KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

(06.06.2017 Tarih ve 7/4 sayılı Senato Kararı eki)


 

BÖLÜM 1

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Önlisans / Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci alımında başvuru, kabul ve kayıt koşullarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Önlisans / Lisans Programlarında öğrenim görmek için başvuran Uluslararası Öğrenciler tarafından uyulması gereken başvuru ve kayıt süreçlerini düzenlemektedir.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13/12/2015 tarihli toplantısında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

BÖLÜM 2

Kontenjanlar, Başvuru ve Kayıt Tarihleri ile Öğrenim Ücretleri

Kontenjanlar, Öğrenim Ücreti

Madde 4- Uluslararası öğrenci kontenjanları, burs oranları, başvuru ücreti ile öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyet kararıyla tespit edilir.  KTO Karatay Üniversitesi kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Madde 5-  Başvuru ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenir, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından KTO Karatay Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir. Başvurular; çevrimiçi başvuru formunun doldurulması, istenen evrakların asıllarının sisteme dijital formatta, eksiksiz olarak yüklenmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile gerçekleşir. Uluslararası öğrenciler için başvuru linki her yıl Temmuz ayının son haftasına kadar açık kalır. Başvurular ayrıca, çevrimiçi başvuru formunun çıktısı alınarak, istenen evrak ve başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge ile birlikte önceden duyurulan tarihte üniversitede olacak şekilde elden teslim ya da posta yolu ile eksiksiz bir şekilde iletilir. Çevrimiçi veya posta ile iletilecek tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Uluslararası öğrenci adayları bir seferde üç programa başvurabilir.

 

BÖLÜM 3

Başvuru Koşulları ve Süreci, Seçim, Yerleştirme ve Yabancı Dil Yeterliliği

Başvuru Koşulları

Madde 6-a) KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

6-b) KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) 6/a/2 maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / hariç),

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

6) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Madde 7- a) Önbaşvuru için gerekli belgeler:

1) Adayın farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurması halinde, yalnız bir başvuru formu,

2) Adayın lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin fotokopisi (İngilizce veya Türkçe),

3) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış Türkçe suretinin fotokopisi,

4) Adayın pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe suretinin fotokopisi/kimlik belgesi fotokopisi,

5) Bir adet vesikalık fotoğraf,

6) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.

7) Sınav sonuç veya diploma belgesi fotokopisi. Yönerge Ek-1’de Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar bölümünden tüm listeye ulaşılabilir. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi v.s. süresiz geçerli olarak değerlendirlmekte ve üniversite giriş sınavı statüsünde olan SAT v.s. sınavların geçerlilik süresi ise iki (2) yılla sınırlandırılmaktadır.

b) Kesin kayıt için gerekli belgeler:

Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

1) Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı.

2) Lise diplomasının aslı / noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe),

3) Diplomanın denklik belgesi. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı - Talim Terbiye Kurulundan ya da ülkelerindeki Türkiye makamlarından),

4) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile noter ya da yurtdışındaki Türk makanları tarafından onaylanmış Türkçe sureti,

5) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti. Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye makamlarından kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.

6) Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.

7) Dört adet vesikalık fotoğraf.

8) Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge.

Eğitim- Öğretim Dili  

Madde 8- Yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt olan öğrenciler, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yeterlik Sınavına girer. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde bölümünde öğrenimine başlar.

Türkçe Dil Düzeyi

Madde 9- Öğrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfını başaran veya muafiyet almış öğrenciler Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavına girer. Türkçe Yeterlilik Sınavı değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu sınavdan en az C1 düzeyinde başarı sağlayanlar, diğer üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olanlar lisans programına devam ederler; başarısız olan adaylara kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime ara izni verilir. Bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 10– Değerlendirme ve adayların yerleştirilmesi Rektörlükçe belirlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Ön Değerlendirme Sonuçları öğrencinin başvuru yapmasından 1 hafta sonra öğrenciye e-mail yoluyla iletilir.  Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için adaylar yetenek sınavına alınırlar. Değerlendirme sonuçları internet sitesinde ilan edilir.

Bursluluk Sınavı

Madde 11

a) Yurtdışından öğrenci kabul şartlarına sahip olan adaylar burs talep etmeleri halinde bursluluk sınavına alınır ve komisyon tarafından sözlü mülakat yapılır. Bu sınava girmek isteyen öğrenciler, çevrimiçi başvuru formunda yer alan “Bursluluk sınavına davet mektubu isteği” ile taleplerini iletebilirler. Bu talep doğrultusunda davet mektubu öğrencinin bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliğine iletilir.

b) Burslu öğrenci kontenjanı ve burs oranları her yıl üniversite tarafından belirlenir. Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler, burslu kontenjanlar dahilinde, puanlarına göre sıralanarak burs almaya hak kazanırlar. Burs hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarının sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılıp aktarılmayacağına üniversite karar verir.

c) Öğrencinin kümülatif not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrenci yazılı olarak uyarılır, ikinci kez 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrencinin bursu kesilir.

d) Bursluluk sınavı Sözel ve Sayısal Bölümler için 60 soru Türkçe, 60 soru Matematik-Mantık konularından, Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) konularından, Özel Yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur. Bursluluk puanına, bursluluk sınav notunun etkisi %50, lise diploma notunun etkisi %25, sözlü mülakat notunun etkisi %25’tir. Bursluluk sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları ücretli kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir. Yerleştirmelerde, geçerliliği kabul edilen diploma puanları dikkate alınır. Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.

