21 Mart 2017 SALI                                                Resmî Gazete                                                           Sayı : 30014

 

YÖNETMELİK

 

KTO -Karatay Üniversitesinden:

 

KTO -KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

VE SINAVYÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİBÖLÜM

 

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) BuYönetmeliğin amacı, KTO - Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülenlisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, KTO - Karatay Üniversitesinebağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgilihükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –  (1) BuYönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a)AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES:Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

 

c) Anabilim dalı/anasanat dalı:3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü EğitimÖğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesindeenstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanatdalını,

 

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisans ÜstüEğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 incimaddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalınınbaşkanını,

 

d) Bologna süreci: Tüm Avrupa’dayükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları enaza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tamuyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programı,

 

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye dersve/veya tez çalışması, proje dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetimkurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

 

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimisırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimselaraştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

 

g)Enstitü: İlgili enstitüyü,

 

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında,enstitü müdür yardımcıları ve enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarındanoluşan kurulu,

 

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürününbaşkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı adayarasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen en az üç öğretimüyesinden oluşan kurulu,

 

ı) EABD:Enstitü Anabilim Dalını,

 

i) GMAT:Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

 

j) GRE:Uluslararası sınavlardan Graduate Record Examination sınavını,

 

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını,verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadankısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

 

l)Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,

 

m)Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

 

n)Rektör: KTO - Karatay Üniversitesi Rektörünü,

 

o)Senato: KTO - Karatay Üniversitesi Senatosunu,

 

ö) Seminer: Lisansüstü eğitim ders dönemindeöğrencinin hazırladığı teze yönelik bir konunun incelenmesine dayanan veöğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve yazılı bir metindenoluşan çalışmayı,

 

p) Tez:Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

 

r) TİK:Tez İzleme Komitesini,

 

s)Üniversite: KTO - Karatay Üniversitesi (Konya Ticaret Odası – KaratayÜniversitesi)’ni,

 

ş) YDS:Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

 

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.


 

İKİNCİBÖLÜM

 

LisansüstüEğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

 

Kontenjanlar

 

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlaraöğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa sayısı, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi, enstitükurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet Başkanlığının oluru ilebelirlenir. Kontenjan artırımlarında da aynı süreç izlenir. Öğretimprogramlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihiilgili enstitü tarafından ilan edilir.

 

Lisansüstü programlara giriş şartları

 

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programabaşvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğuprogramın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafındanbelirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak Güzel SanatlarFakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/ anasanat dallarınaöğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, ALES puanı istenildiği takdirde tabanpuan Senato tarafından belirlenir.

 

(2)   Enstitüye bağlı anabilim/anasanatdalları, yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde gerekli görüldüğütakdirde, anabilim/ anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili enstitüyönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile YDS ya da ulusal veya uluslararasıalanda geçerliliği olan bir dil sınavından belirli bir asgari puanın alınmasışartını koyabilir.

 

(3)  Adayların bütünleşik doktora programı için lisans derecesine, normaldoktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariçen az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılıkfakülteleri diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans diploması iledoktora programına başvuru yapan aday öğrencinin Senato kararı ile belirlenecekALES puanına sahip olması gerekir. Lisans diplomasıyla doktora programınabaşvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan azolmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili birpuan olması gerekir. Tezli yüksek lisans ve lisans diploması ile doktoraprogramlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafındaneşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadilibir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programlarınözelliklerine göre yükseltilmesi konusu Senato tarafından belirlenir.

 

(4)  Yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi, ALES puanınınyanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve ilgilianabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavsonucu da değerlendirilebilir. ALES puanının, not ortalamasının, yazılı ve/veyasözlü mülakat değerlendirmelerinin yüzdelikleri ilgili anabilim/anasanat dalıBaşkanlıklarınca belirlenir ve bu yüzdelikler öğrenci alımı ilanında açıkçabelirtilir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALESpuanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veyamülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans notortalaması da değerlendirilebilir.

 

(5)  Başarı notu en yüksek olan adaylardan başlayan bir sıralama yapılarakliste hazırlanır ve bu sıralamaya göre kontenjan sayısı kadar aday lisansüstüprogramlara kabul edilir.

 

(6)  Değerlendirmeye ilişkin hususlarile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, referans mektubu,niyet mektubu, uluslararası standart sınavlar ve hangi düzeyde yabancı dilbilgisi gerektiği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitüyönetim kurulu kararı ile belirlenerek ilan edilir.

 

(7)  Sanatta yeterlik çalışmasınabaşvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahipolmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğerfakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiylebaşvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiylebaşvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamakkoşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyetnot ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olmasıgerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracakolanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisansnot ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu dadeğerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru içinadayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmakistediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeridiğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

 

(8)  Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışındaYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ileeşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puanveya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dilsınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgaripuanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesineSenato tarafından karar verilir.

 

(9)   Sanattayeterlik programına başvuru koşullarını sağlayan ve ilgili enstitününbelirlediği kurallara uygun


 

olarak başvuru yapan adaylar giriş sınavınaalınırlar. Giriş sınavının başlangıcında, adayın sanatsal çalışmalarının yeraldığı bir dosya, giriş sınavı jürisine sunulur. Giriş sınavı, uygulama vesözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerindendeğerlendirilir. Giriş sınavı, ilgili jürisinin belirleyeceği kapsamda,adayların sanatsal bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir.Bir tam gün (4+4 saat) süren uygulama sınav sonucunda ortaya çıkan eserler,ertesi gün başarı sonucu açıklanmak üzere teslim alınır. Sınav, ilgilianabilim/anasanat dalının uygun gördüğü, ışık problemi olmayan bir veya birkaçatölye ortamında, serbest olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara,alanın gerektirdiği temel bilgi ve yorum yeteneğini belirlemek amacıyla sorularyöneltilir. Bu sınavda, adayların sınavdaki çalışmaları, portfolyoları vemülakatları, eşzamanlı değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav evrakları iki yılsüre ile saklanır.

 

(10)   Sanatta yeterlik Sınav vedeğerlendirme jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları kararıylabelirlenen en az beş (5) öğretim üyesinden oluşturulur. Üç (3) adet yedek jüriüyesi belirlenir. Bu üyeler, başka yükseköğretim kurumlarının ilgilianabilim/anasanat dalı başkanlıklarından da olabilir. Ancak bu üyeler içinücret ödenmez. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkladeğerlendirmeye alınacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınınönerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitüyalnız

 

ALESpuanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen veYükseköğretim Kurulunca ilan edilen

 

eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkinanabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde, bu Yönetmelikte belirtilenlisansüstü

 

programlara giriş şartlarının hükümleri uygulanır.Giriş sınavından en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70(yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Sıralamada, genel başarınotunun eşitliği halinde giriş sınavı puanı dikkate alınır.

 

(11)  Enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını,kontenjanını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgelerive diğer hususları ilan vererek duyurur.

 

(12)  Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmışolması gerekir.

 

(13)  Lisansüstü eğitim ücretlidir.Ücretler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet burslukontenjan da ilan edebilir. Tahsilat KTO - Karatay Üniversitesi LisansüstüProgramlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesindeki şartlara uygun olarak yapılır.

 

(14)  Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazlalisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

Başvuru ve kayıt

 

MADDE 6 –(1) Lisansüstü programlara başvuru akademiktakvimde belirtilen süre içinde ve ilanda istenilen belgelerle ilgili enstitü sekreterliklerine yapılır.

 

(2)  İlanda mülakat/yazılı sınav yapılacağı belirtilen lisansüstüprogramlarda ilgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığının görüşünü alarak başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere enaz üç asil öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyonkurar. Komisyonun, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını gözönünde tutmak ve ALES puanı ile ilgili anabilim/anasanat dalının uygun göreceğidiğer kriterlere göre gösterdikleri performansı değerlendirmek suretiyleyapacağı kabul ya da ret önerileri, enstitü yönetim kurulunun kararı ilekesinleşir. Komisyon tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylananlisansüstü eğitim hakkı kazananların listeleri ilgili enstitü müdürlüğütarafından ilan edilir.

 

(3)  Kayıtlar, ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesinkayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, Mali İşler Koordinatörlüğüne Lisansüstü Programlarİçin Ücret Tahsilat Yönergesindeki şartlara uygun olarak Lisansüstü eğitimücreti ile ilgili ödemeleri yaptıktan sonra ilanda belirtilen yazılı belgelerile ilân edilen süre içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne şahsen veya notervekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurur.

 

(4)  Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya noter vekâleti ileyetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan,enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarınıkaybederler.

 

(5)  Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açıkkalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere varsa yedek listeden kayıt hakkıkazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

 

MADDE 7 –(1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikprogramlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlıkprogramı;

 

a) Lisans veya yüksek lisans derecesinibaşvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almışolan adaylar için,

 

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversitedışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktoraprogramı adayları için,

 

uygulanabilir.

 

(2)  Bilimsel hazırlık programı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulutarafından hazırlanarak enstitüye sunulur. 5 inci maddedeki esaslara göreöğrenci kabul edilir.

