KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET DERECELERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

      Amaç

     MADDE1- (1) Bu esasların amacı, KTO Karatay Üniversitesi ön lisans ve lisans programı mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin koşulları düzenlemektir.

      Kapsam

      MADDE2- (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi ön lisans ve lisans programı mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamalarına ilişkin koşullarla ilgili hükümleri kapsar.

      Dayanak

      MADDE3- (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi Lisans Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesi ile KTO Karatay Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır.

     Tanımlar

     MADDE4- (1) Bu esaslarda geçen;

     a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

     b) Birim: KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

     c) Derece: Üniversite bazında Ön lisans ve Lisans düzeyinde, birim düzeyinde ve Bölüm / program düzeyinde birinciliği, ikiciliği ve üçüncülüğü,

     ç) Normal Öğrenim Süresi : Ön lisans diploma programlarında iki ( 2 ) yılı , lisans diploma programlarında dört ( 4) yılı , Tıp Fakültelerinde altı ( 6 ) yılı ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Mezunların Başarı Sıralaması

     Sıralamada Aranacak Genel Koşullar

     MADDE5- (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması, ilgili eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı mezunları ile birlikte ve bütünleme sınavları sonunda belirlenir.

                          (2)Mezun durumdaki öğrencilerin mezuniyet başarı sıralamasına girebilmeleri için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

      a) Ön lisans ve Lisans programlarından normal öğrenim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun olmak, (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını süresi (1 Yıl) içerisinde başaramayanlar başarı sıralaması değerlendirmesine alınmazlar, kayıt dondurma yapan öğrenciler başarı sıralaması değerlendirmesine alınırlar.)

      b) Staj dahil bütün derslerden normal öğrenim süresi içinde başarılı olarak mezuniyet hakkı kazanmış olmak.

      Başarı Sıralaması Hesaplama

      MADDE6- (1) Bu esasların 5 ’inci maddesindeki genel koşulları taşıyan mezun durumdaki öğrenciler;

       a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO)göre sıralanır.

      b) Mezuniyet dereceleri Üniversite bazında lisans ve ön lisans programları için ayrı ayrı yapılır. Enstitü ve çift anadal programı öğrencileri için mezuniyet dereceleri hesap edilmez. Çift Anadal programı mezunları, çift anadal yaptıkları diploma programının anadal mezunları ile birlikte başarı sıralamasına dahil edilmez.   

      Dereceye Giren Mezunların Tespiti

      MADDE 7- (1) Mezun durumdaki öğrencilerin başarı sıralaması, yıl sonu bütünleme sınavları sonrasında kesinleşen AGNO ’ ya göre, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tespit edilir. Bu öğrenciler KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesindeki mezun bursu maddesinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde ilgili burstan yararlanır.

(2) Mezuniyet törenlerinin yıl sonu bütünleme sınav sonuç ilanından önce yapılması halinde törende ilan edilecek dereceler,bir önceki dönem/yıl sonu not ortalamasına göre belirlenir ve mezuniyet töreninde temsili olarak verilir

      Başarı Sıralamasında AGNO Eşitliği

      MADDE8- (1) Başarı sıralamasında AGNO eşitliği halinde, ilgili derece birden fazla öğrenciye verilir. (Birden fazla birinci, ikinci, üçüncü olabilir.) Ancak mezun bursu küsuratlar hesaplanarak not ortalaması en yüksek ilk üç öğrenciye verilir.  


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

      Hüküm Bulunmayan Haller

      MADDE 9- (1) Bu esaslarda hüküm bulunmaya hallerde KTO Karatay Üniversitesi Lisans Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, YÖK Kararları ve Senato Kararları uygulanır.

     Yürürlük

     MADDE 10- (1) Bu esaslar KTO Karatay Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

     Yürütme

     MADDE 11- (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

TARİH

KURUL

KARAR NO

KABUL

18/04/2019

Senato

4

Tamamı kabul edildi

19/04/2019

Mütevelli Heyet

4

Tamamı kabul edildi