Kabul Sonuçları

Madde 12

a) Kabul almış öğrencilerin yedekli listeleri üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

b) Kayıt olmaya hak kazanmış adaylara üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Başvuranların bu belgeyle ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. büyükelçilikleri veya konsolosluklarından Türk Öğrenim Vizesi (Eğitim Vizesi) almaları gerekir. Bu vize Türkiye’ye girişte ve üniversiteye kayıtta gereklidir.

 

BÖLÜM 4

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13– Bu Yönerge 06/06/2017 tarihli Üniversite Senato kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14– Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

EK:

1: Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Puanlar Listesi 

 

ÜLKE 

SINAV/DİPLOMA 

 PUAN 

Uluslararası

SAT

1100

Uluslararası

ACT

21

Uluslararası

GCE

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesinde puan

Uluslararası

International Baccalaureate

En az 28 puan

Türkiye

İstanbul Üniversitesi

Üniversitemize 2017-2018 akademik yılında yurtdışından alınacak öğrenciler için belirtilen üniversitelerin yaptığı YÖS Sınavlarından başarılı olmak.

Kocaeli Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

A.B.D.

Lise Bitirme Diploması

60%

Afganistan

Baccalauria / Baccalaureate Certificate / Konkurs General State Exam

350 üzerinden 210 veya %60 diploma notu

Almanya

Abitur (Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife)

En az 4 puan

Angola

Angola Habilitação

20 üzerinden 12 veya %60

Arjantin

Argentina Baccalaureate

10 üzerinden 6 veya %60

Arnavutluk

Matura Diploma

60%

Avustralya

Lise Diploması

60%

Avusturya

Matura Diploma

En çok 2 puan

Azerbaycan

Azerbeycan Ulusal Üniversite Sınavı (TQDK)

700 üzerinden 400

Bahreyn

Tawjahiya (School Leaving Certificate)

60%

Bangladeş

Lise Diploması

60%

Belçika

Lise Diploması

60%

Beyaz Rusya

Svidetel’stvo/ O Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary - Diplom O Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed.

5 üzerinden 3 veya 10 üzerinden 6

Benin

Baccalauréat

20 üzerinden 11

B. A. E.

Tawjihiyya

60%

Bolivya

Bachiller / Técnico - Certificado De Estudios

60%

Bosna Hersek

Lise Diploması

60%

Botsvana

Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate

60%

Bulgaristan

Lise Diploması

60%

Burkina Faso

Burkina Faso Baccalaureat

20 üzerinden 11

Cezayir

Baccalauréat

20 üzerinden 11

Çad

Chad Baccalaureat

20 üzerinden 11

Çek Cumh.

Matura Diploma

60%

Çin

Gaoka

750 üzerinden 450

Danimarka

Bevis / Diploma-Record of Study

13 üzerinden 7

Dominik Cumh.

Bachillerato-Certificado De Estudios

60%

Endonezya

Ujian Akhir National

60%

Estonya

Gümnaasiumi Ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate-Akadeemiline / Academic Record

5 üzerinden 3

Etiyopya

Etiyopya Yükseköğretime Geçiş Sınavı

60%

Fas

Baccalauréat

20 üzerinden 11

Filipinler

Katibayan

60%

Filistin

Tawjihi / Certificate of General Secondary Education

60%

Finlandiya

Ylioppilastutkintotodistus / (Matriculation Examination Certificate)

60%

Fransa

French Bacalaureate

Diploma notu en az 12

Gana

WAEC

En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almış olmak (%50)

Güney Afrika

Senior Certificate, Matrix Test

60%

Gürcistan

Georgia National Exam

10 üzerinden 6

Hindistan

Lise Diploması

60%

Hollanda

VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate

10 üzerinden 6

Hong Kong

Hong Kong Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination Results İssued By The Hong Kong Examinations Authority

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan almış olmak

Irak

Al-Edadiyah

60%

İngiltere

GCE

Genel Eğitim Sertifikası biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesinde  puan almış olmak

İrlanda

Leaving Certificate (Ordinary And Higher Level)

60%

İran

Iranian Diploma-High School Diploma / Pre-University Certificate/Transcript of Study

