KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

               Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğünün kuruluş ve örgütlenmesine, çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve diğer kişilerin kütüphane hizmetlerinden yararlanmalarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Kütüphanesinin işleyişi ile faaliyet ve çalışma esaslarını kapsar.  

Tanımlar

Madde 3-  Bu yönergede  geçen;

a)Koordinatörlük: KTO Karatay Üniversitesi Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü’nü,

b) Kütüphane Komisyonu: KTO Karatay Üniversitesi  Kütüphane Komisyonunu,

c) Kütüphane: KTO Karatay Üniversitesi  Kütüphanesini,

ç) Materyal: Kütüphanelerde kullanılan her türlü bilgi kaynağını,

d)Okuyucu: Kütüphaneden yararlanan akademik ve idari personel ile öğrenci ve diğer araştırmacıları,

e) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

f) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

                  Örgütlenme ve Yönetim

Örgütlenme

Madde 4- (1) Kütüphane hizmetleri “Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü” tarafından yürütülür.

Yönetim

Kütüphane Komisyonu

Madde 5- (1) Kütüphane Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Koordinatörlüğün bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı,  Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörü ile  Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.         

Kütüphane Komisyonunun Görevleri

Madde 6- Kütüphane Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Kütüphane ve Müze Yönetimi hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli plan ve programları yapmak,

b) Kütüphanecilik alanında uzmanlaşmış personel aracılığıyla bu alanda meydana gelen gelişmeleri izlemek ve yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,

c) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe çerçevesinde kütüphane çalışmalarına yön vermek,

ç) Üniversitenin fakülte, enstitü ve yüksekokullarında görev yapan tüm öğretim elemanları ile her yıl belirli dönemlerde işbirliği yaparak kütüphaneye alınacak ve kayıtlardan düşülecek materyaller ve diğer hususlar ile ilgili çalışmalar yapmak.

Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörünün Görev ve Yetkileri

Madde 7- (1) Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak, kütüphaneye atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda İdareye görüş bildirmek ve üniversitedeki kütüphane personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yürütmek.

b) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin bilgiyle bütünleşmesini sağlamak.

c) Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlayarak denetimini yapmak.

ç) Bibliyografya, tez ve süreli yayın veritabanları oluşturarak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak.

d) Kütüphane ve Müze Yönetimi hizmetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her yıl ocak ayında Rektörlüğe sunmak.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane ve Okuyucu Hizmetleri


Kütüphane Hizmetleri

Madde 8-  (1) Kütüphane hizmetleri Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler

Madde 9- (1) Teknik hizmetler, kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel, işitsel, araç ve gereçler gibi bütün kütüphane materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamıdır.

Teknik Hizmetler Servisinin Görevleri

Madde 10-  (1) Teknik Hizmetler Servisinin görevleri şunlardır;

a) Sağlama/Aksesyon ve Demirbaş Kayıt İşleri: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, video-bant, görsel, işitsel, araç ve gereçler gibi her türlü kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması, bağış veya değişim yoluyla sağlanması ve kayıtlara geçirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

b) Kataloglama ve Sınıflandırma İşleri: Sağlanan kütüphane materyalinin “Library of Congress Sınıflama Sistemi” ne göre sınıflandırılması ve “Anglo American Cataloging Rules 2” kataloglama kurallarına göre kataloglanarak okuyucuların yararlanmasına sunulması.

c) Otomasyon Programı İşletimi: Kütüphane otomasyon programının düzenli bir şekilde işletiminin sağlanması, meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi, yedekleme işlemlerinin belli bir plan dâhilinde yapılması.

ç) Web Sitesi Yönetimi:  Kütüphane web sitesinin güncelliğinin sağlanması ve organize edilmesi işlemlerini gerçekleştirilmesi.

d) Ciltleme ve Onarım: Bilgi kaynaklarının onarımı ve ciltlenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Okuyucu hizmetleri

Madde 11- (1) Okuyucu hizmetleri; bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan, kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlanması hizmetlerini kapsar.

Okuyucu Hizmetleri Servisinin Görevleri

Madde 12-  (1) Okuyucu Hizmetleri Servisinin görevleri şunlardır;

a) Danışma/Referans Hizmeti: Kütüphane koleksiyonu ile kullanımını ve kütüphane hizmetlerini, üniversite içinde ve dışında kullanıcılara tanıtımını sağlar. Bu birim, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları kullanıcılara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

b) Ödünç Verme: Ödünç vermeye konu olan materyallerin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlayarak denetlemek.

c) Multimedya Hizmeti: Multimedya birimine konu olan ve belli bir düzen dâhilindeki materyalleri kullanıcılara sunmak.

ç) Rezerv İşlemleri: Rezerv koleksiyonu, zorunlu eğitim materyalleri olarak öğretim üyeleri tarafından yazılan veya seçilen ders materyallerinden; ders kitapları, yardımcı ders kitapları, ders notları, makale kopyaları, örnek sınavlar, problem setleri, okuma paketleri ve benzerlerinden meydana gelir. Rezerv hizmetinin amacı, öğretim üyelerince seçilen kaynakları sınırlı süreler için öğrenci / kullanıcılara ödünç vererek eğitimi desteklemektir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphaneden Yararlanma Şartları, Ödünç Verme Esasları, Elektronik Yayınlardan Yararlanma, Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Materyaller ile Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

Kütüphaneden yararlanma şartları

Madde 13- (1) Üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrencileri ile diğer araştırmacılar bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler.

