KTO Karatay Üniversitesinden: 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA, KARATAY VE SELÇUKLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü

ç) Mütevelli Heyet : Üniversitenin Mütevelli Heyetini

d) Rektör: Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Konya ilinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu dönem damgasını vurmuş Mevlana Celaleddin-i Rumi, Emir Celalettin Karatay gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Konya ilinin tarihi geçmişi, kültürel ve sosyal yapısı ve değerleri ile ekonomik birikiminin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalar yapmak,

b) Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak,

c) Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi, Emir Celalettin Karatay ve dönemin diğer önemli şahsiyetlerin hayatları ve eserlerinin daha iyi anlaşılması ve günümüz ile gelecek nesillerine aktarılmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve konferans gibi akademik etkinlikler yanında, bilimsel yayın yapmak; sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenler, kurs ve seminerler organize etmek, dokümantasyon ve arşiv birimi oluşturmak, kütüphane kurmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Çalışma Birimleri Merkezin organları

MADDE 7- (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri ile gerekli görüldüğü takdirde Üniversite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür görev başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi yerine vekalet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır.

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek, yürütmek,

d) Faaliyet raporları hazırlamak,

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; Müdür varsa müdür yardımcısı ile Müdürün teklif edeceği ve Rektörün görevlendireceği üç üye ile toplam beş üyeden oluşur. Merkezin müdür yardımcısı olmaması halinde yönetim kurulunda aynı usulle bir üye daha görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Konya, Karatay ve Selçuklu araştırmalarında çalışmalarıyla bilinen kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu istişari mahiyette karar alır. Danışma Kurulunun başkanı Rektör tarafından seçilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarıyla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı

MADDE 13 - (1) Merkezin, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.