KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE KAVRAMLAR
Amaç
Madde 1- (l) Bu Yönergenin amacı; ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olan adayların, KTO Karatay Üniversitesini tercih etme oranlarını artırmak, daha nitelikli öğrenci gelişini sağlamak, eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek, üniversitenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek bursların ortak esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilere sağlanacak burslar ile bursların verilme şekli ve usulleriyle ilgili hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite, KTO Karatay Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Genel Sekreter: KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) Bursiyer; burs alan öğrenciyi,
f) Üniversite Personeli: KTO Karatay Üniversitesi idari ve akademik personeli ile temizlik ve güvenlik personeli, KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı merkez, iktisadi işletme personeli, KTOESV personeli ve KTOESV iktisadi işletme personelini ifade eder.
g) Normal Öğrenim Süresi: Hazırlıkta 1 yıl, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, Tıp Fakültesi lisans programında 6 yıllık süreyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
BURS BAŞVURULARI, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BURS
VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, ÇEŞİTLERİ, TAHSİSİ, KESİLMESİ, BURS KAPSAMlNDA OLMAYAN FAALİYETLER
Burs Başvuruları
Madde 4- (1) Başvurular, yönergede belirlenen başvuru süreleri içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisi’ne yapılır.

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 5- (1) Öğrencilerin ve Üniversite personelinin bursluluk durumlarında değişiklik oluşturacak her türlü karar; Rektör başkanlığında, Genel Sekreter, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörü, Sağlık Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörü, Öğrenci İşleri Direktörü ile Burs Ofis Yöneticisinden oluşan "Burs Komisyonunca” değerlendirilir ve Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunulur.
Burs Verilecek Öğrenci Sayısı
Madde 6- (1) GBB’ de burs verilecek öğrenci sayısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oran ya da miktardan az olmamak kaydıyla her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mütevelli Heyetin burs alacak öğrenci sayısını belirlemediği yıllarda bir önceki yılın öğrenci sayısı veya oranı esas alınır, şayet bu rakam Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen orandan az ise, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği oran esas alınır. GBB haricindeki diğer burs çeşitlerinde ise sayı ve miktar, yönerge kapsamında Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
Burs Çeşitleri
Madde 7- Üniversitemiz tarafından verilecek burslar şunlardır:
(l) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslar:
a) Giriş Başarı Bursu (GBB)
b) Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu) (AB)
c) Tercih Bursu (TB)
d) Kardeş Bursu (KB)
e) Şehit ve Gazi Bursları (ŞGB)
f) Engelli Bursu (EB)
g) Sporcu Bursları (SB)
h) Üstün Başarı Bursu (ÜBB)
i) Çift Anadal Bursu (ÇAB)
j) Yatay Geçiş Bursu (YGB)
k) Uluslararası Öğrenci Bursu (UÖB)
l) Mezun Bursu (MB)
m) Lisansüstü Bursu (LB)
n) Personel Destek Bursu (PDB)
o) Karatay Bursu (KB)
p) Karataylı Ol Bursu (KOB)
Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burslar:
a) Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB)
b) Barınma Bursu (BB)
c) Yemek Bursu (YB)
d) Asistan Öğrenci Bursu (AÖB)
e) Akran Öğrenci Bursu (AB)
f) Dil Okulu Bursu (DOB)
g) Yurt dışı Yüksek Lisans Bursu (YYLB)
h) Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Bursu (ABDB)
Giriş Başarı Bursu (GBB)
Madde 8- (l) ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında ÖSYS kılavuzunda yer alan "burslu” ve " indirimli” kontenjandan yerleştirilen öğrencilere sağlanan burstur. Burslu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.
(2) Hazırlık sınıflarında 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bu süre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(3) KTO Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olup Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden herhangi birini kazanan öğrencilere, kazandıkları ÖSYM indiriminin bir üst indirimi verilir.
(4) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burslar ile birleşebilir.
(5) Üniversitemizde ücretli ya da indirimli programda öğrenim görürken, ikinci kez ÖSYM sınavlarına girerek daha önce öğrenim görmüş olduğu aynı programa burslu ya da daha yüksek indirimli kontenjandan yerleşen öğrenciler, kazandıkları yıl için yeniden kayıt yaptırırlar ve Üniversitemizi tekrar kazandıkları yıl öğrenim ücreti üzerinden ödeme yaparlar.

