KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA ŞARTLARI:
 Üniversitenin öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri ile diğer araştırmacılar bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler.
Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak üniversite kütüphanesi, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırıcılarına açıktır. Ancak, bağlı oldukları üniversitelerin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının sorumluluğu altında kütüphanemizden ödünç materyal alabilirler.
 Kütüphane ve okuma salonundan yararlanan kullanıcılar çıkarken ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdürler. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak haklarında yasal yollara başvurulur.


DANIŞMA HİZMETİ
 Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmelerini sağlamak amacıyla verilen hizmettir. Karşılaştıkları sorunları çözmek, danışma kaynaklarının kullanımına yardımcı olmak ve rehberlik etmek.
 

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
 Ödünç verme esasları:   
1)Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. 
2) Üniversitemizin bütün akademik ve  idari personeli göreve başladıkları tarihten, öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemiz üyesidirler.
3) Kütüphaneden Üniversitede görevli akademik ve idari personele kurum kimlik kartları, öğrencilere, öğrenci kimlik kartları karşılığı ödünç verme işlemi yapılır.
4) Üniversite akademik personeli ve Doktora öğrencileri 30(otuz) gün süreyle 5 (beş) kitap alabilirler. 
5) Yüksek lisans öğrencileri 21(yirmibir) gün süreyle 4(dört) kitap alabilirler.
6) Üniversite idari personeli ile ön lisans, lisans  öğrencileri de  15 (onbeş) gün süreyle 3(üç)  kitap ödünç alabilirler. Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla bir defa uzatılabilir. İade edilen kitap en az 15 gün kütüphanede kalmadıkça aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bir kitap için bir akademik yılda Akademik Personel ve Doktora Öğrencileri'ne en fazla 2 defa; Yüksek Lisans Öğrencileri, İdari Personel, Önlisans ve Lisans Öğrencileri'ne de en fazla 3 defa ödünç verme işlemi uygulanır.
7) Kullanıcılar başka kullanıcı üzerindeki kitapları, iade tarihinden itibaren 2 kitap rezerv edebilirler. Rezerv edilen kitap veya kitapları 2 gün içinde almadıkları takdirde sistemden otomatik olarak rezerv süresi dolan kitaplar diğer kullanıcılara ödünç verilir.
8) Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.
9) Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemezler. 
10) Kütüphane Yönetim Birimi ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.
11) Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar, kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin ve öğretim üyelerinin kararıyla rezerv kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.
12) Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.
13) Üniversitede görevli akademik personel, kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden kütüphanemiz aracılığıyla en fazla 5 (beş) kitap talebinde bulunabilirler. İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel tarafından karşılanır.
Gününde iade edilmeyen kitap ve diğer materyaller:
 Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, geçen her günde, bir kitap için 25 Kuruş gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.