A                  HÜCRE YAPISI       

A1          Tıp bilişimi ile ilgili temel kavramlar

A2          Hücrenin yapısını ve işlevsel özellikleri

A3          Tıp bilimlerinde ve tanıda kullanılan mikroskopların teknik özellikleri ve kullanım yöntemleri

A4          Organik kimyanın temel yapıları

A5          Tıp tarihi, hekim ve hekimlik konusunda kuramsal ilkeleri

A6          Hasta-hekim ilişkisinde ve tıbbi uygulamalarda hekim kimliğine uygun etik ve profesyonel yaklaşımın temel ilkeleri

A7          İnsanın gelişim dönemlerindeki psikolojik farklılıklarını, davranışların psikolojik temelleri

A8          Hekimlik uygulamaları dersi ile öğrencilere hijyenik el yıkama, nabız alma, arteriyel kan basıncı ve beden sıcaklığının ölçülmesi

B                           HÜCRELER ARASI ETKILEŞIM

B1           Asit, baz, tampon ve tampon sistemleri ile organizmalardaki moleküllerin yapı ve işlevleri

B2           Hücredeki moleküler organizasyonların işlevleri, hücre membranı, sitoiskelet ve madde taşınımı

B3           Hücresel düzeyde gerçekleşen fizyolojik olaylar ve hücrenin özellikleri

B4           İlk yardımda temel kavramlar, boğulmalar, bilinç sorunları ile konular ele alınarak, temel yaşam desteğinin pratik uygulamaları

B5           Hekimlik uygulamaları dersi ile ilk yardımda yaralıların taşınması, turnike sargı uygulama, dış ve iç kanamalarda ilk yardım eğitimi

C                          GENOM VE KALITIM

C1           Temel anatomik terminolojiyi; Anatominin tanımı ve önemini; Anatomik terimleri doğru telaffuz etmeyi ve yazmayı; İnsan vücudunu oluşturan sistemleri

C2           Genetiğin tarihçesini ve canlıların bugüne kadar nasıl bir seyir izlediklerini; Tıbbi Genetik bilimindeki konuların genel tanımları

C3           Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yerini tanımlayabilecek; Bakterilerin, virüslerin, riketsiyaların ve klamidyaların bakteriofajların yapısını; Mikroorganizmaların sınıflandırmasının, beslenme ve üremeleri

C4           Histolojik tekniklerin nasıl uygulandığını, uygulama esaslarının ve amaçlarının ne olduğunu, farklı doku ve hücrelerin hangi tekniklerle takip edilmesi gerektiğini, tekniklerde hangi kimyasal maddelerin ne amaçla kullanıldıkları

C5           Hekimlik uygulamaları dersi ile Temel Yaşam Desteği ve pratik uygulama eğitimi

 

D                          KIKIRDAK VE KEMİK DOKULARI

D1          İnsan vücudunda bulunan tüm kemiklerin isimlerinin, bulundukları yerleri ve üzerlerinde bulunan anatomik yapıların, kemikleşme çeşit ve süreçleri, kemik tipleri ve vücudumuzdaki tüm kemiklerin bölüm ve oluşumları

D2          Histolojik olarak epitel, bağ, kıkırdak ve kemik dokuları

D3          DNA'nın yapısı ve mutasyonların, kromozomların yapı ve anomalileri

D4          Hekimlik uygulamaları dersi ile hasta-hekim ilişkileri

 

E           KANITA DAYALI TIP VE ETİK

E1           Eklemler hakkında genel bilgilerin, insan vücudunda bulunan tüm eklemlerin isimleri, yerleri ve önemli özellikleri

E2           Tıp etiği tanımı,kavramları ve ilkelerinin, etik yönden hekim-hasta ilişkileri                                                         

E3           İstatistiğin tanımı, tıp ve sağlık bilimlerinde kullanımı ve SPSS programı kullanımı

E4           Makale tarama, değerlendirme, derleme  ve yazım prensipleri

E5          

Embriyolojiye giriş, tarihçesi ve dönemleri; embriyonal ve fötal dönemleri

E6           Hekimlik uygulama alanları ile ilgili panellerin düzenlenmesi

 

 

F            HAREKET SİSTEMİ  

F1                         Kas ve sinir yapılarının normal mikroskobik ve makroskobik yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgilerin verilmesi ve bu bilgileri temel klinik bilgiler ile pekiştirebilmesi

