KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) İşyeri eğitiminin öğrenciler açısından amacı şunlardır;
a) Okulda kazandıkları bilgi ve deneyimlerini uygulama yaparak pekiştirmek, sektörde yapılan işleri yakından izleyerek bilgi ve becerilerini arttırmak,
b) Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazanmak,
c) Mezuniyetlerinden sonra yapacakları işi, işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki organizasyon yapısını, hiyerarşik düzeni, iş disiplinini gözlemlemek,
ç) İşyerindeki yöneticiler, çalışanlar ve ilgili diğer bireylerle sağlıklı iletişim için iletişim becerileri geliştirmek,
d) Meslekleri ile ilgili güncel teknoloji ve seviyesi hakkında bilgi sahibi olmak.
Kapsam
MADDE 2–(1) Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yurtiçi kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu yönerge, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 maddelerine, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ek 23. ve geçici 74. maddesine ve Karatay Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede adı geçen;
Üniversite – KTO Karatay Üniversitesi’ni,
Fakülte – KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni,
Dekan: KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı’nı,
Bölüm- KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü,
Öğrenci – KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerini,
Uygulamalı Eğitim - Öğrencinin daha önce teorisi verilmiş konulardaki bilgisini,  gerekli araç, gereç ve eğiticilerin bulunduğu ortamda, bunları kullanarak uygulamaya geçirmesi eğitimini,
İşyeri Eğitimi - Öğrencinin Üniversite ve Fakülte dışında, reel sektördeki bir işyerinin faaliyetleri esnasında işyerinde yaptığı uygulamalı eğitimini,
İşyeri: Kariyer ofisinin belirlediği, yurt içerisinde makina mühendisliği lisans eğitimlerine uygun faaliyet gösteren tüzel kişilerin işyerlerini,
Kariyer Ofisi: KTO Karatay Üniversitesi’nde, öğrencilerin işyerlerine yerleştirilmesi ve işyeri eğitimi boyunca ilgili faaliyetleri koordine eden ofisi,
Denetçi Öğretim Elemanı: Öğrencinin işyeri eğitimi faaliyetlerini takip eden, değerlendirmesine katılan ve danışmanlık yapan öğretim elemanını,
Protokol: Kariyer ofisi ile işyeri yöneticisi arasında; öğrencilerin yerleştirilebileceği işyerlerinin belirlenmesine, öğrencilerle işyerlerinin eşleştirilmesine, kariyer ofisi, öğrenci ve işyeri arasındaki ilişkilerin düzenlenip yürütülmesine yönelik esasları içeren metini,
Sözleşme: Kariyer ofisi gözetiminde öğrenci ile işyeri arasında kurulacak eğitim ilişkisine yönelik esasları içeren metini,
İşyeri Yöneticisi: Sözleşme metnini işyeri adına imzalamaya yetkili gerçek kişiyi,
İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İşyeri yöneticisi adına öğrencinin işyerindeki faaliyetlerinden sorumlu gerçek kişiyi,
İfade eder.

Süreler
MADDE 5- (1) İş yeri eğitimi I ve işyeri eğitimi II, iki farklı takvimde yapılacaktır.
(2) “İşyeri Eğitimi I” veya bilinen adı ile staj uygulamaları; 6. dönem sonundan itibaren yıl içi eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında herhangi bir zaman diliminde yapılan, süreleri 20 şer işgünü olan 2 adet işyeri eğitimidir.
(3) “İşyeri Eğitimi II” ise tercih eden öğrencilerin yedinci veya sekizinci dönem boyunca işyerinde yaptıkları uygulamalı eğitimdir. Mezuniyet için gerekli diğer tüm şartları sağlamış olan öğrenciler için işyeri eğitimlerini başarı ile yapmak mezuniyet şartıdır.