20 üzerinden 12

İspanya

Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios

10 üzerinden 6

İsrail

Bagrut / Matriculation Examination

10 üzerinden 7

İsveç

Avgångsbetyg / Slutbetyg Från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate

60%

İsviçre

Matura Diploma

60%

İtalya

Diploma Di Maturità

En az 70 puan

Japonya

Lise Diploması

60%

Kanada

Prorincial High School Graduation Diplomas

60%

Kamerun

Cameroon Baccalaureat

20 üzerinden 11

Katar

Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate

60%

Kazakistan

Attestat/Certificate of Secondary Education /National Exam

120 üzerinden 80

Kenya

Kenya Certificate of Secondary Education

Toplamda asgari 50 puan olmak üzere her bir branşta B almış olmak

Kırgızistan

Ulusal Üniversite Sınavı

250 üzerinden 150

Kolombiya

Colombia- Baccalaureate

60%

Kosova

Diplome Per Kryerjen Shkolles Se Mesmete Larte-Gjimnazin

5 üzerinden 3

Kuveyt

Shahadat-Al-Thanawia-Al-A'ama / General Secondary School

100 üzerinden 60

Küba

Título De Bachiller / Título De Técnico Medio Certificado De Estudios

60%

Letonya

Lise Diploması

10 üzerinden 6

Libya

Al-Shahada-Al Thanawiyya Exam

60%

Litvanya

Brandos Atestatas

10 üzerinden 6

Lübnan

Baccalaureat Libanais

20 üzerinden 13

Lüksemburg

Diplôme De Fin d'Etudes Secondaires

50%

Macaristan

Lise Diploması

5 üzerinden 3

Madagaskar

Madagascar Baccalaureat

20 üzerinden 12

Makedonya

Secondary School Leaving Diploma / Matura

5 üzerinden 3

Malezya

Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate

İki dersi A ile geçmek ve lise diplomasında %70 başarı oranına sahip olmak

Mali

Mali Baccalaureat

60%

Malta

Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate

60%

Meksika

Bachillerato

60%

Mısır

The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate) Certificate of General Secondary Education

60%

Moğolistan

Gerchilgee / School Leaving Certificate

640

Moldova

Attestat / Certificat De Absolvire / Diploma De Bacalaureat / Certificate of Secondary Education

10 üzerinden 6

Moritanya

Lise Diploması

60%

Mozambik

Lise Diploması

60%

Nijer

Niger Baccalaureat

20 üzerinden 12

Nijerya

WAEC , WASSCE

En az 6 dersten A seviyesinde puan almış olmak

Norveç

Vitnemål Fra Den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education

6 üzerinden 4

Orta Afrika Cumhuriyeti

Central African Republic Baccalaureat

60%

Özbekistan

Attestat / Certificate of Secondary Education

5 üzerinden 3

Pakistan

Lise Diploması

60%

Panama

Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios

60%

Peru

Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios

60%

Polonya

Matura Diploma

60%

Portekiz

Lise Diploması

60%

Romanya

Diploma De Bacalaureat

10 üzerinden 6

Ruanda

Lise Diploması

60%

Rusya

Attestat / Certificate of Secondary Education

5 üzerinden 3

Senegal

Senagal Baccalaureate

20 üzerinden 13

Sırbistan

Matura

5 üzerinden 3 veya %60

Singapur

Sijil Am Pelajaran Singapura-Cambridge / Sijil Am Pelajaran Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan almış olmak

Slovakya

Lise Diploması

5 üzerinden 3 veya %60

Slovenya

Matura / Secondary School-Leaving Diploma

5 üzerinden 3 veya %60

Somali

Secondary School Leaving Certificate

60%

Sri Lanka

Genel Eğitim Sertifikası

60%

Sudan

Sudan School Certificate - Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate

60%

Suriye

Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate

60%

Suudi Arabistan

Tawjihiyah

60%

Tacikistan

Tacikistan Lise Diploması

5 üzerinden 3

Tanzanya

Lise Diploması

En Az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan

Tayland

Lise Diploması

60%

Tayvan

Lise Diploması

60%

Togo

Togo Baccalaureat

12

Tunus

Tunisia Baccalauréat

20 üzerinden 12

Türkmenistan

Lise Diploması

5 üzerinden 3

Uganda

UCE (Uganda Eğitim Sertifikası)

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi puan almış olmak

Ukrayna

ZNO (Harici Bağımsız Sınav)

200 üzerinden 160

Umman

Thanawiya Amma / Secondary School Leaving Certificate

60%

Ürdün

Tawjihi / Certificate of General Secondary Education

60%

Venezuela

Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios

20 üzerinden 12

Vietnam

Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma

10 üzerinden 6

Yemen

Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate

60%

Yunanistan

Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate

60%

Zambiya

Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate

60%

Zimbabve

Lise Diploması

60%