A

Odyoloji bilim alanına yönelik ölçme ve değerlendirme teknik ve yöntemleriyle ilgili çalışmaları ve güncel gelişmeleri takip eder. Odyolojinin tüm alanlarında kazandığı bilgi ve becerileri yaptığı mesleki ve akademik çalışmalarda kullanır.

B

Farklı disiplin alanlarından edindiği bilgileri odyoloji alanının teorik ve uygulamalarıyla birleştirerek problem çözme ve klinik karar vermede kullanır.

C

Odyoloji alanıyla ilgili araştırma ve proje geliştirme çalışmalarını bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak planlar, yazar, uygular ve sonuçlarını yorumlayarak rapor eder, bilimsel ortamlarda sunumunu yapar veya yayımlar.

D

Odyoloji alanıyla ilgili tüm çalışmalarında etik değerler ve kurallara uyar.

E

Odyoloji alanıyla ilgili çalışmalarını bağımsız ve/veya bir ekibin üyesi olarak yürütür. Multidisipliner çalışmalarda görev alır ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.

F

En az bir yabancı dili kullanarak ulusal ve uluslararası alanda etkin iletişim kurar, akademik olarak temsil eder, akademik gelişme ve yayınları takip eder.

G

Öğrenme ihtiyaçlarını ve buna yönelik hedeflerini tanımlar, hayat boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim programlarına katkı sağlar.

H

İnsan ve halk sağlığına, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumun farkındalık, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirir.

I

Kişisel gelişim, bilgi okur-yazarlığı ve hayatboyu öğrenme kapsamında alanıyla ilgili eğitim, öğretim, tanıtım ve rehabilitasyon programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında aktif rol oynar. Profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.

J

Bireyin yaşam kalitesini arttıracak uygulama, faaliyet ve hizmetleri belirledikten sonra halk sağlığına yönelik şekilde geliştirme amaçlı proje ve bilimsel araştırma çalışmalarına aktif katılım gösterir.

K

Odyoloji biliminin gelişmesi, ilerlemesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.

 

 

 

A

Audiology studies about the measurement and evaluation techniques and methods for the field of science and follows current developments. The knowledge and skills gained in all areas of audiology are used in vocational and academic work.

B

It combines the theoretical and practical knowledge of the field of audiology acquired from different disciplinary fields in problem solving and clinical decision making.

C

Plans, writers, applicants and interprets their research and project development studies related to the field of audiology using scientific research methods and techniques, reports them by interpreting their results, makes or publishes them in scientific settings.

D

Adheres to ethical values and rules in all studies related to the field of audiology.

E

It conducts its work in the field of audiology as an independent and / or member of a team. Multidisciplinary works and fulfills responsibilities completely.

F

Using at least one foreign language, effectively communicates nationally and internationally, represents academically, follows academic progress and publications.

G

Defines learning needs and objectives, continues learning lifelong and contributes to quality improvement, vocational training programs.

H

It contributes to the improvement of human and public health and health policies. It carries out awareness, training and awareness-raising activities for individual, family and society about approaches to preventive, preventive, treatment and rehabilitation.

I

It plays an active role in the development and implementation of education, training, promotion and rehabilitation programs in the field of personal development, information literacy and life-long learning. He also exhibited his professional behavior internationally.

J

It actively participates in project and scientific research activities aiming to improve the public health after determining the application, activities and services that will increase the quality of life of the individual.

K

Audiology plays an active role in the development, advancement and promotion of science.