(6) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, ÖSYM sınav sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. (Pilotaj Bölümü öğrencileri bu kapsam dışında olup, uçuş ve öğrenim ücretini ödeyecektir.)
Ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı kazananlar ile lisans mezunu olup da üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu ile Yurt dışı Yüksek Lisans Burslarından faydalanamazlar.
(7) Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ÖSYM sınav sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilir, bu öğrencilerden Üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları halinde Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından da faydalanabilirler.

Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB)
Madde 9- (1) Üniversitemize YKS ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;
SAY ve EA puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 3.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 2.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
5001-10.000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
10.001-100.000 arası derece yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine yerleşen öğrencilere 500,00 TL,
SÖZ puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL,
DİL puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL,
burs verilir. Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.

(2) Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ ın altına düşmesi halinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
(3) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
(4) Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(5) Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.
(6) Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.
Barınma Bursu (BB)
Madde 10- (1) Üniversitemize YKS ile yerleştiği yıl Konya İli merkez ilçeleri dışında ikamet eden EA ve SAY puan türlerinde ilk 10.000, SÖZ puan türünde ilk 5.000, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden, Üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralaması ile kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır.
(2) Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(3) Eğitim-öğretim başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
(4) Ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrenciler ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
(5) Başvuru süresi kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır. Kayıt tarihinden sonra yapılacak ikametgâh değişiklikleri dikkate alınmaz.
(6) Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevine devamsızlık sağlaması, konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu tamamen kesilir.
(7) Barınma bursu diğer burslarla birleşebilir.
Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu) (AB)
Madde 11- (1) Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
(2) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
(3) Üyelerin oda/borsalara kayıtlı olduğunu ve imza yetkilerini gösterir belge sunması gerekir. Bu belgeler her akademik yılı başında yenilenir.
(4) Oda/Borsa üyeliğinin üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir. Sonradan üye olunması halinde üye bu burstan yararlanamaz.
(5) Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır, ilgili yıl için öğrenci bu burstan faydalanamaz. Başvuru yapması halinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle burstan faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(6) İlk kayıt esnasında üyeliği olduğu halde ilgili kurum ile üniversite arasında protokol bulunmadığından burstan faydalanamayan öğrenci, protokolün yapılması halinde bu burstan yararlanabilir. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(7) Ahilik Bursu oranı (%15), 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi ve sonrasında geçerli olup, önceki yıllarda kaydolan öğrencileri kapsamamaktadır. 2016-2017 Akademik yılı ile 2017-2018 akademik yılı güz döneminde alınan Ticaret Odası Bursları aynı oranda devam eder. 2016 yılından önce Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.  
(8) Bu burs, yatay geçişle gelen öğrenciler için 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi ve sonrasında; uluslararası öğrenciler için ise 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
Tercih Bursu (TB)
Madde 12- (1) Üniversitemizin lisans ve ön lisans bölümlerini YKS ve DGS ile (Pilotaj, Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ücretli kontenjandan 1. sırada tercih ederek yerleşenlere %30, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %25, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %20 oranında tercih bursu verilir.
(2) Bu oranlar, 2021-2022 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
Kardeş Bursu (KB)
Madde 13- (1) Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır.
(2) Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi halinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılı başında sona erer.
(3) Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş bursundan ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(4) Kardeş bursu başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.
Şehit ve Gazi Bursu (ŞGB)
Madde 14- (1) Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde tam burs sağlanır.
(2) Kayıt olduktan sonra ebeveyninden biri şehit ya da gazi olan öğrenci, kontenjan dâhilinde burstan yararlanabilir. Şehit olma tarihini takip eden akademik yılı başından itibaren geçerli olur.
(3) Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.
(4) Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.
(5) Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için şehit gazi bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Engelli Bursu (EB)
Madde 15- (1) Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak;