 

(3)  Bir öğrenci bilimsel hazırlık programında ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığının önerdiği en az üç dersi almak zorundadır.


 

(4)  Bilimsel hazırlık programındaalınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekligörülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki biröğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalıkurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programayönelik dersler de alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bilimsel hazırlıkprogramında aldığı derslerin ücreti yanı sıra lisansüstü programa yönelikücretinin, Ücret Tahsilat Yönergesinde belirtilen miktarını ödemekzorundadırlar.

 

(5)  Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamazve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programdageçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

 

(6)  Bilimsel hazırlık programında geçme notu yüksek lisans için C, doktoraiçin C+ olup öğrencinin belirlenen süre sonunda lisansüstü programabaşlayabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,00 vedoktora için 3,00 olması gerekir. Bu derslerden alınan notlar, lisansüstüöğretimde genel not ortalamasına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı ileilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılmakoşulları ve diğer esaslar yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

 

MADDE 8 – (1) Başka bir lisansüstüprogramdan yatay geçiş yoluyla kabul için başvuran öğrencilerin, önceki programlarında en az bir yarıyıl dersalmış olması, bu derslerin tamamını başarı ile tamamlamış bulunması ve notortalamalarının yüksek lisans için en az 2,50/4,00 ve doktora programı için enaz 3,00/4,00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerdenhangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı ilgili anabilim / anasanatdalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

(2)  Akademik takvimde belirtilentarihlerde gerekli belgelerle yatay geçiş için başvuran öğrenciler, ilgilianabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınmak koşuluyla enstitü yönetimkurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara kabuledilebilir.

 

(3)   Lisans ve/veya yüksek lisansderecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktoraprogramından farklı alanda almış olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimselhazırlık programı uygulanabilir.

 

(4)  Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülenlisansüstü öğrenci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

 

(5)   Fen Bilimleri Enstitüsünde tezaşamasındaki yatay geçiş başvurusu yapan öğrenci gelmiş olduğu yükseköğretimkurumundan aldığı dersleri tamamlasa dahi ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seminer dersini almakzorundadır. Öğrenci, seminer dersini ve aldığı dersleri başarı iletamamladıktan sonra yeni bir tez çalışması yapması gerekir.

 

(6)  Tezsiz yüksek lisans programlarında yatay geçiş yapan öğrenci ilgilianabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıile ders/dersleri aldıktan sonra proje çalışması yapar.

 

(7)  Öğrencinin kabul edildiğiprogramdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangiaşamadan itibaren devam edeceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınınönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Öğrenci, ilgilianabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetimkurulu kararı ile programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenciye,geldiği yükseköğretim kurumunda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yenidersler verilebilir.

 

(8) Muafedilen dersler transkriptte Üniversitenin kullandığı harf notu ile gösterilir.

 

(9)  Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında ilgili enstitü yönetimkurulu Kararı ile belirlenip Senatoya önerilir. Üniversite Senatosu veMütevelli Heyet Başkanlığının kararı ile bu sayı kesinleşir.

 

(10)  Bustatüdeki öğrencilerden alınacak ücret, Ücret Tahsilat Yönergesine görebelirlenir.

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

 

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerinyüksek lisans ve doktora programlarına kabulü, KTO - Karatay ÜniversitesiLisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesindekişartlara uygun yapılır.

 

Özel öğrenci kabulü

 

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumumezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü,anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenciolarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece eldeetmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencistatüsünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındakiöğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifikaverilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren birbelge verilir.

 

(2) Bustatüdeki öğrencilerden alınacak ücret, Ücret Tahsilat Yönergesine görebelirlenir.

 

(3)  Özel öğrenciler lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirerekasıl öğrenci statüsünde kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde, özel öğrenciiken başardıkları lisansüstü derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmalarıhalinde not ve AKTS’lerinin ne şekilde kabul edileceği ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ilebelirlenir.


 

(4)  Özel öğrencilerin en fazlaalabilecekleri ders sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisienstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

(5)  Yabancı ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler,Üniversitede en fazla bir yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü dersalabilir.

 

(6)  Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde oders/dersler için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler,derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlardaÜniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan ilgili mevzuata uymak zorundadır.

 

(7) Özelöğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına dâhil edilmez.

 

(8)  Lisansüstü programa kabul edilenöğrencilerin özel öğrenciyken aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyetişlemlerinde, kabul edilen derslerin sayısı lisansüstü eğitimde verilenderslerin toplam sayısının %50’sini geçemez.