F2           Hareket sistemine ait tüm kasları makroskobik (anatomik) olarak tanılayabilmeleri, lokalizasyonlarını ve fonksiyonlarını, mikroskobik düzeyde ise bir sinir hücresi ile bir kas hücresinin ve bu hücrelerin oluşturduğu farklı dokuların ayırt edebilmeleri

F3                         Kasların işlevlerini fizyoloji, biyofizik ve biyokimya bilgisi yardımı ile tanımlayabilmeleri

F4                                        Patojen mikroorganizma ve normal flora elemanlarının; antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları ile mikroorganizmaların üretilme metotlarının öğretilmesi

 

G                          SİNİR SİSTEMİ ve DUYU ORGANLARI

G1          Sinir sistemi ve duyu organlarının gelişimleri; mikroskobik (histolojik) ve makroskobik (anatomik) yapıları ile işlevlerinin ve öğrendikleri tüm bu temel bilgilerin klinik bilgiler ile pekiştirilmesi

G2          Duyu ve sinir sistemini oluşturan tüm bu yapıların lokalizasyonun; yapılar arasında oluşan yapısal ve işlevsel organizasyonları

G3          Somatik ve motor duyuların histoloji, anatomi ve fizyolojisi

G4          Görme ve işitme duyuları ile ilgili fizik ilke ve kavramları

 

H                           DOLAŞIM/SOLUNUM SİSTEMİ

H1          Dolaşım- solunum sistemi ile immun sistemi oluşturan yapıların gelişimsel, makroskobik ve mikroskobik yapısal ve işlevsel özellikleri

H2          Kalp, damar ve solunum sistemleri ile birlikte hemapoietik sisteme ait yapıların detaylı olarak gelişimlerinin; hücre ve doku düzeyinde yapısal özellikleri

H3          Fizyolojik, biyokimyasal ve biyofiziksel bilgiler ışığı altında işlevleri ile ilgili detaylı bilgi

 

I                            SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA

I1            Sindirim sistemine ait yapıların gelişimlerinin; mikroskobik ve makroskobik yapıları ile işlevleri hakkında temel bilgilerin; tüm bu bilgilerin klinik bilgiler ile pekiştirebilmesi

I2            İmmun sistemin elemanları, immün yanıt oluşumu ve işleyişi, enfeksiyon etkenlerine karşı savunma, dokulara karşı bağışıklık yanıtı ve aşırı duyarlılık reaksiyonları

I3            Kan ve kan hücrelerinin yapısal ve işlevsel özellikleri ile ilgili temel bilgileri ve dolaşım sistemini oluşturan yapıların mikroskobisi (histolojik)

I4            Sindirim sisteminin gelişimi ile ilgili tüm detaylı bilgiler

I5            Sindirim sistemini oluşturan yapıları anatomik ve histolojik olarak tanımlayabilmeleri ve işlevlerini fizyoloji ve biyokimya bilgileri ile açıklayabilmeleri

I6            Moleküler düzeyde, sindirim biyokimyası ve çeşitli organik bileşiklerin metabolizması

I7            Karbonhidrat, lipit ve proteinlerin sindirim ve emilimi, safranın oluşumu, salgılanması ve içeriği

 

J                           ÜREME/BOŞALTIM VE ENDOKRİN SİSTEM

J1            Endokrin, üreme ve boşaltım sistemini oluşturan yapıların gelişimi, lokalizasyonu, bu yapıların anatomik,  mikroskobik, fonksiyonel ve biyokimyasal özelliklerinin ve bu bilgilerin klinik bilgiler ile pekiştirebilmesi

J2            Endokrin sistemin gelişiminin ve endokrin bezlerin anatomik ve histolojik özellikleri

J3            Hormonların fizyolojik ve biyokimyasal analizi, hipotalamo-hipofizer hormonal sistem ve işleyişi

J4            Ürogenital sistemin gelişimi ve sistemi oluşturan yapıların mikroskobik ve makroskobik özellikleri ile işlevleri

J5            Vücudun su ve inorganik kompozisyonu, homeostazis, menstrüel siklus, gebelik ve laktasyon ile ilgili detaylı temel bilgiler

 

