KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENERJİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

A

Enerji yönetimi alanında disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim alarak gerekli bilgiye sahip olabilmek

B

Genel hukuk bilgisine sahip olabilmek

C

Enerji piyasasının yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kurallarına ve mevzuatlara hakim olabilmek

D

Yabancı dil de kullanarak mesleki bilgilere ulaşma, güncel bilgilerin takibi, yerli ve yabancı iş çevreleri ile iletişimi sağlayabilmek

E

Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterliliklere sahip olabilmek

F

Enerji bilimi ile ilgili temel konular hakkında görüş sahibi olabilmek

G

Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla değerlendirebilmek

H

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, sürdürülebilir enerji gelişimindeki yaşamsal rolünün ülkelerin yenilenebilir enerji politikalarına etkilerini analiz edebilmek

I

Mesleki ve sosyal hayatında başarı sağlayacak şekilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma, dil ve belagatın iyi kullanımı yoluyla başarılı iletişim kurabilmek

J

Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek

K

Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyebilmek

 

A1

İşletme alanına ilişkin temel kavramları öğrenmek

A2

İktisat alanına ilişkin temel kavramları öğrenmek

A3

Muhasebe ve finansal alanlarda çözümleme yapabilecek teknikleri öğrenmek

A4

Enerji sistemleri mühendislik bilgisini öğrenmek

 

B1

Temel hukuk bilgisine hakim olabilmek

B2

Ticaret hukukuna hakim olabilmek

B3

İdare hukukuna hakim olabilmek

B4

İş güvenliği ve iş hukukuna hakim olabilmek

 

C1

Elektrik piyasası kanununa hakim olabilmek

C2

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanuna hakim olabilmek

C3

Petrol ve LPG piyasası kanununa hakim olabilmek

C4

Petrol kanununa hakim olabilmek

C5

Doğalgaz piyasası kanununa hakim olabilmek

C6

Enerji lisanslarının tabi olduğu hukuki esaslara hakim olabilmek

C7

Enerji piyasaları ve rekabet hukukuna hakim olabilmek

 

D1

En az bir yabancı dili öğrenme ve iyi derecede kullanmak

D2

Alana ilişkin verileri diğer dillerde okuyup anlayabilmek

D3

Alana ilişkin verileri diğer diller vasıtası ile iletişimde kullanabilmek

 

E1

Enerji yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilmek

E2

Elektrik santralleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

E3

Enerji yatırım modelleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

E4

Enerji projeleri yatırım analizi hakkında bilgi sahibi olabilmek

E5

Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

E6

Enerji taşımacılığı ve lojistiği hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

F1

Temel enerji kavramları hakkında görüş sahibi olabilmek

F2

Enerji piyasalarında sözleşmeler ve uyuşmazlıklar hakkında görüş sahibi olabilmek

F3

Enerji mevzuatı hakkında görüş sahibi olabilmek

F4

Enerji kaynakları ve politikaları hakkında görüş sahibi olabilmek

F5

Dünyada ve Türkiye’de genel enerji görünümü hakkında görüş sahibi olabilmek

 

G1

Enerji politikalarını uluslararası ilişkiler kapsamında değerlendirip eleştirel gözle bakabilmek   

G2

Enerji verimliliği uygulama alanları ve çevreye etkisini ve enerji yatırımlarının çevresel gelişime katkılarını değerlendirebilmek

G3

Ulusal ve uluslararası bağlamda petrol, kömür, doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji için ana piyasaların fonksiyonunu ve ulusal ve uluslararası çevresel politikaların enerji piyasalarına etkisini değerlendirebilmek

G4

Enerji bölgeleri alan yönetimi hakkında bilgi sahibi olup enerjinin verimli, çevre-dostu, esnek ve güvenilir biçimde ihtiyaca yönelik aktarılmasının nasıl olacağını değerlendirebilmek

 

H1

Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğuşu, gelişimi, kullanım alanları, potansiyeli ve sınırları hakkında bilgi sahibi olabilmek

H2

Yenilenebilir enerjiye dayalı yatırım modelleri ve teşvik sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

H3

Yeni enerji tasarruf projeleri yatırımları, enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için sanayi kuruluşlarının alması gereken önlemler ve enerji geri kazanımları hakkında bilgi sahibi olabilmek

H4

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkelerin enerji politikalarına etkilerini analiz edebilmek

 

I1

Enerji yönetimine ilişkin sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olabilmek

I2

Mesleki bilgilerin toplanması, güncel bilgilerin takibi, yerli ve yabancı finansal gelişmeleri takip edebilmek

I3

Enerji yönetimindeki iletişim kanallarına hakim olabilmek

 

J1

Enerji yönetimine ilişkin internet sitelerine, bilgi kaynaklarına ve veri tabanlarına hakim olabilmek