  1. Engel oranı 40-50 arası %25,
  2. Engel oranı 51-60 arası %40
  3. Engel oranı 61 ve üzeri ise %50

burs verilir.
(2) Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(3) 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında üniversitemize kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
Sporcu Bursu (SB)
Madde 16- (1) Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burstur. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs sağlanabilir.
(2) Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması halinde %100’ e kadar burs sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren burs almaya hak kazanabilir.
(3) Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs sağlanabilir.
(4) Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs sağlanabilir.
(5) Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs sağlanabilir. Bu burs, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır. 2017-2018 Akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
(6) İlgili yıl YKS kılavuzunda belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara, Üniversitemize yerleşmeleri halinde %100 öğrenim ücreti indirimi sağlanır.
(7) Öğrencinin sporcu burslarından herhangi birini kazanması için;
a) ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması,
b) Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi,
c)Bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması halinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanabilir.
d)ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burstan yararlandırılır.
(8) Sporcu Bursları;
a) Akademik yılın başında gelen rapora istinaden öğrencinin burs almaya hak kazandıran durumunun devam etmemesi halinin tespit edilmesi,
b) Burslu öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
c) Burslu öğrencinin kendi isteği ile takımdan ayrılması,
d) Burslu öğrencinin bursu, disiplinsizlik, performans düşüklüğü vb. nedenlerle antrenörü tarafından kadro dışı bırakılması durumunda,
e)  Üniversiteler arasında düzenlenen özel ve resmi müsabakalara katılım sağlamaması durumunda sona erer.
Yemek Bursu
Madde 17- İlgili yılda YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerden,
(1) Ek yerleştirmelerde arkadaşının üniversitemize kaydolmasını sağlayan öğrencilere güz dönemi boyunca;
(2) Liseyi okul birincisi olarak bitirenlere, BİLSEM Sertifikasına sahip olanlara, Üniversitemiz tarafından Türkiye geneli yapılan deneme sınavında ilk yüze giren öğrencilere ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca yemek bursu kesilmeden devam eder.
(3) Başvuru için kayıt tarihlerinde web sitesinde yapılacak duyuruları takip etmek gereklidir.
(4) Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan yararlanamazlar. Kazanılan burs paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.

Üstün Başarı Bursu (ÜBB)
Madde 18- (1) Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;
a) 0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye,
b) 51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere,
c) 101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir.
(2) Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır.
(3) Aynı not ortalamasına sahip olan öğrencilerin not ortalamalarının küsuratlarına bakılarak değerlendirme yapılır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin küsuratlı not ortalamalarının aynı olması halinde sınıf geçme notları dikkate alınır. Diğer bölüm öğrencilerinin küsuratlı not ortalamalarının aynı olması halinde ise genel not ortalaması dikkate alınır.