 

Derslerin belirlenmesi, kredileri, danışmanatanması, ders seçimi ve kayıt yenileme

 

MADDE 11 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyılkredi değeri Bologna süreci ve AKTS’ye göre belirlenir.

 

(2)      Yüksek lisans/doktora programınakabul edilen her öğrenciye kayıt aşamasında ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir öğretim üyesidanışman olarak atanabilir. Danışman, öğrencinin öğrenim süresince alacağıdersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekleyükümlüdür.

 

(3)  Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde öngörülensüre içerisinde, KTO - Karatay Üniversitesi Ücret Tahsilat Yönergesindebelirlenen öğrenim ücretlerini ödeyerek enstitü yönetim kurulunun belirleyeceğiesaslar çerçevesinde ders kaydını yapmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadır.Bu süre içinde kayıtlarını yeniletmeyen öğrenci o yarıyıldaki dersleri alamazve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresininhesabında dikkate alınır. Kaydını yeniletmeyen öğrenci o yarıyıl içinöğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

(4)  Öğrenci, ders yükünün %30’ unu geçmemek kaydıyla danışmanın gerekçeliönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir başka yükseköğretim kurumundaverilmekte olan dersleri de alabilir.

 

Derslere devam, mazeret sınavı

 

MADDE 12– (1) Lisansüstü öğretimde kayıtlı olan öğrencilerinteorik derslerin %70’ine uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeleri zorunludur.

 

(2)  Öğrencinin devamsızlık durumudersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşanöğrencilerin durumu, genel sınavlardan iki gün önce ilgili dersin öğretim üyesitarafından ilan edilir. Kayıtlı oldukları herhangi bir derste devamsızlıksınırını aşan öğrencilerin notları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notunadönüştürülür.

 

(3)  Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığınmazereti olarak kabul edilmez. Kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin nelerolduğu, Senato tarafından belirlenir.

 

(4)  Mazereti olan öğrenciler durumlarını belgeleyen evrağı bir dilekçe ilebirlikte; sınavların bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde ilgilianabilim/anasanat dalı başkanlığına vermek zorundadır. Öğrenciye mazeret sınavhakkı tanınması hususu enstitü yönetim kurulu aracılığı ile Senatoya sunulur.

 

İzinli sayılma

 

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğalafet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme gibi eğitime ve öğretime devamıengelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydı toplam ikiyarıyıla kadar her defasında en fazla bir dönem olmak üzere enstitü yönetimkurulu kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak vebelgeleri ile birlikte zorunlu nedenler dışında ders ekle-sil süresinin sonunakadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde enstitüyönetim kurulunun kararı üzerine öğrenci izinli sayılır. Ancak enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora programında tez savunma aşamasındaki öğrencilere,iki yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin istekleri de gerekçeliolarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders ekle-silsüresinin sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiüzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli geçendönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

(2)Öğrencinin izinli sayılabilmesi için izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyetitarafından belirlenen öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir.

Notlar

 

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin derslerdekibaşarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvarraporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri uygulamaların başarı notuna etkisiilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilerin aldıkları her dersiçin aşağıdaki notlardan biri verilir. Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan aralığı

 

Verilen not

 

Katsayısı

90-100

 

A

4,0

85-89

 

A-

3,7

80-84

 

B+

3,3


 

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1,0

0-39

FF

0,0

0

FX

 

0

FG

 

 

 

 

 

 

 

(2)  I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde enstitümüdürlüğüne verilecek olan belgelere dayanılarak hastalık veya başka sebeplebaşarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilereverilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavıtarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almakzorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretininuzaması durumunda, enstitü yönetim kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadaruzatabilir.

 

(3) S notu;harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir.

 

(4) P notu;tez çalışmalarını başarı ile sürdürülmesi halinde verilir.

 

(5) U notu;harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olunmasıhalinde verilir.

 

(6) S, P, Uve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.

 

Başarı notu

 

MADDE 15– (1) Öğrencinin yüksek lisans programından mezunolabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasınınen az 2,50, doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması gerekir.

 

(2)  Geçme notu yüksek lisansprogramlarında B-, doktora programlarında B’dir. Ancak öğrencinin dersyükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta enaz 2,50 ve doktorada en az 3,00 olduğu takdirde yüksek lisansta C ve doktoradaB- notları şartlı geçer notlardır.

 

(3)  Gerekli ders yükünü tamamlayanöğrencinin genel not ortalaması yüksek lisans programlarında 2,50, doktoraprogramlarında 3,00’ın altında ise program için belirlenen öğrenim süresiniaşmamak kaydıyla gerekli mezuniyet ortalamasını sağlayabilmek için öğrenci dahaönce alarak başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir.

