
Mechatronics Engineering 70% Turkish, 30% English
Makine Mühendisliği %70 Türkçe, %30 İngilizce 20 1 1 1 3 5 12
Mechanical Engineering 70% Turkish, 30% English
İnşaat Mühendisliği %70 Türkçe, %30 İngilizce 25 1 1 1 3 5 17
Civil Engineering 70% Turkish, 30% English
Endüstri Mühendisliği 100% Türkçe 20 1 1 1 3 5 12
Industrial Engineering 100% Turkish 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (4 Yıl)
Faculty of Fine Arts and Design (4 Years)
İç Mimarlık 100% Türkçe 25 1 1 0 2 5 18 $8.500
Interior Design 100% Turkish 
Mimarlık 100% Türkçe 25 1 1 0 2 5 18
Architecture 100% Turkish 
Grafik Tasarım 100% Türkçe 18 1 1 0 2 5 11
Graphic Design 100% Turkish 
Geleneksel Türk Sanatları 100% Türkçe 10 1 1 0 2 5 3
Traditional Turkish Arts 100% Turkish 
Yabancı Diller Yüksekokulu (4 Yıl)
Academy of Foreign Languages (4 Years)
Mütercim Tercümanlık (Arapça-Türkçe) Arapça-Türkçe 20 1 1 0 2 5 13 $6.000 
Translation and Interpreting (ARA-TUR) Arabic-Turkish 
Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Türkçe) İngilizce-Türkçe 30 1 1 0 2 5 23
Translation and Interpreting (ENG-TUR) English and Turkish 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (4 yıl)
Academy of Health Sciences (4 Years)
Çocuk Gelişimi 100% Türkçe 35 1 1 1 3 7 25 $5.500
Child Development 100% Turkish 
Hemşirelik  100% Türkçe 35 1 1 1 3 7 25
Nursing 100% Turkish 
Odyoloji 100% Türkçe 25 1 1 1 3 7 15
Audiology 100% Turkish 
Beslenme ve Diyetetik 100% Türkçe 30 1 1 1 3 7 20
Nutrition and Dietetics 100% Turkish 
Ebelik 100% Türkçe 25 1 1 1 3 7 15
Midwifery 100% Turkish 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 100% Türkçe 25 1 1 1 3 7 15
Physical Therapy and Rehabilitation 100% Turkish 
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (2 Yıl)
Vocational School of Trade and Industry (2 Years)
Mekatronik 100% Türkçe 25 1 1 1 3 5 17 $4.500
Mechatronics 100% Turkish 
Dış Ticaret 100% Türkçe 20 1 1 0 2 5 13
Foreign Trade 100% Turkish 
Bilgisayar Programcılığı 100% Türkçe 25 1 1 1 3 5 17
Computer Programming 100% Turkish 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 100% Türkçe 25 1 1 0 2 5 18
Civil Aviation Cabin Services 100% Turkish 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2 Yıl)
Vocational School of Healthcare Services (2 Years)
Çocuk Gelişimi 100% Türkçe 35 1 1 1 3 7 25 $4.500
Child Development 100% Turkish 
Diyaliz 100% Türkçe 25 1 1 1 3 7 15
Dialysis 100% Turkish 
Fizik Tedavi 100% Türkçe 30 1 1 1 3 7 20
Physical Therapy 100% Turkish 
İlk ve Acil Yardım 100% Türkçe 30 1 1 1 3 7 20
First and Immediate Aid 100% Turkish 
Anestezi 100% Türkçe 35 1 1 1 3 7 25
Anaesthesia 100% Turkish 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 100% Türkçe 30 1 1 1 3 7 20
Medical Imaging Techniques 100% Turkish 
Adalet Meslek Yüksekokulu (2 Yıl)
Vocational School of Justice (2 Years)
Adalet 100% Türkçe 35 1 1 1 3 7 25 $4.500

USD kuru 6,20 TL olarak belirlenmiştir.
Kayıt olabilmek için ülkeniz diploma tanınırlık şartlarını sağlıyor olmanız gerekmektedir.
Azerbaycan için DIM sınavından 200 puan almak gerekmektedir.
Bursluluk puanlarınız %60 online sınav + %40 niyet mektubu şeklinde hesaplanacaktır.

29 Mayıs 2020 tarihli Uluslararası Öğrenci Sınav sonuçları için bu sınav için dağıtılan %100 burslu kontenjanlara göre açıklanmıştır. 29 Mayıs 2020 tarihli sınavın kontenjanları için tıklayınız.

Sınav sonucunda burslu yerleşemeyen öğrenciler 17 Temmuz 2020 tarihli sınava girebilir veya ücretli kontenjanlardan kayıt yaptırabilirler.

29 Mayıs 2020 sınav sonucuna göre yerleşen veya ücretli kontenjanlardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 10 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen orijinal belgelerini teslim ederek kayıt yaptırabilirler.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:
Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı.
2) Lise diplomasının aslı / noter veya yurt dışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe),
3) Diplomanın denklik belgesi. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı - Talim Terbiye Kurulundan ya da ülkelerindeki Türkiye makamlarından),
4) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile noter ya da yurt dışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış Türkçe sureti,
5) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurt dışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti. Öğrenci vizesi tüm yabancı uyrukluöğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkeninTürkiye makamlarından kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
6) Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.
7) Dört adet vesikalık fotoğraf.
8) Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge.

 

PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.

2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Aday öğrencilerin 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 16. ve 17.Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması ve sağlık sertifikasında,tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmaması gerekmektedir. Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur. Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1)çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır.

Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınması gerekmektedir.

Sağlık raporunu almak normal şartlar altında 1 – 2 gün sürmektedir. Sağlık raporunun ücreti, raporun alınacağı sağlık kuruluşuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu rapor için ödenecek tutar burs kapsamı dışındadır.19 Haziran 2020