Öğrencilerin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.  Altı yıllık tıp eğitimi boyunca alınması gereken derslerin toplam karşılığı en az 360 AKTS olmak üzere, her dönemde en az 60 AKTS ders olacak şekilde program düzenlenir. Mezuniyetler Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir.

 

GRADUATION CONDITIONS:

 In order for the students to graduate from the faculty, it is necessary to have completed the courses required for graduation and to successfully complete the studies, practices, internship and similar studies and to have a GPA of at least 2.00. During the six-year medical education, the total number of courses required to be taken is at least 360 ECTS, with a minimum of 60 ECTS courses per semester. Graduates are approved by the Faculty Administrative Board and become absolute.