1                              Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2      Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme yetisine sahip olur.  
3 Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü takip etme, değerlendirme ve bu bilgiyi kullanabilme yetisine sahip olur
4 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceri doğrultusunda bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirme, bilgiyi paylaşma, ekip çalışması yapabilme becerisi kazanır.
5 Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini etkin düzeyde kullanır.
6 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimleri verir.
7 Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm önerileri sunar
8 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9 Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri düzenler, denetler, yönetir ve süreci takip edip değerlendirme yapar.
11 Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek imkânları sağlayacak araştırmalar yapar.
12 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.
13 Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
14 Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin ve hızlı erişim sağlar.
15 Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime ve öğrenmeye açıktır ve bu davranışı sürdürür.
16 Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler
17 Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
18 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
19 Bir yabancı dili yeterli düzeyde etkin kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
20 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
21 Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir
22 Sözlü ve yazılı olarak Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
23

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde kaydeder.

24 Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçların duyurulması aşamasında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
25 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
26 Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
27 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
28 Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.  
29 Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
30 Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
31 Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
32 Gerektiğinde karşılıksız olarak hekimlik hizmetini sunma konusunda ve sosyoekonomik durumu iyi olmayan insanlara ve topluluklara sağlık hizmetlerinin ulaşması için çaba gösterme konusunda farkındalık sahibidir.

 

 

1

Has advanced theoretical and practical knowledge supported with textbooks, application tools and multimedia teaching materials and other resources with basic and up-to-date information in the field of health.

2

It has the ability to evaluate the nature, source, boundaries, correctness, reliability and validity of information.

3

It has access to scientific knowledge in the field of health, follow current literature, evaluate and use this information

4

Acquire the ability to interpret and evaluate scientifically proven data in the direction of advanced knowledge and skills in the field of health, to identify and analyze problems, to develop solution proposals based on research and evidence-based professional and ethical values, to share knowledge and teamwork.

5

It uses information technology related to health and research area at an effective level.

6

Provides health education for individual, family and community by using advanced theoretical and practical knowledge in the field of health.

7

Provides solutions to specific field issues in the direction of scientific evidence / evidence.

8

Taking responsibility for the work as a team member in cooperation with other professional groups independently by carrying out an independent study using advanced knowledge of the health field.

9

Responsible as individuals and team members to solve complex problems that are unforeseen in health field related applications.

10

It organizes, supervises, manages and monitors activities and evaluates activities related to the development of employees under the responsibility of a project.

11

It fulfills its responsibility to produce scientific knowledge specific to its field, and conducts research that will provide opportunities to improve the quality of life of the society.

12

It evaluates advanced knowledge and skills of the health field with a critical point of view.

13

It sets learning objectives and shows that you are learning to learn.

14

Identify learning resources, provide effective and fast access to resources.

15

It shows that you are embracing life-long learning, is open to development and learning, and sustains this behavior.

16

Informs the persons and institutions concerned about health field issues; pass on ideas and suggestions for solutions to problems in writing and orally; listens to the thoughts, expectations and expectations of the people and institutions concerned

17

It shares ideas with healthcare professionals and experts who are experts in the team work and as active process members by supporting quantitative and qualitative solutions to suggestions for solutions to problems.

18

It organizes and implements projects and activities in cooperation with other professional groups for the social environment in which they live with social responsibility consciousness.

19

They follow the information in the field by using a foreign language effectively enough and communicates with colleagues.

20

Uses the information and communication technologies required by the field.

21

It monitors and evaluates the events / developments in the health community and the world's agenda.

22

He/she has the knowledge and skills to communicate interculturally, both verbally and in writing.

23

It records its professional activities and practices effectively and safely.

24

They cooperate with the relevant disciplines in the fields of health, collecting, commenting, applying and disseminating and act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values.

25

It behaves and participates in quality management and processes.

26

As well as infants and children, the individual and the public have adequate consensus on health, environmental protection and work safety issues.

27

As an individual, he/she acts in accordance with laws, regulations, legislation and professional codes of ethics regarding his duties, rights and responsibilities.

28

Professional identity and collections become examples to colleagues.

29

It is empowering to understand the relationship between healthy and / or sick individual about the structure,physiological functions and behavior the individual's health and the physical and social environment.

30

After graduation, they participate in internal, local, national and international trainings; credits and documents them.

31

It knows the importance of ethical principles and ethics committees in the fields of education, practice and research for individuals and society.

32

It is aware of the need to provide medical care free of charge and to make efforts to reach health care services to people and societies whose socioeconomic status is not good.