K                          HALK SAĞLIĞI, HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ VE NEOPLAZİ

K1           Hastalıkların biyolojik temellerini, oluşma mekanizmalarını, patolojisini, semptomlarını ve nasıl tedavi edileceklerini, patolojinin temel kavramları ve hastalıkların tanısındaki önemi

K2           Halk sağlığı ve aile hekimliği ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra sağlığı koruma ve ileri götürme ilkeleri

K3           Adli tıp ile ilgili temel bilgileri

K4           Hekimin yasal sorumluluklarının ve tıbbi etik ile ilgili temel kavramlar

 

L                           HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİK TEMELİ VE ENFEKSİYON

L1           Hastalıkların nedenlerinin (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik, v.b.)

L2           Enfeksiyon hastalıklarını oluşturan mikrobiyolojik mekanizmaların ve klinik öncesi temel enfeksiyon bilgisi

L3           Tedavide kullanılan ilaçların etkisi, etki mekanizması (farmakodinami), yan etkileri, farmakokinetik özellikleri, ilaç-ilaç etkileşimleri, kullanım endikasyonları ve kontrendikasyonları

L4           Toplumda sık görülen hastalıkların en sık karşılaşılan klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulguları yorumlanması

 

M                         KARDİYOPULMONER SİSTEM VE HALK SAĞLIĞI

M1         Larenks-farenks hastalıkları ve lenfoid doku patolojileri

M2         Akciğerin enfeksiyöz hastalıklarını ve dolaşım bozuklukları

M3         Dolaşım ve solunum sistemde etkili olan ilaçların etkileri

M4         Erişkin ve çocukta kardiyak problemlerin ayırımını yapabilecek, klinik olarak tanımlayabilme

M5         Kalp kapak hastalıkları, miyokart ve perikart hastalıklarının patolojisi ve radyolojisi

 

 

 

N                          HALK SAĞLIĞI, HEMATOLOJİ, ACİL

N1          Gastrointestinal sistem ile ilgili hastalıklarının oluşum mekanizmaları, yaygınlıkları ve meydana getirdikleri klinik tablonun;

• Gastrointestinal sistem ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, kullanım şekilleri, dozları ve yan etkileri

• Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında kullanılan radyolojik ve laboratuar yöntemlerinin tanıtılması ve algoritması

• Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları sisteminin fizyolojisi ve ilgili hastalıkları

• Hastalıkların fizyopatolojisi, semptomları ve fizik muayene bulguları ve ayırıcı tanıları

 

O                          GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, ENDOKRİNOLOJİ, OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ

O1          Ürogenital sistem ve meme ile ilgili belli başlı hastalıkların semptomatoloji, anamnez ve fizik muayenesini, bu sistemler ile ilgili hastalıkların patolojik ve farmakolojik özelliklerininin;

• Gebelik ve doğum fizyolojisi ve cinsiyet hormonlarının etkisi,

• Ürogenital sistem hastalıklarının patolojik özelliklerinin tanımlanması, bu sistemlerle ilgili hastalıklara klinik yaklaşımın öğrenilmesi, tanı için yardımcı muayene ve görüntüleme yöntemleri ile muayene sonuçlarının değerlendirilmesi,

• Üreme sağlığı fizyolojisi ve hastalıkları,

• Çocuklarda ürogenital sistem gelişimi ve hastalıkları,

• Böbrek ve idrar yolu hastalıkları, semptomları, muayene ve tanı yöntemleri

 

P                           SANTRAL SİNİR SİSTEMİ, ÜROGENİTAL SİSTEM VE HALK SAĞLIĞI

P1           Merkezi sinir sistemi travmalarında klinik ve patolojik değişikliklerin;

• Kas iskelet sisteminin dejeneratif, inflamatuvar ve postüral bozuklukları;

• Nörolojik muayeneleri yapabilme ve elde edilen sonuçların yorumlanması;

• Psikiyatrik hastalara temel yaklaşım yöntemleri;

• Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kavramı ve hareket sisteminin muayenesinin basamak sıralaması;

• Merkezi sinir sistemi, kas iskelet sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçların etki mekanizması, farmakokinetiği, toksik etkileri, ilaç etkileşimleri ve klinik kullanımları

 

 