 

(4)  Bir derste kaç sınav ya da çalışma yapılacağına, sınav ya da çalışmanınşekline, dersin sorumlu öğretim üyesi karar verir.

 

(5)  Öğrencilerin derse devam durumları, varsa ara sınav ve yarıyıl sonusınavlarına katılımı ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları arasınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notunakatkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretimüyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

 

(6)  Öğretim üyesi notları açıkladıktan sonra notlandırmaya esas olan sınavkâğıdını, ödev, proje ve benzeri evrak ve dokümanı Öğrenci İşleriKoordinatörlüğüne teslim eder.

 

(7)  Derslerinde başarılı olamayan yada not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkıverilir. Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren öğrencinin dönemsonu/yıl sonu sınavında aldığı not ve bütünleme sınavından aldığı nottanhangisi yüksek ise o notu dikkate alınır.

 

Öğrenim aşamaları

 

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans öğrenimiders, seminer, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunması aşamalarından, Sosyal BilimlerEnstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde tezsiz yüksek lisans öğrenimi dersve proje çalışmalarından, Fen Bilimleri Enstitüsünde tezsiz yüksek lisansöğrenimi ders, seminer ve proje ve/veya bitirme projesi aşamalarından, doktoraöğrenimi ise tüm enstitülerde ders, seminer, yeterlilik, tez önerisi savunması,tez çalışmaları, tez izleme komitesi ve tez savunması aşamalarından oluşur.Tezsiz yüksek lisans programlarında proje savunmasının yapılıp yapılmayacağıdanışman tarafından belirlenir.

 

 

 

Sınav sonuçlarına itiraz

 

MADDE 17 – (1) Dönem sonu sınav notları,ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenci otomasyon sistemine

 

girilir.

 

(2)   Öğrenciler,  sınav notunun,  not  sistemine giriliş  tarihinden  itibaren beş  işgünü  içinde ilgili  enstitü


 

müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınavnotunun maddi yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veyabir müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı üçkişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun tespit ettiği maddi hataenstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihindenitibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

 

(3)  Maddi hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, testsınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmamasıya da notlandırılmaması halleridir.

 

Kayıt silme ve ilişik kesme

 

MADDE 18 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencininkaydı silinir:

 

a) İlgilimevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

 

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğuenstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak ve bu talebin ilgilikurullarda kabul görmesi.

 

c) İlgiliprogramlarda belirlenen sürelerde öğrenimin tamamlanmamış olması.

 

(2)  Kayıt sildiren öğrencilerdentekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuruyaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisialınarak enstitü yönetim kurulu tarafından lisansüstü programlara başvuru vekabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

 

YüksekLisans Programları

 

Yüksek lisans programları

 

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezlive tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

 

(2)  Öğrencilerin Üniversite tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarıarasında geçiş yapmaları enstitü yönetim kurulunun kararı ile olur.

 

(3)  Öğrencilerin tezli yüksek lisansprogramına geçebilmeleri için enstitü tarafından önceden ilan edilen kontenjandâhilinde, ilanda belirtilen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmalarıgerekir. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kontenjan ve başvurukoşulları ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

 

(4)  Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programınageçebilmek için en az bir yarıyıl yüksek lisans dersi almış olmak, bu dersleribaşarı ile tamamlamış bulunmak ve 3,00/4,00 not ortalamasına sahip olmakgerekir.

 

(5)  Tezli yüksek lisans programına geçiş için başvuruda bulunan öğrenciler,55’ten az olmamak koşuluyla ALES puanı, lisans not ortalaması ve lisansüstü notortalaması esas alınarak sıralanır. Sıralama oluştururken bu kriterlerin, toplamane ölçüde etki edeceği enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Tezliyüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisansprogramında aldıkları derslerin intibakı ilgili anabilim/anasanat dalıtarafından yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu durumdakiöğrenciler için ilave ders almalarını önerebilir. Derslerin sayılması ileilgili durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

 

TezliYüksek Lisans Programı

 

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

 

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisansprogramının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme veyorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

 

Dersler

 

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programıtoplam 120 AKTS’den az olmamakkoşuluyla en az yedi adet ders, birseminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasıkredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci biryarıyılda en fazla 5 ders alabilir ve her yarıyıl için ders kaydı yaptırmakzorundadır.

 

(2)  Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS, yükseklisans tezi için 60 AKTS olmak koşuluyla toplam 120 AKTS’den oluşur.

