Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Tarih bölümleriyle beş dalda, dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Fakültemiz bünyesindeki bu bölümlerin ortak hedefi, toplumun, eğitim kurumlarının ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir.
Bölümlerimizin tamamında, küresel dünya şartlarına uyum sağlayabilecek, yüksek kapasiteli, eğitim aldığı alandaki sorunlara çözüm üretebilme yeteneği gelişmiş, alanında rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip, millî ve manevi değerlere önem veren, sorumluluk bilinci ve duygusu gelişmiş, liderlik vasıflarına sahip, çağdaş, yenilikçi ve özgüvenli bireylerin, sosyal ve beşerî bilimler alanında iş hayatına katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Bir ülkede sosyal ve beşerî bilimlere verilen önem o ülkenin kalkınma ve gelişmişlik anlamında önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni küreselleşen dünyada, beşerî sermaye, eğitim, sağlık, hayat standartları, yoksulluk, eşitlik vb. gibi temel göstergelerin aynı zamanda kalkınma ve gelişmişlik parametreleri olarak da değerlendirilmesidir.
Günümüzde gelişmiş ülkeler, teknik bilimlerin yanı sıra, onlardan daha fazla sosyal bilimlere önem verir olmuşlardır. Zira teknolojinin de ekonominin de temel taşı ve taşıyıcısı nitelikli düşünme yeteneğine sahip olan insandır. Eğer istenilen değerlerde insan gücüne sahip değilsek, insanın kalkınmışlığı dışında kalan bütün kalkınma ölçüleri anlamsız ve değersiz kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu beşerî sermayenin faal ve dinamik bir yapıda varlığını sürdürebilmesi için, kalkınmanın sosyal ve beşerî boyutunu oluşturan eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayat standartlarının sürekli yükseltilmesi gerekmektedir. Hayat standartlarının yükseltilmesi anlamında sürekliliği sağlayacak olan ise, toplumsal refah düzeyini yükseltmeye odaklanmış olan, nitelikli insan gücü ve beşerî sermayedir. Nitelikli insan gücü ve beşerî sermayenin kaynağı ise bu hedefe yönelmiş yüksek eğitimdir. Bu nedenle fakültemizde, öğrencilerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmalarının önü açılarak, alanlarında ulusal ve uluslararası literatüre hâkim olmaları sağlanmış, böylece toplumun ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikteki bireylerin yetiştirilmesi öncelikli hedefimiz olmuştur.
Ülkemiz ve dünyanın farklı ülkelerinde akademik çalışmalar yaparak deneyim kazanmış seçkin eğitim-öğretim kadrolarımız, öğrencilerimize, ülkemizde ve dünyada meydana gelen değişmeler ve gelişmeler çerçevesinde rehberlik etmekte ve bu sayede onları kariyer planlamalarına yönlendirmektedir. Dersler ve çeşitli etkinliklerle elde edinilen teorik bilgilerin uygulama dersleri, araştırma projeleri, bitirme tezleri, stajlar, sektör danışmalığı vb. gibi yollarla öğrenciler doğrudan hayatla buluşturulmakta, elde edinilen teorik bilgilerin pratiğe aktarılmasına imkân sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili olarak kişisel bilgi ve becerilerini, gelişimlerini hızlandırmakta, gelecekte sorumluluğunu yüklenecekleri mesleklerine daha öğrencilik döneminde deneyim kazanarak hazır olmaktadır.
Netice itibarıyla ülke çapında aranan, rekabete açık, sosyal ve beşerî gelişmelere yön verebilecek, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, sosyal ve insani ihtiyaçlarını karşılayabilecek vasıfta sosyologlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, tarihçiler, iletişim tasarımcısı ve yöneticileri yetiştirmektir.