A           CELL STRUCTURE

A1 Basic concepts related to medical informatics

A2 Structure and functional properties of the cell

A3 Technical properties and usage methods of microscopes used in medical science and diagnosis

A4 Basic structure of organic chemistry

A5 History of medicine, theoretical principles on physicians and physicians

A6 Basic principles of an ethical and professional approach in relation to the physician's identity in the patient-physician relationship and in medical practice

A7 Psychological differences in the developmental stages of people, psychological bases of behavior

A8 Measuring the hygienic handwashing, pulse taking, arterial blood pressure and body temperature to the students with the lessons of medical practice

B                     CELLULAR INTERACTION

B1 Acid, base, buffer and buffer systems and structures and functions of molecules in organisms

B2 Functions of molecular organizations in the cell, cell membrane, cytoskeleton and substance transport

B3 Physiological events and cell characteristics at cellular level

B4 Basic concepts in first aid, drowning, problems of consciousness, and practical applications of basic life support

B5 Physician practice course with first aid help, tourniquet dressing, first aid training in external and internal bleeding

C                   GENOMIC AND HEALTH

C1 Basic anatomical terminology; Definition and importance of anatomy; To pronounce and write the anatomical terms correctly; Systems that make up the human body

C2 Describes the history of Genetics and how the creatures have followed the course so far; General definitions of topics in the field of Medical Genetics

C3 It will be able to identify the location of microorganisms in the living world; The structure of bacteria, viruses, ricketsia and chlamydia bacteriophages; Classification of microorganisms, nutrition and reproduction

C4 How to apply histological techniques, what are the principles of application and what are the aims, what techniques should be followed for different tissues and cells, what chemical substances are used for what purpose

D             CARTILAGINOUS AND BONE TISSUE

D1 The anatomical structures, the types and processes of ossification, the types of bones and the parts and formations of all the bones in our bodies are found in the names of all the bones in the human body,

D2 Histologically epithelial, connective, cartilage and bone tissues

D3 Structure of DNA and mutations, structure and anomalies of chromosomes

D4 Physician practices and patient-physician relations

E       EVIDENCE BASED MEDICINE AND ETHICS

E1 General information about joints, names, locations and important features of all joints in the human body

E2 Definitions, concepts and principles of medical ethics, physician-patient relations from ethical perspectives

E3 Definition of statistic, use in medical and health sciences and use of SPSS program

E4 Article browsing, evaluation, compilation and writing principles

E5 Embryology entry, history and periods; embryonal and fetal periods

E6 Regulation of panels related to the fields of application of medicine

F          MOTION SYSTEM

F1 Giving basic information about normal microscopic and macroscopic structure and functions of muscle and nerve structures and reinforcing this information with basic clinical information

F2 They can identify all muscles of the movement system as macroscopically (anatomically), localize and function at microscopic level, distinguish between a nerve cell and a muscle cell and the different tissues formed by these cells at the microscopic level

F3 Be able to define the functions of muscles with the help of physiology, biophysics and biochemistry

F4 Pathogenic microorganisms and normal flora elements; teaching the methods of producing microorganisms and mechanisms of resistance and resistance of antibiotics

G         NERVOUS SYSTEM AND SENATE ORGANS

G1 Nervous system and development of sense organs; microscopic (histologic) and macroscopic (anatomic) structures and their functions and reinforcement of all these basic knowledge with clinical information

G2 Localization of all these structures that constitute the sensory and nervous system; Structural and functional organizations formed between structures

G3 Histology, anatomy and physiology of somatic and motor senses

G4 Physics principles and concepts related to vision and hearing senses

H     CIRCULATION / RESPIRATORY SYSTEM

H1 Developmental, macroscopic and microscopic structural and functional properties of circulatory-respiratory and immunological systems

H2 The detailed development of the structures of the hemapoietic system together with the heart, vessels and respiratory systems; structural properties at cell and tissue level

H3 Detailed information about physiological, biochemical and biophysical information under light functions

 

I     DIGESTION SYSTEM AND METABOLISM

I1 Development of constructions belonging to digestive system; basic information about microscopic and macroscopic structures and functions; all this information can be reinforced with clinical information

I2 Elements of the immune system, immune response formation and function, defense against infection agents, immune response to tissues and hypersensitivity reactions

I3 Basic information about the structural and functional properties of blood and blood cells, microscopy of structures forming the circulatory system (histological)

