Sınavdan alınabilecek notlar ve harf karşılıkları şu şekildedir:         

Puan Aralığı                Verilen Not                Katsayı

90-100                        A                                4,0

85-89                          A-                               3,7

80-84                          B+                              3,3

75-79                          B                                 3,0

70-74                          B-                               2,7

65-69                          C+                              2,3

60-64                          C                                 2,0

55-59                          C-                               1,7

50-54                          D+                              1,3

40-49                          D                                1,0

  0-39                          FF                               0,0

 

Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.

Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Ancak öğrencilerin 4. yılında C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması yeterlidir.

İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ile bağıl değerlendirme sistemi uygulanabilir. Bağıl değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlara riayet edilir:

a)      Sayısal başarı puanı 40’tan düşük ise FF notu verilir. Sayısal başarı puanı 85’ten düşük olana A notu verilemez.

b)      Öğretim elemanı sayısal başarı puanlarının dağılımını ve notlar arasındaki farkları göz önüne alarak her harf notu için sayısal başarı puanının alt sınırını belirler. Bu alt sınırları belirlerken, sıralanmış puanlardaki kopmalardan yararlanabilir.

c)      Dönem veya yılsonunda belirlenecek harf notu aralığı bütünleme sınavında da geçerli olacağından, öğretim elemanının tüm harfler için aralık belirlemesi gerekir.

 

 

 

Examinations, Assessment and Grading

The coefficients of the letter grades and the score intervals used in the calculation of Grade Point Average are indicated below: 

Score intervals           Letter Grade                        Coefficient

90-100                        A                                            4,0

85 - 89                        A-                                           3,7

80 - 84                        B+                                          3,3

75 - 79                        B                                            3,0

70 - 74                        B-                                           2,7

65 - 69                        C+                                          2,3

60 - 64                        C                                            2,0

55 - 59                        C-                                           1,7

50 - 54                        D+                                          1,3

40 - 49                        D                                            1,0

0 - 39                          FF                                           0,0

Grade point is the multiplication of the credit of the lesson and the coefficient of the score.  

The Semester or Annual Grade Point Average is calculated through the division of the total credit points obtained from all the courses the student has taken in the concerned semester by the total credit values of those courses.

The Grade Point Averages obtained in these calculations are expressed by rounding them off to the second digit after the comma. In rounding the numbers off, the second digit after comma decreases to 0 if the third digit is smaller than 5, but it rounds to two digits if the third digit is 5 or greater.

The Cumulative Grade Point Average is calculated through the division of the total credit points obtained from all the courses the student has taken in the semester concerned inclusive, by the total credit values of those courses.While calculating, the last score obtained from repeated lessons are considered.

Students must receive a passing grade in a course to be considered successful. Grades A, A-, B+, B, B-, C+, C are passing grades.

To regarde a student as succesfull who gets grade either C- or D+, his or her GPA is equal or higher then 2.00. In this caes, the students whose GPA are less then 2,00 are considered unsuccesfull from these lessons. However, to regarde a forth class student’s C- or D+ grades as succesfull, it is enough his or her GPA is equal or higher then 2,00.

The board of Faculty can decide to apply relative evulation system. While apllying this system the criterias written bellow are complied:

a)    Score interval is fewer then 40, the grade must be FF. Score interval is fewer then 85, grade AA can not be given.

b)   The instructer decides the lower bound of score interval for each grade by considering renge of score intervals and the differances between the scores. The instructer can mind the gaps between the sorted scores while setting this lower bound.

c)    Due to the grade interval which is setted for the end of year will also be applied to the make-up examinations, the instructer should set an interval for all the grades.