            (2) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak üniversite kütüphanesi, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırıcılarına açıktır. Ancak, bağlı oldukları üniversitelerin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının sorumluluğu altında kütüphanemizden ödünç materyal alabilirler.

 (3) Kütüphane ve okuma salonundan yararlanan kullanıcılar çıkarken ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdürler. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak haklarında gerekli hukuki işlemler yapılır.

Ödünç verme esasları

Madde 14-  (1) Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.

(2) Üniversitemizin bütün akademik ve  idari personeli göreve başladıkları tarihten, öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemiz üyesidirler.

(3) Kütüphaneden üniversitede görevli akademik ve idari personele kurum kimlik kartları, öğrencilere, öğrenci kimlik kartları karşılığı ödünç verme işlemi yapılır.

(4) Üniversite akademik personeli ve doktora öğrencileri 30 (otuz) gün süreyle 5 (beş) kitap alabilirler.

(5) Yüksek lisans öğrencileri 21 (yirmibir) gün süreyle 4 (dört) kitap alabilirler.

(6) Üniversite idari personeli ile ön lisans, lisans  öğrencileri de  15 (on beş) gün süreyle 3 (üç)  kitap ödünç alabilirler. Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla iki defa uzatılabilir.

(7) Başka kullanıcılarda bulunan kaynaklar rezerv edilebilir. Rezerv edilen kaynaklar 2 (iki) adedi geçemez. Kaynaklar diğer kullanıcı tarafından Kütüphaneye iade edildikten sonra iki gün içinde alınmadığı takdirde rezerv işlemi iptal edilir.

(8) Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.

(9) Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemezler.  

(10) Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.

(11) Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar, kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin ve öğretim üyelerinin kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.

(12) Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır. 

(13) Üniversitede görevli akademik personel, kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden koordinatörlük aracılığıyla bir defada en fazla 5 kitap talebinde bulunabilirler. İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler idare tarafından karşılanır. Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. Kütüphaneler Arası İşbirliği kapsamında alınan kitapların süresi dolduğu halde teslim etmeyenlerin ve/veya bu kitaplarla ilgili gecikme, yıpranma veya kaybolma sebebiyle cezalı durumuna düşenlerin, cezalarını ödemeden veya kitapları piyasadan temin etmeden yeni kitap istekleri karşılanmaz.


Elektronik Yayınlardan Yararlanma

 

Madde 15- (1) KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelleri kendilerine sağlanan IP kodları ile üniversitenin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden ve dışından erişebilirler. Bu kullanım sırasında Üniversitenin belirlediği kurallara uyulur. Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanabilir, ihlal yükümlülüğünden doğacak maddi cezalar kendilerine ödetilir.

 

Ödünç verilemeyecek kitap ve diğer materyaller

 

Madde 16- (1) Aşağıda belirtilen kitap ve materyaller dışarıya ödünç verilemez;

a) Başvuru/müracaat eserleri (Özet, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.),

b) Basılı olmayan tezler,

c) Görsel-işitsel araçlar,

d) Rezerv kitaplar,

e) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,

f)  Müzik notaları,

g) Atlas, harita ve slâytlar,

h) Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal vb. materyaller,

ı) Yazma ve nadir basma eserler,

J) Kütüphane komisyonunun karar verdiği diğer kitap ve materyaller.

(2) İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler. 

Gününde iade edilmeyen kitap ve diğer materyaller

Madde 17- (1) Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek olmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, geçen her gün için (tatil günleri de dâhil), akademik yılın başında Koordinatörlük tarafından teklif edilip, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür.

(2) Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece başka kitap veya materyal ödünç verilmez.

(3) Gecikme süresinin otuz günü aşması halinde Koordinatörlük, ilgili kişiyi bir yazı ile uyararak, söz konusu materyalin on beş gün içerisinde iadesini ister. Bu süre sonunda da iadesi yapılmayan materyal hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanır ve ilgili kullanıcılara bir daha kütüphaneden ödünç kitap verilmez. Üniversite akademik ve idari personeline ait ödenmeyen para cezaları aylık ücretlerinden kesilir.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı, Değer Takdir Komisyonu,
Kütüphaneden İlişik Kesme

 

Ödünç alınan kitap ve materyalin yıpratılması ve kaybı

Madde 18-  (1) Bir kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişi, o kitap ve materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı gidermekle yükümlüdür. Bu durumda kişinin ödemek zorunda olduğu miktar, kitap veya materyalin o günkü değeri ve meydana gelen hasarın miktar ve niteliği göz önüne alınmak sureti ile Koordinatörlüğün oluşturacağı Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir.
b) Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde, materyalin o günkü değeri üzerinden

%100 işlem ücreti alınır.

c) Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.