(4) Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç Temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
(5) Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı Bursu ÇAP için de geçerlidir.
(6) Belirlenen oranlar 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında kayıt olacak öğrenciler için geçerlidir.
Çift Anadal Bursu (ÇAB)
Madde 19- (1) Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.
(2) Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin, bursluluk süresi anadaldaki bursluluk süresi kadardır. Anadaldaki bursluluk süresinin sona ermesi ile öğrenci ücretli statüye geçer.
(3) 2016-2017 Akademik yılı bahar döneminden önce kayıtlı öğrenciler için ÇAP Program ücretleri, anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücretinin yarısı üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır.
(4) Pilotaj bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerde çift anadal yapma hakkı elde etmeleri halinde, çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez.
Yatay Geçiş Bursu (YGB)
Madde 20- 1) Yatay geçiş yapan öğrencinin genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim verilir.
(2) Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100 burs; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.
(3) Birinci sınıfa merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçiş burs başvurularında hazırlık programı alan öğrenciler için hazırlık programından başarılı olma şartı aranır. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.
(4) Öğrenimine akademik izinli olunan süre dışında ara vermek ya da hiç öğrenim görmemiş olmak bu bursu almaya engeldir. Akademik izinli olan öğrencinin not ortalaması oluşmamış ise burs alamaz.
(5) Yatay geçiş başvurusu esnasında başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisi’ne müracaat edilir. Burs Ofisi, başvuru taleplerini ve ilgili belgeleri Burs Komisyonuna sunar. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Uluslararası Öğrenci Bursu (UÖB)
Madde 21- (1) Uluslararası öğrenciler için her yıl Mütevelli Heyetin belirlediği oranlarda burslu kontenjanlar ayrılabilir. Başvuran adaylara bursluluk sınavı uygulanır.
(2) Sınav, sözel ve sayısal bölümler için 60 soru Türkçe, 60 soru Matematik-Mantık konularından, Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) konularından, özel yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur. Bursluluk puanına, bursluluk sınav notunun etkisi %50, lise diploma notunun etkisi %25, sözlü mülakat notunun etkisi %25’tir. Bursluluk sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları, ücretli kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir. Yerleştirmelerde, geçerliliği kabul edilen diploma puanları dikkate alınır. Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.
(3) 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının veya genel not ortalamasının art arda 2.00’ nin altına düşmesi halinde bursları kesilir. Bir sonraki dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır.
Asistan Öğrenci Bursları (AÖB)
Madde 22- (1) Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde uygulanır. Web sitesi üzerinden yapılan ilana başvuran öğrenciler, kontenjan dahilinde, farklı akademik ve idari birimlerde yapılacak olan mülakatla seçilerek, Rektörlük makamının onayı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır. Burs miktarı her yıl Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.
(2) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası alması durumunda, bu burs kesilir.

Akran Öğrenci Bursu (AÖB)
Madde 23- (1) Kitle derslerinde başarıyı artırmak amacıyla ders dışı saatlerde bire bir ve grup eğitimi yoluyla öğrenciden öğrenciye sağlanan destektir.
(2) Akran desteği verecek olan öğrenci akran desteği verilecek dersin hocası tarafından ilgili dersten en az B+ not alan ve genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler arasından seçilir. Akran desteği alacak öğrenci, herhangi bir ücret ödemez.
(3) Akran öğrenci desteği veren öğrenci, asistan öğrenci kapsamında Mütevelli Heyet onayı ile belirlenen tutar kadar ödeme alır.
(4) Her bir akran öğrencinin bir aylık çalışma süresi toplamı 60 saati; bir haftalık çalışma süresi toplamı 15 saati geçemez.
Dil Okulu Bursu (DOB)
Madde 24- (1) Üniversitemize YKS ile yerleşen öğrencilerden,
(a) ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, SÖZ puan türünden ilk 2.500 başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde en fazla sekiz hafta,
(b) ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, SÖZ puan türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan öğrenciler, iki-dört hafta, olmak üzere, 1. Sınıf, 2. Sınıf veya 3. Sınıfı tamamlamalarına müteakip, üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde, talepte bulunmaları halinde; Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir.
(2) Dil okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Dil Okulu için belirtilen burs bedelinden ibarettir.
(3) Her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
(4) 2016-2017 Akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
(5) Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(6) Giriş Yüksek Başarı Bursunu kaybeden öğrencilere ilgili yıl için uygulanmaz.
(7) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Mezun Bursu (MB)
Madde 25- (1) Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %50, bölümünden birinci olarak mezun olanlara %100 mezun bursu sağlanır. Bu oran ve sıralamalar 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk kez kayıtlanacak öğrenciler için geçerlidir.
2) Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencileri ise mezuniyet derecelerine bakılmaksızın %50 oranında mezun bursundan faydalandırılır.
(3) Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun bursu sağlanır.
(4) Mezun Bursları bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılır.
Lisansüstü Bursu (LB)
Madde 26- (1) Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları halinde %75 oranında destek bursu sağlanır.
(2) KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %70 oranında destek bursu sağlanır.
(3) Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde % 30 oranında destek bursu sağlanır.
(4) Üniversitemizin tam zamanlı araştırma ve öğretim görevlilerine lisansüstü programlarda Rektörlük makamının onayı ile %100 oranında destek bursu sağlanır. Üniversitemiz araştırma görevlilerinin diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi iken, Üniversitemizin herhangi bir enstitü programından ders alması halinde kendilerinden ücret alınmaz.
(5) Uluslararası öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanmaları halinde bu bursa başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvurular Burs komisyonu tarafından değerlendirilir.
(6) 2020-2021 Akademik yılı ve sonrasında lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs ve indirimleri tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresine ilave olarak 1 dönem ; doktora programlarında ise ilave olarak 2 dönem daha devam eder. 2020-2021 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için burs ve indirimler azami öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