 1. İşyeri Eğitimi I
 2. Öğrenciler diploma almaya hak kazanabilmeleri için lisans öğrenimleri süresince Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, “İşyeri Eğitimi Yönergesi” kuralları çerçevesinde süreleri 20 şer iş günü olan 2 adet İşyeri Eğitimi I uygulamasını yapmak zorundadırlar.
 3. İşyeri Eğitimi I, altıncı dönemden itibaren bahar dönemi genel sınavları bittikten sonra başlar. Bütünlemesi olan öğrenciler staja bütünleme haftasından sonra başlamalıdır.
 4. Bir haftadaki işyeri eğitimi günü sayısı kariyer ofisi tarafından işyerinin çalışma şartları incelenerek belirlenir.

Toplam 40 iş günü olan bu çalışma 20 şer iş günü olmak üzere iki kısım halinde veya birlikte yerine getirilebilir. İstisnai durumlarda bununla ilgili olarak Fakülte farklı sürelere karar verebilir. Öğrenciler Bölüm Başkanlığının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla İşyeri Eğitimi I in bir kısmını veya tamamını kendi fakültesinde yapabilirler.       

 1. İşyeri Eğitimi II
 2. Bölümün teklifi ve Dekanlığın onayı ile İşyeri Eğitimi II yapmak isteyen öğrenciler, Karatay Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği İşyeri Eğitimi II ye sürekli devam etmek zorundadır. İşyeri Eğitimi II yapıldığı yarıyılın resmi ders alma başlangıcı tarihinde başlar ve 15 hafta sürer. Öğrenciler İşyeri Eğitimi II den başarısız sayıldıkları günleri tamamlamak zorundadır. İşyeri Eğitimi II için tamamlama çalışması kariyer ofisi koordinasyonu ile belirlenen bir zaman aralığında yapılır.

Dekanın oluru ile 15 net hafta şartına uymak kaydıyla, yaz dönemlerinde de öğrenciye uygulama hakkı tanınabilir.
İşyeri Eğitimi ile İlgili Görev Tanımları:
MADDE 6- (1) İşyeri Eğitimi ile ilgili görev tanımları şu şekildedir;

 1. Dekan: Kariyer ofisinde görev alacak öğretim elemanları ve personeli belirlemek ve görevlendirmek.
 2. Kariyer ofisi: İşyeri eğitimi faaliyetlerini bu yönergede tarif edilen şekilde düzenlemek ve takip etmek.
 3. Denetçi Elemanı Öğretim: Kariyer ofisi koordinatörlüğünde görevlendirildiği öğrencilerin işyeri eğitimi faaliyetlerini kontrol ve takip etmek, danışmanlık yapmak ve değerlendirmesini yapmak.
 4. Öğrenci: Kariyer ofisi ve denetçi öğretim elemanının direktiflerine göre kendisinden istenen evrak ve belgeleri sağlar. Kendisine tayin edilen işyerinde belirtilen tarih aralığında işyeri eğitimi kapsamında çalışır. Öğrenci diğer çalışanlarla aynı mesaiyi harcar ve diğer çalışanlar ile aynı şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Denetçi öğretim elemanının, işyeri eğitimi öncesinde belirttiği kurallar doğrultusunda gözlemlerini ve araştırmasını yapar. İşyeri eğitimi sonrasında kendisinden istenen işyeri eğitimi raporunu hazırlar ve işyeri eğitimi değerlendirmesine katılarak kendisine yöneltilen soruları cevaplar.

İşyeri Eğitimi Yerlerinin Belirlenmesi
MADDE 7-(1) Öğrencilerin işyeri eğitimi yapacağı yerler, kariyer ofisi tarafından bu yönergeye uygun şekilde bulunur, bölümün önerisi ve dekanın onayı ile belirlenir.
(2) Öğrenciler işyeri eğitimlerini, belirlenen yerlerde yapmak zorundadırlar. Belirlenen yerlerin dışında işyeri eğitimi yapan öğrencilerin işyeri eğitimi geçersiz sayılır.
İşyeri Eğitimine Başlama ve Bitiş
MADDE 8-(1) İşyeri eğitimine başlama işlemleri şunlardır;
a) Kariyer ofisi daha önceden protokol imzalanan işyerlerini ilan eder. Öğrencinin tercih ettiği, bölümün önerdiği ve dekanın onayladığı işyeri ile öğrenci arasında sözleşme yapılır.
b) Kariyer ofisi işyeri eğitimi tarihleri için öğrencinin sigorta işlemlerini yapar.
c) Öğrenci belirtilen tarihte işyeri eğitimine başlar.
d) Madde 9c de belirtildiği gibi bir sorun neticesinde işyerinin değiştirilmesi durumunda daha önce devam edilmiş süreler değerlendirmede dikkate alınır.
e) Öğrencinin işyeri eğitimine gitmediği günler devamsız gün olarak sayılır.
MADDE 9-(1) İşyeri eğitimi sırasında yapılacak çalışmaların kapsamı ve dikkat edilecek hususlar şunlardır;