            (3) Yukarıdaki yıpranma ve kayıptan dolayı Değer Takdir Komisyonunca belirlenen miktar Rektörlüğün onayına sunulur. Rektörlüğün onayına istinaden üniversitenin gelir bütçesine kaydetmek üzere ilgiliden tahakkuk ve tahsil edilir.

Değer takdir komisyonu

Madde 19- (1) Değer takdir komisyonu, Üniversite mensuplarıyla öğrencilerin kaybettikleri kitap veya diğer materyalinin günün rayiç değerleri göz önüne alınarak değerinin takdir edilmesi ve bu değerin üniversite gelir bütçesine aktarılması konusunda, Rektörün tespit edeceği 3 kişiden oluşur.

            (2) Değer Takdir Komisyonu, kayıp olan kitap ve diğer materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar,  materyalin hacmini, cilt bedelini, kâğıt kalitesini, ulaşım masraflarını, paranın zaman içerisindeki değer kaybını, antika ve sanatsal değerlerini, nadir eser olup olmadığını göz önünde bulundurarak değer tespitinde bulunur ve Rektörlüğün onayına sunar.  

 (3) Kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin de değerini demirbaş kayıtlarına geçirmek üzere tespit eder. 

Kütüphaneden ilişik kesme

Madde 20- (1) Bütün üniversite personeli ve öğrenciler üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerini kestirmek zorundadırlar. Emeklilik, istifa veya sair nedenlerle Üniversiteden ayrılan akademik ve idari personel, kütüphaneden ödünç aldığı materyalleri iade etmeden ve ilişik kesme işlemleri tamamlanmadan üniversiteden ayrılamazlar.

(2) Üzerinde ödünç aldığı kitap kayıtlı olduğu halde öğretimi bırakarak üniversiteden ayrılan öğrenci, gerekli idari işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

(3) Yatay geçiş yapacak öğrenciler de ilişik kesme belgesini kütüphaneden onaylatmak zorundadırlar.

(4) Üniversiteden mezun durumunda olan öğrenci; İlişik kesme belgesini kütüphaneden onaylatmadan diploma veya çıkış belgesi alamaz.

(5) Bu işlemler Koordinatörlük eşgüdümünde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünün işbirliği ile yürütülür.

 

ALTINCI  BÖLÜM

                  Genel Koleksiyon Politikası

Madde 21- (1) Genel koleksiyon politikası; koleksiyon geliştirme, yenileme ve koleksiyonun genişletilmesi faaliyetleridir. Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

(2) Kütüphanenin koleksiyon oluşturmadaki temel hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretimi ve entelektüel faaliyetleri desteklemek amacıyla kitap, dergi, elektronik bilgi kaynağı ve görsel-işitsel kaynağı sağlamak.

b) Araştırmalar için gerekli kaynakları sağlamak.

c) Her ders için temel ve yardımcı kaynakları sağlamak.

ç) Her konu ile ilgili referans kaynaklarını sağlamak.

Kaynak Seçimi İlkeleri:

Madde 22- (1) Satın alma veya bağış yoluyla Kütüphane koleksiyonuna girecek olan bütün kaynaklar, üniversitenin genel eğitim ve öğretim hedefine, saptanmış olan amaçlarına açıkça uygun olmak şartıyla aşağıdaki ilkelere göre seçilirler:

a) Konu ve dil olarak Üniversitenin programlarına uygunluğu,

b) Halen koleksiyonda mevcut o alandaki kitap ve kitap dışı kaynaklara uygunluğu,

c) Yazar veya yayına hazırlayanın önemi ve statüsü,

ç) Kaynağın maliyeti,

d) Bibliyografyalarda kullanılmış olması,

e) Üniversite öğretim elemanlarının önerileri,

f) Yayınevinin güvenilirliği ve standartları,

g) Fiziki formun uygunluğu. 

Bağış Politikası

Madde 23- (1) Materyal seçimi ile ilgili ilkeler şunlardır;

a) Bağış yapılacak yayınlar Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

b) Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır.

c) Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.

ç) Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, aşırı yıpranmış yayınlar bağış olarak kabul edilemez.

d) İçerik açısından insanları yönlendirici, siyasi propaganda içeren yayınların bağışı kabul edilemez.

e) Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.

f) İlkokul, ortaokul ve lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.

g) Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde sınıflama sisteminin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturması; Kütüphane Komisyonu tarafından kayda değer eserler olarak kabul edilmesi; kütüphanenin fiziki şartlarının elvermesi ve Rektörlükçe izin verilmesi halinde özel bir koleksiyon oluşturulabilir.   

ğ) Yapılan bağışı, koleksiyona ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştirileceğine karar verme; yayınların rafa çıkarılması veya birden fazla nüshası olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Koordinatörlüğe aittir.

h) Kütüphane, bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur.

ı) Bağışta bulunulan yayınlara, Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü tarafından, "………...’nın bağışıdır  şeklinde bilgi kaşesi vurulur.

i) Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller, demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir.

j) Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.

 

Yürürlük

Madde 24- (1) Bu yönerge 25.11.2015 tarih ve 12/9 numaralı Senato kararı ve 27.11.2015 tarih,11/2 numaralı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

Madde 25- (1) Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

<>