 

(3)  Öğrenci, akademik takvimde ders kaydı için öngörülen süre içerisindeilgili dönemde alacağı ders veya tez çalışmasına kaydını yapmak zorundadır.Kayıtlar danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

 

Süre

 

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisansprogramının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiğidönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığınabakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 

(2)  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminerdersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversiteninöngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreleriçerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyenöğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi

 

MADDE 23 – (1) Tez danışmanı, doktoralıöğretim üyeleri arasından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı


 

tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadaratanır. Atama işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İlgilianabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görürse tez aşamasında öğrencinindanışmanının değiştirilmesini, değişiklik gerekçesi ve atanacak yeni danışmanönerisi ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna teklif edebilir. Tezdanışmanı teklifi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tezçalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikincitez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahipkişilerden olabilir. Ancak bu görev için ödeme yapılmaz.

 

(2)  Öğrenci, danışmanı ilebelirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar araştırma önerisişeklinde enstitüye önerir. Tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ilekesinleşir.

 

(3)   Öğrenci tezini tamamlayıpenstitüye teslim edinceye kadar tez konusu aynı usullere uyularakdeğiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ilebaşlığının uyumsuz olduğu kanaatine ulaşılmışsa jürinin önerisi ile enstitüyönetim kurulu tarafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Budurumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı teznüshalarını enstitüye teslim etmek zorundadır.

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

 

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisansprogramlarında tez dönemi süresi 1 yıldır (12 ay). Ancak öğrenci, tez çalışmasına başladıktan en az 6 ay(7-12 aylar arası) sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile tez savunma sınavınagirme hakkına sahiptir. Konunun enstitü yönetim kuruluna sunulması içindanışman tarafından öğrencinin tezini jüri önünde sunabileceği belirtilendilekçe ile planlanan tez savunma sınavı tarihinden 1 ay önce enstitüyebaşvurulur. Enstitü yönetim kurulu onayı ile tez savunma sınavına alınanöğrenci başarılı olduğu takdirde mezun olur.

 

(2)  Tezli yüksek lisans programındakiöğrenciler, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazımkurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmakzorundadır.

 

(3)  Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulukararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka biryükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil iki yedek veya beş asil iki yedeköğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışmanjüri üyesi olamaz.

 

(4)  Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadanönce, ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programına tabi tutulur. İntihalraporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ilebirlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. İntihalraporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler, ilgili öğrencitarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi sayısı kadar (asil ve yedekler)spiral ciltli hale getirilerek tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezinyazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ilebirlikte enstitüye teslim edilir.

 

(5)  Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihtenitibaren en erken on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tezsınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyensoru-cevap bölümünden oluşur.

 

(6)  Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunluklakabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanaklabildirilir.

 

(7)  Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içindedüzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonundada başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiğikesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yükseklisans programının ders yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerinegetirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

(8) Düzeltmekararı alınmadan tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ileilişiği kesilir.

 

Yüksek lisans diploması

 

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmakve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer

 

koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisanstezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen dokümanlarıtez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslimeden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezliyüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslimsüresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyenöğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilikhaklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

 

(2)   Tezli yüksek lisans diplomasıüzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programınYükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezinsınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

 

(3)  Tezin tesliminden itibaren üç ayiçinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırmave faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YükseköğretimKurulu Başkanlığına gönderilir.

 

 

BEŞİNCİBÖLÜM

 

TezsizYüksek Lisans Programı

 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, kapsamı vedersler

 

MADDE 26– (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı,öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.Tezsiz yüksek lisans programı dersler için 60


 

AKTS ve yüksek lisans dönem projesi için 30 AKTSolmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Bu program toplam 90 AKTS’den az olmamakkoşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersikredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci biryarıyılda en fazla 5 ders alabilir.

 

(2)  Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıtyaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

 

Süre

 

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisansprogramını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programailişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıtyaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencininÜniversite ile ilişiği kesilir.

 

Danışman atanması

 

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisansprogramında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesininyürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya ilgilianabilim/anasanat dalında doktora yapmış öğretim görevlisini en geç birinciyarıyılın sonuna kadar belirler.

 

Tezsiz yüksek lisans diploması

 

MADDE 29– (1) Derslerini ve dönem projesini başarıylatamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

(2)  Tezsiz yüksek lisans diplomasıüzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındakiprogramın onaylanmış adı bulunur.

 

(3)   Tezsiz yüksek lisans programınadevam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olanasgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçişyapabilirler. Bu durumda ders intibakları ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığınca yapılır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Doktora Programı

 

Doktora programının amacı, kapsamı ve dersler

 

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı,öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerekyorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğikazandırmaktır.

 

(2)  Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme,yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alanauygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 

(3)  Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmişöğrenciler için toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmişöğrenciler için de 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 14 ders, seminer,yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300AKTS’den oluşur.

 

(4)  Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınınönerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaverilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencileren fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört dersseçebilir. Doktora programında lisans programından ders alınmaz.

 

Süre

 

MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimselhazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programailişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıtyaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresion iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azamitamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli dersleribaşarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabuledilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altıyarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veyaÜniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencininÜniversite ile ilişiği kesilir.

 

(2)  Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tezproje önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen oniki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ileilişiği kesilir.

 

(3)  Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden,derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara,doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli AKTSyükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıylatalepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Danışman atanması ve tez konusu seçimi

 

MADDE 32 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini danışman olarak ilgilienstitüye önerir. Danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanmasızorunludur.


 

(2)  İlgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığı danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tezbaşlığını yeterlik sınavı sonrasında ilgili enstitüye önerir. Danışman ve tezönerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

 

(3)   Danışman, Senatonun belirleyeceğiniteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenenniteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosununbelirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka biryükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Dişhekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariçdoktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı iletamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tezçalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlardaatanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktoraderecesine sahip kişilerden olabilir.

 

(4)  Öğrenci tezini tamamlayıpenstitüye teslim edinceye kadar tez proje konusu aynı usullere uyularakdeğiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ilebaşlığının uyumsuz olduğu kanaatine varılmışsa jürinin önerisi ile enstitüyönetim kurulu tarafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Budurumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı teznüshalarını enstitüye teslim etmek zorundadır.

 

Yeterlik sınavı

 

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı,öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olupolmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralıkaylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

 

(2)  Öğrencinin yeterlik sınavına nezaman gireceği, danışmanın önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafındanbelirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geçbeşinci yarıyılın ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geçyedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 

(3)  Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmekistediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilanedilen takvime göre enstitü müdürlüğüne verir.

 

(4)  Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafındanönerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktorayeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardakisınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerikurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretimkurumundan/kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesindenoluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrencilerve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 

(5)  Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halindeyapılır. Yazılı ve sözlü notların en az 75 olması gerekir. Yazılı sınavıbaşaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz, bir sonraki yarıyılda yazılı sınavatekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsabile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ileilişiği kesilir. Sözlü sınavda, jürinin belirlediği bir üye raportör olarakgörev yapar ve adaya sorulan sorular ile adayın verdiği cevaplar özet halindetutanak altına alınır. Sınavın sonucu açıklanmadan önce bu tutanak aday ve jüriüyeleri tarafından imzalandıktan sonra sınav sonucu ve diğer sınav evrakı ilebirlikte enstitüye teslim edilir. Sınav sonuçları, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanaklabildirilir.

 

(6)  Yazılı sınavın ilk girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavdabaşarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlüsınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olamaması halinde ise öğrencininÜniversite ile ilişiği kesilir.

 

(7)  Lisans derecesi ile doktoraprogramına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış biröğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine yükseklisans programına enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir.

 

Tez izleme komitesi

 

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılıbulunan öğrenci için danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığının kararı ve enstitü yönetimkurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

 

(2)   Tez izleme komitesi, biridanışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanındanbaşka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.İkinci danışman tez izleme komitesinde yer alamaz, ancak ikinci danışman isteğidoğrultusunda tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir. Danışmanınönerisi üzerine Üniversite dışından bir öğretim üyesi de tez izleme komitesindeyer alabilir.

 

(3)  Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Tez önerisi savunması

 

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavınıbaşarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini veçalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olaraksavunur. Öğrenci, tez proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlüsavunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.


 

(2)  Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez proje önerisinin kabul,düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir aysüre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilenkarar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç güniçinde enstitüye tutanakla bildirilir.

 

(3)  Tez proje önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tezkonusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesiatanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde,danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez projeönerisi savunmasına alınır. Tez proje önerisi bu savunmada da reddedilenöğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(4)  Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi,Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda enaz iki kez toplanır. Bir tez süresince en az 4 kez tez izleme komitesinintoplanması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komiteüyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmalarınözeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tezçalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komitetarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunanöğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Başarılı/başarısız olan öğrenci içintez izleme komitesi her toplantı sonrası tez izleme komite raporunu enstitüyesunar. Tezin jüri karşısında savunulabilmesi için en son tez izleme komitesitoplantısından sonra, komitenin “Bu tez başarıyla sonuçlanmıştır, jürikarşısında savunulabilir.” şeklinde görüşünü içeren rapor vermesi gerekir.

