BİLGİ                    
1. Farklı hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları açıklamak ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kurabilecek bilgiye sahip olmak. 
2. Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
BECERİLER         
1.Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemlerini kavrayarak hukuk uygulamasında karşılaşılabilecek sorunları sıralamak.
2. Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları mevzuat metinlerinden, yargı kararlarından ve doktrindeki görüşlerden yararlanarak çözüme kavuşturmak.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlikler
1.Hukukun gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde oluşumuna yönelik eleştirel bir bakışla düşünme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olmak.
2. En az bir yabancı dil kullanarak Avrupa düzeyinde hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilmek ve karşılaştırmalı hukuktan yararlanma yetkinliği kazanmak.
3. Hukuk alanının gerektirdiği Avrupa düzeyinde bilgisayar kullanma yetkinliğine sahip olmak ve böylece bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
4.Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak.
Alana Özgü Yetkinlikler
1. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laiklik ve sosyal devlet gibi temel anayasal değerleri kavramak ve bu ilkeleri benimsemek.
2. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahip, evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş hukukçular yetiştirmek.

FIELD QUALIFICATIONS

 

İNFORMATİON                 

1. To explain the concepts and institutions related to different legal disciplines and to have knowledge to establish relations between these concepts and institutions

2. To be able to use research and interpretation techniques in the field of law in basic level

ABILITIES         

1. To be able to comprehend law methodology and interpretation methods and to list the problems that may be encountered in law application.

2. To solve the problems encountered in the practice of law by using the texts of the legislation, judicial decisions and opinions of the doctrine

COMPETENCIES 

Communication and social Competencies

1. To have the ability to think critically and to evaluate the law at the national and international level.

2. To be able to observe basic information in the field of law at European level using at least one foreign language and to gain competence in using comparative law.

3. To have the ability to use computers at the European level required by law and thus to be able to use information and communication technologies.

4.To gain life-long learning consciousness.

Competencies Peculiar To Field

1. To understand and adopt the basic constitutional values ​​such as democracy, human rights, rule of law, secularism and social state

2. To educate lawyers who have the honesty, justice and ethics required by the law profession and absorbed universal principles of law.