 1. İşyeri tarafından öğrenciye eğitim başlangıcında iş güvenliği semineri verilir. İşyeri ile ilgili bütün iş güvenliği kuralları öğrenciye anlatılır ve uymaması durumunda oluşan kazaların sonuçları hakkında bilgilendirilir.
 2. İşyeri eğitimi başlangıcında bir uyum çalışması ile işyeri, organizasyon yapısı, faaliyetleri, giyim ve disiplin kuralları açısından tanıtılır.
 3. İşyeri eğitimi sırasında öğrenci diğer çalışanlarla aynı mesaiyi harcar ve diğer çalışanlar ile aynı şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Denetçi öğretim elemanının öğrencinin yaptığı işle ilgili bir itirazı oluşması durumunda (uzun süre vasıfsız bir işte çalıştırma, aynı faaliyetin uzun süre devam ettirilmesi, işyerinde öğrenci ile çalışanlar arasında sorun oluşması gibi) kariyer ofisi, işyeri ve denetçi öğretim elemanı aracılığıyla sorunun çözümü aranır. Sorun çözülemezse kariyer ofisi bölümün oluru ile yeni bir işyeri tayin eder.

İşyeri Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
MADDE 10- (1) Öğrencinin, işyeri eğitimi kapsamındaki faaliyetleri denetçi öğretim elemanı tarafından takip edilip, denetlenir.
İşyeri eğitimlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlemler uygulanır.
a) İşyeri eğitimine yönelik öğrencinin hazırladığı rapor denetçi öğretim elemanına teslim edildikten sonra bir ay içerisinde dekanın belirleyeceği değerlendirme komisyonu değerlendirme toplantısı yapar. Denetçi öğretim elemanının da yer aldığı bu komisyonda, işyerinde yapılan faaliyetlere yönelik sorulan sorulara alınan cevaplar ve öğrencinin hazırladığı rapor neticesinde öğrencinin işyeri eğitiminden beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Öğrencinin eksik kaldığı yönler çalışma günü biriminden değerlendirilir ve öğrencinin devamlı sayıldığı günlerden düşülür. Öğrenci bir sonraki uygun dönemde aynı veya farklı bir işyerinde yapacağı işyeri eğitimi ile bu günleri tamamlar.
b) Değerlendirme toplantısında öğrenciye sorulan sorular, öğrencinin işyerinde yapılan işle ilgili gözlem, deneyim ve fikir alışverişi yoluyla pratik bilgi kazanıp kazanmadığını ölçmeye yönelik olup belirli bir prosedürün tam ifade edilmesi şeklinde veya öğrencinin herhangi bir konuya yönelik teorik bilgisini ölçmeye dayalı olmayacaktır. Yapılan değerlendirme öğrencinin işyeri eğitimine katılımını ve amaç bölümünde (m.1) sıralanan bilgi ve becerileri ölçmeye yöneliktir. Öğrencinin başarı durumu 100 tam puan üzerinden bir not verilerek değerlendirilir. Başarısız olması halinde öğrenci işyeri eğitimi çalışmasını tekrar eder. Belirli gün sayısı kadar başarısız sayılması halinde başarısız sayılan günler öğrenci tarafından tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirme yapılır.
İşyeri Eğitimi Raporu
MADDE 11-(1) İşyeri eğitimlerinin değerlendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere işyeri eğitimi sonrasında öğrenci denetçi öğretim elemanına bir rapor teslim eder. Raporun içeriği yapılan işe göre sorumlu öğretim elemanı tarafından iş yeri eğitimi öncesinde öğrenciye bildirilir. Öğrenci kendisine belirtilen içeriği işyeri eğitimi deneyimine dayanarak hazırlar. Rapor materyalleri basılmış olabileceği gibi, dijital formatta metin, görsel ve işitsel veriler de olabilir. Rapor sorumlu öğretim elemanına teslim edilmeden önce işyeri yöneticine gösterilir. İşyeri yöneticisi firmanın ticari sırlarına yönelik sakıncalı gördüğü kısımların çıkarılmasını talep ederse öğrenci bu kısımları çıkarır ve bu kısımlarla ilgili yaptığı çıkarma işlemini raporda belirtir. Raporun içeriği işyeri yöneticisi tarafından onaylanır, sonuç bölümü imzalanıp kaşelenir. İşyeri yöneticisinin onayladığı içerik dışındaki içerik değerlendirmeye alınmaz. Rapor, gerçekleştirilen işyeri eğitimi ile ilgili resmî belge niteliğinde olup 5 sene boyunca arşivde saklanacaktır.

