Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Konya’nı ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını ise Haziran 2013’te vermiştir.

6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile yaklaşık 9.000 öğrenciye eğitim hizmeti sunan KTO Karatay Üniversitesi, bugün 94.944 m2 kapalı, 435.076 m2 açık olmak üzere toplamda 530.020 m2 alana sahiptir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Değerlendirme Raporuna göre, toplam alan büyüklüğü sıralamasında 72 Vakıf yükseköğretim kurumu arasında 7. sırada yer almaktadır.

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, tarihî sorumluluğunun gereği olarak insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir.

KTO Karatay Üniversitesi’nin öncelikli hedefi, bölgesinde sanayi ve ticaret dünyasının sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak ise KTO Karatay Üniversitesi’nin temel vizyonudur.

Araştırma faaliyetlerine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal yapısını da göz önünde bulunduran nitelikli çalışmalar ortaya koymaktadır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 raporuna göre, Ar-Ge harcaması sıralamasında 64 Vakıf yükseköğretim Kurumu arasında 5. sırada yer almaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitüler ve araştırma merkezleri şunlardır:
- Hukuk Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTO KAR-DİL): KTO KAR-DİL’in amacı, Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.

Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSET): Konya’nın tarihî, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal, tarihî, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Emir Celâleddin Karatay, Mevlâna Celâleddin Rumî, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, düsturları ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılması amacıyla çalışmalar ortaya koymaktadır.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM): Çocuklara, anne-babalara, çocukla çalışan meslek elemanlarına ve çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Üniversitemizdeki bu merkez, Konya’da ilk ve tek Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olma niteliğini taşımaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGİM): Günümüzde büyük ihtiyaç konusu olan liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Karatay Teknoloji Transfer Ofisi (Karatay TTO): KTO Karatay Üniversitesi'nin, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yaptığı birimdir.

KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY): Yayıncılık ve yapımcılık alanında kadim kültürümüzün temsilcisi olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Selçuklu’dan günümüze görkemli tarihimizin ve kültürel zenginliğimizin taşıyıcısı olan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle kültürümüzü yaşatmaya, bize ait olan öğeleri ön plana çıkarmaya KARYAY aracılığıyla devam etmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM): KARSEM, üniversitemizin mezunları, mensupları ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenlemektedir. KARSEM, üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla sertifika programları, kurslar, seminerler düzenlemekte, danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM):  KTOKARATAYUZEM, internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle ön lisans, lisans programlarında örgün eğitime kayıtlı öğrencilerin ortak derslerini yürütürken aynı zamanda da kurs, seminer ve sertifika programlarını da iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirmektedir.