HUKUK BAŞLANGICI
Toplumsal düzen ve bu düzenin sağlanmasının gerekliliği; toplumsal düzeni sağlamada etkin olan kurallar; hukukun ve hukuk kurallarının ne olduğu; hukuk normunun nasıl yorumlanacağı ve onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğu; bunları inceleme ve belirlemedeki metot ve kriterlerin neler olduğudur.
Detaylı Gör
ANAYASA HUKUKU

Doğma haline getirilmeye çalışılan hukuki kalıplardan uzaklaşarak insan aklının yaratıcı fonksiyonunun, alternatifler üreten hale getirilmesine katkı sağlayan, hukuk genel kültürü, Anayasa hukuku genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku’nun sistemli bir şekilde anlatımıdır.


Detaylı Gör
MEDENİ HUKUK
Hukukun uygulanması ve kaynakları, gerçek kişiler, tüzel kişiler, nişanlanma, evlenme, boşanma, soybağı hukuku, velayet ve vesayet hukuku.
Detaylı Gör
ROMA HUKUKU
Tarihî giriş; roma hukuk tarihi; genel kavramlar: hak, hukuk (ius) ve dava (actio), hak ehliyeti, roma ailesi ve patria potestas, vesayet ve kayyımlık, hukuki olay, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü, fiil ehliyeti, temsil; roma usul hukuku: genel bilgiler, ordo ıudiciorum privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), cognitio extra ordinem (nizam harici veya fevkalade usul); roma eşya hukuku: ayni hak kavramı, ayni hakların nitelikleri, konu ve çeşitleri; mülkiyet: mülkiyet hakkının içerdiği yetkiler, mülkiyet hakkının kapsamı ve sınırları, zilyetlik, mülkiyetin kazanılması yolları, mülkiyetin korunması; sınırlı ayni haklar; roma borçlar hukuku: genel olarak borç ilişkisi, borç kavramı ve borcun unsurları, borcun konusu; borçların doğuşu: borçların kaynakları, roma hukukunun akitler sistemi; borçların sona ermesi işlenecek hususlardır.
Detaylı Gör
GENEL HUKUK TARİHİ
Roma hukuku ve onun kaynakları arasında yer alması hasebiyle kadim Grek hukuku konusunda hukuk fakültesi ders programında yer alan roma hukuku dersinde bilgi verildiğinden, bu derste, roma ve yunan öncesi kadim dönemlerde başka coğrafya ve medeniyetlerde hukukun seyri konusunda bilgi verilmektedir.
Detaylı Gör
İKTİSAT
İktisadi doktrin sürecinin oluşturulması, mikro ve makro ekonominin aktörleri ve davranış kalıpları, para teori ve politikasının temel kavramları, ekonomik istikrarsızlıklar ve mücadele yöntemleri.
Detaylı Gör
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkeleri genel anlamda desin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
TÜRK DİLİ
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması.
Detaylı Gör
YABANCI DİL İNGİLİZCE
"Main course" dersleri bütün becerileri geliştiren nitelikte bir ders kitabı serisi eşliğinde yürütülür. Kitap serisinin özellikle dilbilgisi, dinleme, okuma ve konuşma bölümlerine ağırlık verilir. "reading" dersleri gereksinim duyacakları akademik okuma tekniklerine ağırlık veren bir ders kitabı serisi eşliğinde yürütülür. "writing" dersleri akademik yazma tekniklerine ağırlık veren bir ders kitabı serisi eşliğinde yürütülür. "listening and speaking" dersleri de özel tekniklerle verilir.
Detaylı Gör
MEDENİYET TASAVVURU VE AHİLİK
Bu derste Türk-İslam kültüründe birlikte yaşama anlayışının kökenleri üzerinde durulacaktır. Birlikte yaşama anlayışının ahenkli ve sürdürülebilir olmasında bilginin toplum nezdinde icra ettiği fonksiyon incelenecektir. Ders yapılan mekan demek olan “medrese” kavramı tahlil edilerek üniversitemizin ilham kaynağı olan Karatay Medresesi, sosyo-kültürel boyutlarıyla tahlil edilecektir.
Detaylı Gör
YARGI ÖRGÜTÜ (Fakülte Seçimlik)
Türk adalet sistemi ve mahkemelerin yapı, işleyiş ve görevlerinin anlaşılmasını sağlamak dersin amacını oluşturur. Genel anlamda Türk yargı örgütü teşkilat yapısı, ulusal mahkemelerin görevleri ve işleyişi ile yargı görevlileri hakkında bilgi verilir.
Detaylı Gör
SİYASİ TARİH (Fakülte Seçimlik)
Tarihin amacı kronolojik sıraya dizmek neden sonuç ilişkisi kurmak bir takım eğilimleri çıkarmaktır, günümüzü anlayabilmek için bu eğilimleri çıkarırız. Siyasal tarih devletlerin ortaya çıkısı gelişimi değişimi yıkılışları birbirleri ile kurdukları siyasal ve ekonomik ilişkilerle ilgilenir.
Detaylı Gör
MARKA VE PATENT HUKUKU (Fakülte Seçimlik)
Markalar hukuku (marka hakkının kazanılması, kapsamı, sona ermesi; marka kullanılması zorunluluğu, markanın ve marka başvurusunun hukuki işlemlere konu olması, markanın hükümsüzlüğü, marka hakkının ihlali ve koruma mekanizmaları), patent hukuku (buluş kavramı ve patent verilebilirlik koşulları, buluş sahibi ve hakkı, patent başvurusu, patent hakkından doğan haklar ve bunların sınırları, patentin ve başvurunun hukuki işlemlere konu olması, patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, patent hakkının ihlali ve korunma mekanizmaları) dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
KRİMİNOLOJİ (Fakülte Seçimlik)
Suç kavramı, suça iten faktörler, suçluya toplumun bakışı, suçluya ilgi kavramı
Detaylı Gör
İSLAM ÖZEL HUKUKU (Fakülte Seçimlik)

İslâm Hukuk tekniğini, yöntemlerini, tarihini, felsefesini, yöntem ve yorum farklılıklarından doğan farklı içtihatları genel amacına uygun olarak öğrencilerine öğretmeyi ve onları bilimsel anlamda iyi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Buna paralel olarak; Fıkıh ilminin İslâmî ilimler arasındaki yeri ve pratik hayattaki karşılığı bakımından öneminin belirtilmesi, fıkıh ilminin, hukuk tarihimize intikal eden kurumlarının incelenmesi, Kur’an ile sünnete dayanarak tesis edilen İslâm Hukuku külliyatına dair bilgilerin aktarılması, İslâm Hukukunun aslî ve fer’î kaynaklarının incelenmesi, İslâm Hukuku kaynaklarında yer alan genel ilkeler ve Hz. Peygamber’in uygulamaları ışığında gerçekleşen içtihatların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, İslâm Hukuku literatürünün araştırılması, İslâm Hukukunun gözettiği maslahatların tayin edilmesi, İslâm Hukuku ve modern hukuk arasında mukayeseli çalışmaların yapılması.

 


Detaylı Gör
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
Borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.
Detaylı Gör
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
Suç Genel Teorisi başlığı altında, suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, Yaptırım Teorisinde ise cezalar ve güvenlik tedbirleri konuları işlenir. Ayrıca ders kapsamında yurtdışında işlenen suçlarda yetki sorunu, ceza kanunlarının kişi bakımından ve zaman bakımından uygulanma konuları da incelemektedir.
Detaylı Gör
İDARE HUKUKU
İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Detaylı Gör
TÜRK HUKUK TARİHİ
Tarihin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devleti’nin örfî hukuku, Tanzimat’tan sonraki ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri anlatılacaktır.
Detaylı Gör
MİLLETLERARASI HUKUK
Devletler Genel Hukuku'nun kaynakları, devlet, uluslararası örgütler, gerçek kişiler, ülke dışı alanlar, diplomasi ve konsolosluk hukuku, uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri, devletlerin aralarındaki hukuksal ilişkiler, uluslararası örgütlerin kendi aralarında ve başka ülkelerle ilişkileri, devletin karasuları, hava alanı ve deniz alanı üzerindeki yetkileri, uluslararası yargı, tahkim konuları öğretilmektedir.
Detaylı Gör
KAMU MALİYESİ
Kamu gelirleri bölümünde kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları anlatılmakta ve kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı çok yönlü olarak anlatılmaktadır. Bunun yanında kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı dersin içeriğini oluşturan bir diğer bölüm olmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve Maliye politikalar genel çerçevede aktarılmaktadır.
Detaylı Gör
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Genel bilgisayar teknolojileri terimleri ve temel kavramları, klavye - mouse kullanımı, Windows XP, Ofis 2003 yazılımları (word, excel, p.point) programları ana hatlarıyla word yazım programı ağırlıklı olmak şartıyla teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Detaylı Gör
ADLİ YAZIŞMA VE TEBLİGAT HUKUKU
Adli yazışmanın genel ilkeleri, genel mahiyette dilekçeler, adli yazışma türleri, adli dilekçelerin unsurları ve yazılması, özellikle hukuk davalarına ilişkin temel dilekçeler, icra iflas hukukuna ilişkin temel dilekçeler ilanlar, tebligat hukukunun genel ilkeleri, tebligat yöntemleri, tebligatın muhatabı, tebliğ usulleri, tebligatın nerede yapılacağı, yargısal tebligatın özellikleri, tebliğ olanaksızlığı ve tebellüğden imtina, ilanen tebligat, yurt dışı tebligat esasları, tebligat suçları, usulsüz tebligat ve sonuçları incelenecektir.
Detaylı Gör
EŞYA HUKUKU
Eşya hukuku dersinde içerik olarak, "eşya hukukunun tanımı ve konusu, eşya kavramı, ayni hak kavramı ve çeşitleri, ayni haklara hakim olan ilkeler, zilyetlik, tapu sicili, kadastro, mülkiyet hakkı, taşınmaz mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, irtifak hakları, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni ve taşınır rehni" konuları yer almaktadır.
Detaylı Gör
TİCARET HUKUKU-I
Bu ders ticari işletme ve şirketler hukuku şeklinde iki başlık altında görülmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Ortaklıklar hukukunda ise adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.
Detaylı Gör
MEDENİ USUL HUKUKU
Medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması, istinaf kanun yolu ile yapılan değişikliklerin işlendiği kanun yolları, özel yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve tahkim konusu dersin içeriğidir.
Detaylı Gör
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
Dersin içeriğini genel olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç tipleri oluşturur. Ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların tamamı değil sadece uygulaması çok fazla olan suçlar ele alınmaktadır. Bu kapsamda örneğin uluslararası suçlar, hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar, adliyeye karşı suçlar detaylı olarak incelenmektedir.
Detaylı Gör
İDARİ YARGI
İdare Üzerindeki Denetim Yolları, İdari Yargının Türkiye’deki Gelişimi Ve Özellikleri, İdari Yargı Kuruluşları, Görev Dağılımı Ve Görev Uyuşmazlıkları, İptal Davası, Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulü İle İlgili Temel İlkeler, İdari Yargılama Usulü.
Detaylı Gör
VERGİ HUKUKU
Vergi Kavramı, Vergi Hukukunun Konumu, Kaynakları, Vergi Hukukunun Temel Kavramları, Vergilendirme Yetkisi, Vergi Ödevi, Vergi İşlemleri, Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Vergi Yargısı, Vergi Suç Ve Cezaları, Vergi Politikası, Türk Vergi Sistemi (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Veraset Ve İntikal Vergisi), Vergi İcra Hukuku Ders Kapsamında Okutulur.
Detaylı Gör
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
Hukuk Nedir, Kaynağı, Evrimi Konusunda Geliştirilen Teoriler; Hukuk, Bağlayıcılığını Nereden Alır; Hukukun Amacı Olan Adalet İlkesinin Felsefî Temelleri Nelerdir.
Detaylı Gör
ANAYASA YARGISI
Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri birikimlerle uygulamaya yönelik bilgi ve görgülerinin arttırılması amacıyla adliye ile ortak gerçekleştirilen aktiviteler ve mesleğinde uzman kişilerce verilen konferanslar dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
PARLAMENTO HUKUKU (Fakülte Seçimlik)
Parlamento kavramının doğuşu ve gelişimi ele alınmakta ve günümüz demokrasilerinde parlamentonun rolü üzerinde durulacaktır. Bu uğraş içinde önce, makul ölçüde duyarlı bir demokraside bulunması gereken koşullar sorgulanacak ve demokratik bir sistemde parlamentonun işlevleri, temsil, müzakere, yasa yapma, bütçeyi kabul etme, hükümetin oluşturulması ve hükümeti denetleme işlevi olarak sıralanarak, bu işlevler teker teker incelenecektir. Daha sonra, yasama meclisi üyelerinin hukukî durumlarına geçilmekte ve bu başlık altında, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, milletvekili dokunulmazlığı kurumlarıyla, milletvekillerinin mali statüleri ele alınacaktır.
Detaylı Gör
ENERJİ HUKUKU (Fakülte Seçimlik)
Enerji Politikaları, Elektrik Piyasası Kanunun Öngördüğü hukuki rejim, Yenilenebilir Enerji Kanunun Öngördüğü hukuki rejim, Doğal Gaz Piyasası Kanunun Öngördüğü hukuki rejim, Petrol Kanunu ve Petrol ve LPG Piyasası Kanunun Öngördüğü hukuki rejim
Detaylı Gör
TÜKETİCİ HUKUKU (Fakülte Seçimlik)
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
Teorik derslerde, isimli (tipik) sözleşmeler ve isimsiz (atipik) sözleşmeler hakkında, öğreti ve uygulama ile ilgili bilgiler verilmekte ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Önce, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde kurulan isimsiz sözleşmeler (kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, karma sözleşmeler ve birleşik sözleşmeler) ele alınmakta, her birinin uygulamada en sık karşılaşılan örnekleri üzerinde durulmaktadır.
