A Anayasa Hukukunun temel kurum, kavram, teorileri ve Türk anayasasının genel esasları kavranmalı
B Hukukun temel kavramlarını tanıma, kavrama ve uygulama yeteneği kazanılmalı
C Ceza hukukunun genel ve özel hükümler çerçevesinde, usul hukuku kurallarını da kapsayacak şekilde öğrenilmesi sağlanmalı
D İdare Hukukunun prensiplerinin idari yargıyı da ayrı bir disiplin olarak içine alacak biçimde öğrenilmesi sağlanmalı
E Medeni Usul ve İcra İflas hukukunun temel niteliklerini kavramanın yanında bunları uygulamaya aktarabilmesi sağlanmalı
F Ticari hayatı düzenleyen disiplin olarak ticaret hukukunun esas hükümleriyle birlikte derse dâhil olan ilgili konular kavranmış olmalı
G Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesi ile genel bir mantık kazandırılmalı
H Hukuk tarihinin Türk hukuk tarihi ve Roma hukuku dersleri ile anlaşılması sağlanmalı
J Uluslararası hukukun nitelikleri ile birlikte temel prensiplerinin özümsenmesi sağlanmalı
I Mali hukuk alanına ilişkin olarak iktisat, maliye, vergi ve muhasebe öğretiminin temel düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmalı
K Devletler özel hukuku çerçevesinde tabiiyet hukuku, yabancılar hukuku, milletler arası usul hukuku ve kanunlar ihtilafı başlıklarının özümsenmesi sağlanmalı
L Genel kamu hukuku kapsamında teoriler ve konuyla ilgili genel nitelikli bilgilerin öğrenilmesi sağlanmalı
M Türk dilinin etkin ve doğru kullanımı ile Atatürk ilke ve İnkılâplarının öğretilmesi sağlanmalı
N Temel bilgisayar bilgisini ve yabancı dil kullanımını etkin şeklide sağlamalı
P Hukuk eğitiminin temeli kabul edilen kurum ve tanımların başlangıç seviyesinde öğrenilmesi sağlanmalı
R İş ve sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde bireysel ve toplu çalışma hayatının genel prensipleri öğretilmeli
S Adli Tıp biliminin teoride ve pratikte anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılıp, suç kavramının çözümlenmesine yardımcı olacak temel bilgi edinilmeli
Z Öğrencilerin Marka ve Patent Hukuku ile ilgili temel bilgi düzeyinden bir üst düzeye taşınması ve konu ile ilgili mesleki sınavlara hazırlanması

 

A Basic theories, concepts and theories of Constitutional Law and general principles of Turkish Constitution must be comprehended
B To be able to recognize, understand and apply basic concepts of law
C Ensure that Criminal Law is learned in the frame of general and special provisions, including procedural law rules
D Ensure that the principles of the Administrative Law are learned in such a way as to include the administrative judiciary
E Civil Procedure and The Basic Characteristics of Execution Bankruptcy Law must be understood and transferred to practice
F As the commercial life regulating discipline, the main provisions of Commercial Law together with the related subjects included in the course must be understood
G A general rationale should be gained by teaching basic knowledge, concepts and principles related to the general principles of Philosophy and Sociology of Law
H The history of law should be understood with Hiastory of Turkish Law and Roman Law courses
J The basic principles should be assimilated together with the qualifications of International Law
I Financial, legal, tax and accounting education should be provided at the basic level in the field of Financial Law
K The subject of nationality law, foreign law, inter-national procedural law and law disputes should be assimlated within the framework of Private International Law
L The subjects of General Public Law should be learned in detail.
M To teach Ataturk's principles and reforms with effective and correct use of Turkish language
N Provides basic computer knowledge and foreign language
P Ensure that institutions and definitions that are accepted as the basis of law education are learned at the beginning level
R General principles of individual and collective working life should be taught in the context of Labour and Social Security Law
S Basic studies should be done to understand the theory of Forensic Medicine in theory and practice and basic information to help solve the concept of crime
Z Moving the students from the basic level of knowledge related to Trademark and Patent Law to a higher level and preparing them for the related professional examinations.