 

İşyeri Eğitimi Değerlendirmesine İtiraz
MADDE 12- (1) Öğrenciler işyeri eğitimi değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren beş (5) gün içinde fakülte dekanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar fakülte yönetim kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.
Öğrencilerin Disiplin İşlemi
MADDE 13- (1) Öğrenciler işyerlerinin çalışma saatleri, iş şartları, kılık kıyafet ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. Kurallara uymayan ve işyerinin ahengini bozan öğrenciler için bu yönerge ve sözleşme hükümlerince işlem yapılır.
(2) Öğrenciler için yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri işyeri eğitimi sırasında da geçerlidir.
(3) İşyeri eğitimi esnasında, öğrenciler, işyerlerinde kusurları nedeniyle verecekleri zararlardan o işyerinde çalışan diğer elemanlar gibi sorumludur.
Diğer Hükümler
İşyeri Eğitimlerinin Denkliği
MADDE 14-(1) Başka yüksek öğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri fakültede yaptıkları işyeri eğitimlerinin geçerlilikleri, fakülte intibak komisyonunun ve bölüm başkanının görüşü alınarak fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
MADDE 15-(1) İşyeri eğitimi yaptırılan öğrencilere işyeri eğitimi süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin işyeri eğitimi yaptıkları kurumlarla aralarındaki mali ilişkiler üniversiteyi ilzam etmez.
İşyeri eğitimi süresince ücret, 2547 sayılı kanun geçici 74. maddesinde belirtilen düzenlemeye göre asgari ücretin net tutarının %35 i kadardır.
Gece Çalışması
MADDE 16-(1) İşyerlerinin üretim planı nedeniyle düzenlenecek gece vardiyası çalışmalarına öğrenciler katılamazlar. Gece vardiyası çalışmalarına katılan öğrencilerin yasal sorumluluğu işyerine aittir.
Yürürlük
MADDE 17-(1) Bu yönergenin uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütlü haller; bölümün önerisi üzerine fakülte yönetim kurulunun alacağı karar ile çözüme kavuşturulur.
MADDE 18-(1) Bu Yönerge hükümleri KTO Karatay Üniversitesi Senatosu ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
(2) Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

EKLER:
EK 1: KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin İşyeri Eğitim Sözleşmesi
İŞYERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN
İŞYERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ

GENEL HÜKÜMLER
TARAFLAR
Madde 1 Bu sözleşme, KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Ofisi gözetiminde, bu sözleşmenin sonunda açık kimlikleri yazılı öğrenci ile işyeri temsilcisi arasında  ….. /….. / 20… tarihinde 3 nüsha yapılmıştır.
AMAÇ ve KAPSAM
Madde 2
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının etkinliği, yetiştirdiği becerili ve teknik işgücünün, işgücü piyasasının talepleriyle nitelik ve nicelik yönünden uygunluğu ile orantılıdır. İşgücü piyasasının işgücü talebi ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre değişmektedir. Bu nedenle mesleki eğitim kurumlarının faaliyetlerini sürekli ve düzenli olarak esnek bir yapıyla sürdürmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için reel sektörün de mesleki eğitim faaliyetlerinde aktif olarak rol alması gerekmektedir.
Bu sözleşmenin amacı, makina mühendisliği öğrencilerine işyeri eğitimi yapmalarına imkan vererek şu bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir; okulda kazandıkları bilgi ve deneyimlerini uygulama yaparak pekiştirmek, sektörde yapılan işleri yakından izleyerek bilgi ve becerilerini arttırmak, almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazanmak, mezuniyetlerinden sonra yapacakları işi, işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki organizasyon yapısını, hiyerarşik düzeni, iş disiplinini gözlemlemek, işyerindeki yöneticiler, çalışanlar ve ilgili diğer bireylerle sağlıklı iletişim için iletişim becerileri kazanmak, meslekleri ile ilgili güncel teknoloji ve seviyesi hakkında bilgi sahibi olmak.
Bu faaliyet çerçevesinde; öğrenci fakültedeki eğitim-öğretiminin 3. Senesini tamamladıktan sonra; 20+20 işgünü zorunlu, 15 hafta isteğe bağlı olmak üzere, işyeri eğitimleri gerçekleştirecektir.

YÜRÜRLÜK
Madde 3
Bu sözleşmenin hükümleri, imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Taraflar, 1 ay önce yazılı bildirim ile sözleşmeyi sona erdirebilir.
SÜRE
Madde 4
Öğrenci işyeri eğitimini bitirdiği tarihte sözleşme kendiliğinden fesih olur.
PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 5
İşyeri eğitimi faaliyetlerini öğrenci, denetçi öğretim elemanı ve işyeri eğitimi yetkilisi yürütür. Koordinasyonu ise KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Ofisi sağlar.
ÖĞRENCİNİN, FİRMALARIN VE FAKÜLTENİN SORUMLULUKLARI
Madde 6
Öğrencinin Sorumlulukları;
İş yeri eğitimine katılan öğrenciler, bu program kapsamında kabul edildikleri kurum veya işyerlerinde geçerli çalışma şartlarına ve iş güvenliği kurallarına uyarak, uygun etkinliklere katılmak ve yaptıkları çalışmaları rapor olarak işyeri eğitimi yetkilisine ve denetçi öğretim elemanına sunmak zorundadırlar. İş yerine ait özel bilgileri üçüncü şahıslara iletmemek, sendikal etkinliklere katılmamak ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde bu eğitime devam etmek zorundadırlar. İşletmelerde işyeri eğitimine mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrencilerin sözleşmesi askıya alınır. Sonraki dönemlerde bu program kapsamında eksik kalan süre tamamlanır.
Öğrenci düzenleyeceği, işyeri eğitiminde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporunu işyeri yöneticisine onaylatır.