Detaylı Gör
MİRAS HUKUKU
Kişinin ölümünden sonra mirasçıların sahip olduğu miras hakları ve mirasın paylaşılması ile ilgili hususların değerlendirilmesidir.
Detaylı Gör
TİCARET HUKUKU-II
"Sigorta hukuku" dersi içerisinde, sigorta sözleşmesinin tarafları, bunların yükümleri ve sonuçlarının genel olarak incelenmesinin yanı sıra, geniş uygulama bulan yangın sigortası, hırsızlık sigortası gibi özel sigorta türlerine de yer verilmektedir. Ticaret hukuku II dersinin içinde geniş yer kaplayan alanlardan birisi de “kıymetli evrak hukuku’dur. Hukukumuzda, ödeme kolaylığı ve güven esasından doğmuş olan, bir alacağa ilişkin hakları temsil eden alacak senetleri özel olarak düzenlenmiştir. Bu senetler sayesinde hakların dolaşımı kolaylaşmış ve ticari hayatın çabukluğu sağlanmış olur. Deniz ticareti hukuku” kapsamında ise deniz ticaretinin genel esasları belirlenip, ilgili kuralları ve teoriler uluslar arası gelişmelere uyumlu olarak incelenir.
Detaylı Gör
İCRA İFLAS HUKUKU
Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. iflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.
Detaylı Gör
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
Devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk kanunlar ihtilafı sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
İŞ HUKUKU
Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır.
Detaylı Gör
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır.
Detaylı Gör
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Dersin içeriğini genel olarak, bir suç sonrası maddi gerçeğe ulaşabilmek için yapılan ve savcılık ile onun emrindeki kolluğun ön planda olduğu soruşturma aşaması ve ceza mahkemelerinde yapılan yargılama aşaması (kovuşturma) oluşturmaktadır. Bu kapsamda cumhuriyet savcısının ve kolluğun suç işlendikten sonra suça ilişkin soruşturmada gerçekleştirmiş olduğu delil araştırmaları, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirleri incelenmektedir. Ayrıca adliye teşkilatında içerisinde yer alan ceza mahkemelerinde yapılan yargılamanın tüm aşamaları bu ders kapsamında incelenmektedir.
Detaylı Gör
GENEL KAMU HUKUKU
Genel kamu hukukunun içeriği şöyledir: konusu ve gelişimi; siyaset biliminin kamu hukuku üzerindeki etkileri; genel devlet teorisi; devletin tanımı ve niteliği; devletin doğuşu hakkında ileri sürülen görüşler; hukukun gelişimine katkıda bulunan filozoflar ve temel felsefi düşünceleri, devlet teorileri ve devletin pozitif yönde gelişimi; modern devlet kavramı; devletin unsurları, küreselleşme ve modern devletin konumu; insan haklarının sınırlanması ve düzenlenmesi; insan haklarının ulusal ve uluslararası alanda korunması; birleşmiş milletler sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi.
Detaylı Gör
ADLİ TIP
Klinik adli tıp konularına bakıldığında insan hakları ihlalleri, çocuk istismarı, aile içi şiddet, cinsel suçlar, tıbbı uygulama hataları gibi konuların yanı sıra olay yeri incelemeleri, ölüm, travma, yaralar ve asfiksi gibi konuları da kapsamaktadır.
Detaylı Gör
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri birikimlerle uygulamaya yönelik bilgi ve görgülerinin arttırılması amacıyla adliye ile ortak gerçekleştirilen aktiviteler ve mesleğinde uzman kişilerce verilen konferanslar dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU (Fakülte Seçimlik)
Öğrencilerin, mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla meslek kurallarını ve hukukunu yakından tanımalarını sağlamaktır.
Detaylı Gör
İSİMSİZ SÖZLEŞMELER (Fakülte Seçimlik)

İsimsiz sözleşmelere ilişkin ayrıntılı bir şekilde incelemeler yapılmaktadır. Dersin işlenmesi esnasında teori ve uygulama ile birlikte değerlendirilecek ve böylece İsimsiz sözleşmelere ilişkin bilgilerinin güncel tutulması sağlanacaktır.


Detaylı Gör