(7) Başvuru kayıt esnasında yapılır. Süresinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için lisansüstü bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu (YYLB)
Madde 27- (1) Üniversitemiz birincisi ve ikincisi olarak mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurt dışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.
(2) Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
(3) Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.
(4) 2016-2017 Akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
(5) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Bursu (ABDB)
Madde 28- (1) Akademisyenlerin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Sosyal ve Beşerî Bilimler vb. alanlarda ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılması ve bilim üretimine katkı sağlanması amacıyla, yurt dışındaki üniversite ve/veya araştırma kuruluşlarında araştırma yapma, laboratuvarlarda çalışma, ürün geliştirme vb. her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek sağlamayı hedefler.
(2) Ar-Ge çalışma alanları Rektörün görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(3) Başvuru koşulları; akademisyenlerin Üniversitemiz bünyesinde en az 4 yıl hizmet vermiş olması, doktora yapıyor olması veya doktorasını tamamlamış olması, akademik izinli olacağı dönemde kendi bölümünde eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak olması, araştırma yapacağı üniversite, kamu kurum/kuruluşları, Ar-Ge Merkezleri vb. kuruluşlar tarafından kabul olması, kabul süresinin en az 3 ay, en çok 12 ay olması, akademik iznin başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında son 3 yıl içinde akademik izinle 12 aydan fazla bulunmamış olması, TÜBİTAK’ın ilgili burs programına başvuru yapmış ve kabul edilmiş olmasıdır.
(4) Bir defaya mahsus olarak yararlanılabilir.
(5) Akademik personele, akademik izinli olduğu süre boyunca sözleşmesinde belirtilen aylık maaşının %80’i ödenir.
(6) Akademik personel, izinden döndükten sonra, izinli olduğu sürenin iki katı Üniversitemizde çalışmak zorundadır.
(7) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen akademik personel akademik izinli olduğu sürede Üniversiteden almış olduğu ücretin üç katı bir ücreti geri ödemekle yükümlüdür.
Personel Destek Bursu (PDB)
Madde 29- (1) Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personeli, güvenlik, temizlik personeli, KARSEM personeli, KTO personeli ve KTOESV personeli ile birinci derece yakınlarının ve eşlerinin herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt olmaları halinde %25 oranında destek bursu sağlanır.
(2) Başvuru süresi, üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için personel destek bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Karatay Bursu ( KB)
Madde 30- Üniversitemize uluslararası öğrenci temininde kurum ve kuruluşlarla imzalanacak protokoller kapsamında verilen burstur.
(1) %25 Oranında uygulanır.
(2) 2021-2022 Akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
(3) Bu burs, 21.maddenin 3.fıkrası kapsamında öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.
Karataylı Ol Bursu (KOB)
Madde 31- (1) Bu burs, Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu liselerinin KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalaması durumunda mezunlarının YKS ile üniversitemize yerleşmesi halinde yararlanabileceği bir burs türüdür.
(2)  Eğitim ücreti indirimi ile KTO Eğitim ve Sağlık Vakfına ait yurt ve konukevinde indirim yapılmasını kapsamaktadır.
(3) İndirim Oranı; eğitim ücretinde %10, yurt ve konukevi ücretinde %10’dur.
(4) Ücretli ve %50 indirimli kontenjanı olan bölümlerde geçerlidir.