Firmanın Sorumlulukları;
Firma, sorumluluğuna verilen öğrencilerin; firmanın bir çalışanı değil, henüz öğrenen konumdaki öğrenciler olduğunu her adımda dikkate alacaktır.
Firma veya kurum, işyeri eğitimine katılan öğrencinin ilgili alandaki bilgi, birikim ve tecrübelerinin artırılmasına katkıda bulunmak için uygulama imkanı oluşturur. Öğrenciler sosyal hizmetlerden (sabah ve akşam servis güzergâhında servislerinden, iş yerinde verilen yemek servislerinden) faydalandırılacaktır. İş veren öğrenciler ile ilgilenecek bir eğitim yetkilisi belirler. Bu eğitim yetkilisi tercihen mühendis veya lisans mezunu eğitici olabilir. Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini, süresi içinde kariyer ofisine bildirecektir.
Firma veya kurumun öğrenciye işyeri eğitimi süresince ödeyeceği ücret, mevzuatta belirtilen düzenlemeye göre asgari ücretin net tutarının %35 i kadardır.
İşyeri eğitimi sürelerinde öğrencinin sigortaları üniversite tarafından ödenecektir. Ancak iş yerinin kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. (3308 sayılı Kanun, madde 25.)
İşyeri eğitimi yetkilisi ve işyeri yöneticisi öğrencinin yaptığı çalışmaları içeren raporu onaylar.
Fakültenin Sorumlulukları;
İşyeri eğitimi sürelerinde öğrencinin sigortaları üniversite tarafından ödenecektir. Sigorta ve prim ödemeyle ilgili belgeler, kariyer ofisinde saklanır. Fakülte proje kapsamında protokol yapılan işletmelerde yapılan faaliyetleri takip eder ve amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle iş birliği yaparak gerekli önlemleri alır.
Denetçi öğretim elemanı işyeri eğitimi süresince öğrencinin çalışmalarını yerinde yapacağı ziyaretlerle denetler, işyeri eğiticisi ile işbirliği yaparak eğitimden beklenen amaçlara ulaşılmasını sağlamaya çalışır.
SÖZLEŞMENİN FESHİ
Madde 7
Sözleşme;

        1. İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,
        2. İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/üretimi sürdürememesi,
        3. Yüz kızartıcı suç, işletmede oluşan huzursuzluk nedeni ile uygun çalışma şartlarının sağlanamaması,
        4. Öğrencinin fakülteden ilişiğinin kesilmesi,

hallerinde sözleşme feshedilir.
GİZLİ BİLGİ ve TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI
Madde 8
İşyeri eğitimine katılan öğrenci ve denetçi öğretim elemanı bu çalışma kapsamında vakıf oldukları tüm ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler.
Söz konusu koruma kapsamında, bu faaliyetlerin herhangi bir aşamasında yer almış olan öğrenciler, denetçiler ve kariyer ofisi elemanları;

 1. Bu çalışmalar kapsamında hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,
 2. İşyeri eğitimi ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın, kurum veya işyeri için teknik veya ticari sır niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslara beyan etmeyeceğini,
 3. Eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen, işyerine ait tüm not, kayıt (bant, disk, disket, CD, video vb.) ve belgeleri kuruma teslim etmeyi,
 4. İşyeri eğitimi sonrasında veya bitiminden önce eğitim programından ayrılmaları durumda da geçerli olmak üzere, kurum veya işyeri ile rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı,
 5. İşyerinin önereceği ve bu sözleşmenin bir parçası sayılacak gerekli yazılı gizlilik anlaşmalarının yapılmasını,
 6. Bu sözleşme kapsamındaki işyeri eğitimi çalışmaları sırasında ve sonrasında elde edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve benzeri yayınlarda kullanmak durumunda ilgili kurum veya işyeri yetkililerinden yazılı izin almayı,

kabul ve beyan eder.

Madde 9
Bu programın uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütlü durumlar; kariyer ofisinin önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile çözüme kavuşturulur.
Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar Fakültenin tayin edeceği 1 öğretim elemanı, işyerinin tayin edeceği 1 iş yeri temsilcisi ve Konya Ticaret Odası’nın tayin edeceği 1 temsilciden oluşan 3 kişilik tahkim kurulu tarafından çözülür. Tahkim kurulu kararlarını çoğunluk esasına göre alır. Tahkim kurulunun kararları için ve her türlü hukuki sorunun çözümünde Konya Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

İşletme/Kuruluşun Adı

 

ÖĞRENCİ

İŞYERİ YÖNETİCİSİ

KARİYER OFİSİ TEMSİLCİSİ

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

 

Ünvanı/Görevi       :

Ünvanı:

Tarih ---/----/-------                                                --/--/-----

Tarih ----/-----/-------

Tarih ---/----/-------

İmza

İmza-kaşe

İmza

Ekler:
-Öğrencinin nüfus cüzdan onaylı sureti,
-Öğrenci belgesi,
-Firmanın imza sirküleri,