J2

Enerji yönetimine ilişkin yazılımları etkili bir biçimde kullanabilmek

J3

Günlük çalışma yaşamına ilişkin temel bilgisayar uygulamaları ve paket programları kullanma becerisine sahip olabilmek

 

K1

Atatürk ilkelerini öğrenme ve özümseyebilmek

K2

Atatürk devrimlerini öğrenme ve özümseyebilmek

K3

Atatürk ilke ve devrimlerinin alana yapacağı katkıları öğrenebilmek

 

 

KTO KARATAY UNIVERSITY

BUSINESS AND MANAGEMENT SCIENCES FACULTY

OF DEPARTMENT OF ENERGY MANAGEMENT

COURSE QUALIFICATIONS

 

A

Having the necessary knowledge by taking an education with the interdisciplinary approach in the field of energy management

B

Having the general knowledge about the law

C

Having comprehensive knowledge of principal legal rules and regulations which constitutes the legal framework of the energy market

D

Accumulation of occupational data, follow-up of current issues and providing communication with local and foreign business circles by using a foreign language.

E

To be able to have practical competence as well as theoretical and conceptual competence on energy works

F

To be able to have an opinion on fundamental issues related to the energetics

G

To evaluate the relationship between energy policy and practices with the issues of structures, markets, institutions, climate change and environment

H

To analyze the impact of vital role of renewable energy sources in sustainable energy development on the countries' energy policies

I

Being successful in oral and written communication to ensure achievement in occupational and social life, and ability to use language and rhetoric in a successful way

J

To have the ability to use of computer and required packaged software

K

Internalizing Ataturk’s Principles and Reforms

 

A1

Learning the basic concepts of business areas

A2

Learning the basic concepts of economics areas

A3

Learning techniques to be able to analyze the accounting and financial areas

A4

Learning energy system engineering information

 

B1

Having comprehensive knowledge of basic law

B2

Having comprehensive knowledge of Commercial Law

B3

Having comprehensive knowledge of Administrative Law

B4

Having comprehensive knowledge of job security and Business Law

 

C1

Having comprehensive knowledge of Electricity Market Law

C2

Having comprehensive knowledge of  Law on Utilization of Renewable Energy Sources for the Purpose of Generating Electrical Energy

C3

Having comprehensive knowledge of  Petroleum and LPG Market Law

C4

Having comprehensive knowledge of   Petroleum Market Law

C5

Having comprehensive knowledge of  Natural Gas Market Law

C6

Having comprehensive knowledge of  the legal principles that govern the energy licenses

C7

Having comprehensive knowledge of  energy markets and Competition Law

 

D1

Learning at least one foreign language and good level of use

D2

To be able to read and understand the data relating to energy management in other languages

D3

To be able to use the data relating to energy management in communication via other languages

 

E1

To have knowledge about energy management

E2

To have knowledge about electric power-plants

E3

To have knowledge about energy investment models

E4

To have knowledge about energy project investment analysis

E5

To have knowledge about electric power transmission and distribution systems

E6

To have knowledge about energy transmission and logistics

 

F1

To be able to have an opinion on the basic energy concepts

F2

To be able to have an opinion on contracts and disputes in the energy market

F3

To be able to have an opinion on energy legislation

F4

To be able to have an opinion on energy resources and politics

F5

To be able to have an opinion on the overall energy outlook in Turkey and in the world

 

G1

To look critically on energy policies by assessing energy policies in the context of international relations   

G2

To evaluate the application areas of energy efficiency and their impact on the environment and the contribution of energy investments to environmental development

G3

To evaluate the functions of main markets for oil, coal, natural gas, electricity and renewable energies in the national and international context and the effects of national and international environmental policies to the energy markets

G4

To have information about field management of energy zones and to evaluate how transferring energy is efficient, eco-friendly, flexible and reliable, need oriented.

 

 

H1

To have knowledge about the origin, development, area of usage, potential and limits of renewable energy resources

H2

To have knowledge about investment models and incentive systems based on renewable energy

H3

To have knowledge about new energy-saving investment projects, precautions taken by industrial enterprises in order to increase the efficiency of energy consumption and energy recoveries

H4

To analyze the effects of renewable energy resources to the national energy policy

 

I1

To have effective communication skills both orally and in writing relating to energy management

I2

To collect professional information, follow-up current knowledge and follow domestic and foreign financial developments

I3

Having comprehensive knowledge of  the communication channel in energy management

 

J1

Having comprehensive knowledge of  websites, information resources and databases relating to energy management

J2

To use the software effectively on energy management

J3

To have the ability to use basic computer applications and software packages for the daily working life

 

K1

Learning and assimilating to the principles of Atatürk

K2

Learning and assimilating to Atatürk’s reforms

K3

Learning the contributions of Atatürk’s principles and revolutions to the area of energy management