(5) Tıp Fakültesi, Pilotaj, Psikoloji Bölümü ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları haricindeki tüm bölümlerde uygulanır.
(6) Bu burs eğitim ücretinden muafiyet sağlayan diğer burslarla birleştirilebilir (Giriş Başarı Bursu, Tercih Bursu, Ahilik Bursu, Kardeş Bursu, Sporcu Bursu, Engelli Bursu).  Konukevinden faydalanmak isteyen öğrenciler için konukevi ücretinden %10 indirim imkânı sağlar.
(7) Bu bursa başvuru, öğrenciler tarafından bireysel olarak yapılamaz. Eğitimcilere özel hazırlanmış web sitesi üzerinde belirtilen adresten üniversite tercih dönemi öncesinde eğitimcilerin tanımlayacağı öğrencilere uygulanır.
(8) Üniversite adaylarının bu burstan faydalanabilmesi için ilk 10 tercihinden herhangi birinde KTO Karatay Üniversitesi bölüm ve programlarına yer vermesi gerekmektedir.
(9) Konaklama indirimi Konya ili merkez ilçeleri dışında ikamet eden öğrencilere uygulanır.
(10) Bu burs, 4 kişilik oda fiyatı üzerinden hesaplanır.
(11) Konukevi ve yurtlarda kapasite olmasına rağmen öğrenci farklı bir yerde konaklamak isterse kendisine herhangi bir ücret desteği sağlanmaz.
(12) Bu burs, 2021-2022 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir.
Bursların Tahsisi
Madde 32- (1) Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursa hak kazanması durumunda, iki burs birleşmez, yüksek olan burs geçerli olur. Ancak, öğrencinin öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslar ile öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan bursları birlikte kazanması durumunda bu iki burs türü birleşebilir.
(2) Öğrencinin bursa hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.
Bursların Kesilmesi
Madde 33- (l) Burslu öğrencilerin kayıt yenilememeleri halinde bursları kesilir. Kayıt yenilememe sebebiyle bursları kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs almaya devam ederler. Giriş Yüksek Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu, Asistan Öğrenci Bursu, Akran Öğrenci Bursu ile Dil Okulu Bursu hariç hazırlık sınıflarında 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bursluluk süresi uygulaması 2020-2021 akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(2) Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmadığı için izin süresi sona erdiğinde öğrencilerin bursları devam eder.
(3) Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Giriş Başarı Bursu dışında kalan bursları alma hakkını kaybeder. 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında kayıtlanan Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Uluslararası Öğrenci Bursu kazanan öğrencilerin dönem/yıl ağırlıklı not ortalamalarının 2.00’nin altına düşmesi halinde ilgili yıl için bursları kesilir.
(4) Üniversitemiz tarafından izin verilen, görevlendirilen ve yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin bursları kesilmez.
Burs Kapsamında Olmayan Faaliyetler
Madde 34- (l) Üniversite bünyesinde özel öğrenci olunan dönem/yıl, eğitim-öğretim müfredatı dışındaki kurslar, yaz okulları gibi program ve faaliyetler burs kapsamı dışındadır.
Yürürlük
Madde 35- (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

SIRA

FORM NO

KURUL

KARAR NO

DEĞİŞİKLİK DURUMU

1

25

 

Mütevelli Heyet
19/04/2019

 

Mütevelli Heyet
4

Madde 8-9-10-24-25-26-28

2

34

 

Mütevelli Heyet
19/07/2019

 

Mütevelli Heyet
6

Madde 8 – 19

3

46

 

Mütevelli Heyet 03/01/2020

 

Mütevelli Heyet
1

Madde 3-8-9-10-11-12-14-15-16-17-19-20-24-25-26-32

4

72

 

Mütevelli Heyet
21/05/2021

 

Mütevelli Heyet
2

Madde 3-4-5-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-29-30-31-32-33