 

(5)  Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkradabelirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

 

Doktora tezinin sonuçlandırılması

 

MADDE 36– (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiğisonuçları Senato tarafından kabul edilenyazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olaraksavunmak zorundadır.

 

(2)  Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadanönce ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışmantarafından kontrol edilir. Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek birintihal olmadığı belirlenen tezler ilgili öğrenci tarafından A4 boyutundatoplam jüri üyesi kadar (asil+yedek) (spiral ciltli halinde) çoğaltılarak tezjürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkingörüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

 

(3)  Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçüöğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisiÜniversite dışındaki yükseköğretim kurumundan/kurumlarından olmak üzeredanışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkıolmaksızın jüride yer alabilir.

 

(4)  Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihtenitibaren en erken yirmi gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tezsavunmasına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyensoru-cevap bölümünden oluşur ve istenirse dinleyicilere açık olarak yapılır.

 

(5)  Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabuledilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilimdalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüyetutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altıay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Busavunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiğikesilir.

 

(6)  Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiğikesilir. Tezin reddedilmesi halinde her bir jüri üyesi ret gerekçesini içerenkişisel raporunu yazarak en geç bir hafta içinde enstitüye teslim eder.

 

(7)  Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılıolamayanlar için talepleri halinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına göretezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Doktora diploması

 

MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılıolmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tezsınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edenve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hakkazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir aydaha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerinegetirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz veazami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

 

(2)  Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programınYükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezinsınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

 

(3)  İlgili enstitü tarafından tezintesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronikortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzereYükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

 

YEDİNCİBÖLÜM

 

SanattaYeterlik Çalışması

 

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı, kapsamı vedersler

 

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması;özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne


 

sanatlarındaise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

 

(2)  Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişöğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi,proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’denoluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk ikikredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur.

 

(3)  Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisive enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekteolan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için enfazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört dersseçilebilir.

 

Süre

 

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programınıtamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenleriçin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzereher dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olupazami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler içinon yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

 

(2)  Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanınazami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dörtyarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreiçinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en azgenel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(3)   Derslerini ve uygulamalarınıbaşarı ile bitiren ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibiçalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dörtyarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(4)  Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerdengerekli ders yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmalarıkaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halindetezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Danışman atanması

 

MADDE 40 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman iledanışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital,konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, buöneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencininprogramı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancakdanışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanattayeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlardaikinci danışman atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje,resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için danışmanınbaşarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.İkinci danışman, Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlikderecesine sahip kişilerden olabilir.

 

(2)  Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri iledoktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.

 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

 

MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci eldeettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyenöğrenci metni ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunbiçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasınıjüri önünde sözlü olarak savunur.

 

(2)  Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadanönce ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışmantarafından kontrol edilir. Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek birintihal olmadığı belirlenen tezler ilgili öğrenci tarafından A4 boyutundatoplam jüri üyesi kadar (asil+yedek) (spiral ciltli halinde) çoğaltılarak tezjürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkingörüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

 

(3)  Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalıbaşkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en azikisi Üniversite dışındaki kurumdan/kurumlardan olmak üzere danışman dahil beşkişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetimkurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişidenoluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

 

(4)  Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiğitarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav,sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümündenoluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarındanoluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 

(5)  Sınavın tamamlanmasından sonrajüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez, sergi, proje, resital,konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul,ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilenöğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanaklabildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilenöğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkındadüzeltme


 

kararı verilen öğrenci en geç altı ay içindegerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibisanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmasonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyenöğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlikprogramına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsilgibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 29uncu maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Sanatta yeterlik diploması

 

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasındabaşarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

 

Yükseköğretim  Kurulu tarafından  onaylanan  sanat dalının  özelliğine  göre alanı  belirleyen  bir diploma  verilir.

 

Mezuniyettarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiğitarihtir.

 

(2)  Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıylasanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriştarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekilyönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İlgilienstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay dahauzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerinegetirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz veöğrencinin, azami sürenin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(3)  İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içindesanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma vefaaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınagönderilir.

 

SEKİZİNCİBÖLÜM

 

Çeşitlive Son Hükümler

 

Ücretlendirme

 

MADDE 43– (1) Lisansüstü programlarla ilgili ücretlendirmeyedair tüm hususlarda KTO-Karatay ÜniversitesiLisansüstü Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesi esas alınır.

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 44– (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgilimevzuat uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 45– (1) 5/9/2013tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş hükmü

 

GEÇİCİMADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstüprogramlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 güz yarıyılından itibarenişlemeye başlar.

 

Yürürlük

 

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümleriniKTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.