I4 All detailed information on the development of the digestive system

I5 Describe the structures that constitute the digestive system anatomically and histologically and explain their functions with physiology and biochemistry

I6 Metabolism of digestive biochemistry and various organic compounds at the molecular level

I7 Digestion and absorption of carbohydrates, lipids and proteins, formation of bile, secretion and contents

 

J     REPEAT / DISINTEGRATION AND ENDOCRINE SYSTEM

J1 Development, localization of the structures forming the endocrine, reproductive and evacuation systems, anatomic, microscobic, functional and biochemical properties of these structures and their ability to be reinforced with clinical information

J2 Development of endocrine system and anatomical and histological features of endocrine glands

J3 Physiological and biochemical analysis of hormones, hypothalamo-hypophyseal hormonal system and functioning

J4 Development of the urogenital system and microscopic and macroscopic features and functions of the systems that make up the system

J5 Detailed basic information about water and inorganic composition of body, homeostasis, menstrual cycle, pregnancy and lactation

K    PUBLIC HEALTH, BIOLOGICAL BASIS OF DISEASES AND NEOPLASIA

K1 The biological basis of diseases, their mechanisms of formation, their pathology, their symptoms and how they are treated, the basic concepts of pathology,

K2 Basic information on public health and family medicine, as well as health protection and advocacy guidelines

K3 Basic information about forensic medicine

K4 Basic definitions of legal responsibilities of medical practitioner and medical ethics

 

L    MICROBIOLOGICAL BASIS AND INFECTION OF DISEASES

L1 The causes of diseases (genetic, developmental, metabolic, toxic, microbiological, autoimmune, neoplastic, degenerative, traumatic, etc.)

L2 Microbiological mechanisms of infectious diseases and preclinical basic infectious diseases

L3 The effect of drugs used in therapy, pharmacodynamics, side effects, pharmacokinetic properties, drug-drug interactions, indications of use and contraindications

L4 Interpretation of the most common clinical, laboratory, radiological and pathologic findings of common diseases in the community

 

M    CARDIOPULMONARY SYSTEM AND PUBLIC HEALTH

M1 Larynx-pharynx diseases and lymphoid tissue pathologies

M2 Infectious diseases and circulatory disorders of the lung

M3 Effects of drugs acting on the circulatory and respiratory system

M4 Clinical definition of cardiac problems in adults and children

M5 Pathology and radiology of heart valve diseases, myocardial and pericardial diseases

 

 

 

N    PUBLIC HEALTH, HEMATOLOGY, EMERGENCY

N1 Clinical description of gastrointestinal system-related diseases, their mechanisms, prevalence and nature;

• The mechanisms of action of drugs used in the treatment of diseases related to the gastrointestinal system, their mode of administration, dosages and side effects

• Introduction and algorithm of radiological and laboratory methods used in diagnosis and differential diagnosis of gastrointestinal system diseases

• Physiology and related diseases of endocrinology and metabolic diseases system

• Physiopathology, symptoms, physical examination findings and differential diagnosis of diseases

 

O   GASTRONINTESTINAL SYSTEM, ENDOCRINOLOGY, OBSTETRIC AND GYNECOLOGY

O1 Symptomatology, anamnesis and physical examination of major diseases related to urogenital system and breast, pathological and pharmacological properties of diseases related to these systems;

• Pregnancy and birth physiology and effects of sex hormones,

• To define the pathological features of urogenital system diseases, to learn the clinical approach to diseases related to these systems, to assist the diagnosis and evaluation of imaging results and examination results,

• Reproductive health physiology and diseases,

• Urogenital system development and diseases in children,

• Kidney and urinary tract diseases, symptoms, examination and diagnostic methods

 

P CENTRAL NERVOUS SYSTEM, UROGENITAL SYSTEM AND PUBLIC HEALTH

P1 Clinical and pathological changes in central nervous system trauma;

• Degenerative, inflammatory and postural disorders of the musculoskeletal system;

• Performing neurological examinations and interpreting the results obtained;

• Basic approaches to psychiatric illness;

• The conceptualization of physical medicine and rehabilitation and the ordering of the examination of the movement system;

• Mechanism of action, pharmacokinetics, toxic effects, drug interactions and clinical uses of drugs used in diseases related to central nervous system, musculoskeletal system