A

Epidemiyolojik, sosyal ve kültürel bağlamda kadın, yenidoğan, aile ve toplumun kültürel açıdan uygun, yüksek kalitede bakım esasına dayanan obstetri, neonatoloji, sosyal bilimler, toplum sağlığı ve etik alanlarında gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.

B

Ebeliğin temel kavram ve kuramlarını kullanarak,  sağlığı koruma ve yaşam kalitesini geliştirir.

C

İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve temel insan gereksinimlerini bilir.

D

Gebelik öncesi bakım ve aile planlaması için toplumdaki herkese, sağlıklı aile hayatı, planlı gebelikler ve etkin ebeveynlik için yüksek kalitede, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli sağlık eğitimi ve hizmeti sağlar.

E

Gebelik süresince sağlığı maksimum düzeyde tutmak için risklerin erken tespiti, saptanan komplikasyonların sevki ya da tedavisini kapsayan yüksek kalitede, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli doğum öncesi bakım sunar.

F

Doğum yönetimi ve bakımında kültürel açıdan duyarlı, yüksek kalitede, kanıt temelli bakım sağlar.

G

Doğum sonu dönemde kadınlar ve yenidoğanlar için geniş kapsamlı yüksek kalitede kültürel açıdan duyarlı kanıt temelli bakım sağlar.

H

Gebelik sonlandırma veya kaybı yaşayan kadınlar için, ulusal protokoller doğrultusunda, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olarak kültürlere duyarlı, bireyselleştirilmiş bir dizi hizmet sağlar.

I

Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel gelişimini tanımını, rollerini yasal hak ve sorumluluklarını açıklar.

J

Bağımsız ebelik rollerini bilir, uygular, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, girişimcilik hakkında bilgiye sahiptir.

K

Yansıma, eleştirel analiz ve değerlendirme becerilerini geliştirerek, profesyonel ebelik felsefesi, etik ilkeler, hasta ve çalışan güvenliğine yönelik önlemleri göz önünde bulundurarak klinik ve kuramsal bilgisini kullanarak uygulamalarının sorumluluğunu alır.

L

Ebelik ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve kanıta dayalı ebelik bakımı sunar.

M

Eleştirel bakış açısı ile bilginin doğruluğunu, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirir.

N

Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

O

Ebelikte yönetim becerilerine sahiptir, sektörler arası işbirliğinin öneminin farkındadır.

P

Profesyonel kimliği ile ebe adaylarına rol modeli ve topluma örnek olur.   

R

Bir yabancı dili kullanarak ebelik alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.

S

Sağlıklı yaşama hakkının savunulmasında fikirleri yazılı ve sözlü yollarla etkin bir biçimde iletir.

T

Sağlıkta kalite uygulamaları hakkında bilgiye sahiptir.

U

Görev, yetki ve sorumluluklarını, sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini ebelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir.

V

Bilimsel araştırmalar yaparak ebelik uygulamalarında kullanabilir.

Y

Alanı ile ilgili araştırma sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilir, uygulamalarında kanıt temelli yaklaşımı benimser.

 

PROGRAM QUALIFICATIONS

A

Midwives have the requisite knowledge and skills from obstetrics, neonatology, the social sciences, public health and ethics that form the basis of high quality, culturally relevant, appropriate care for women, newborns, and childbearing families.

B

She improves health and quality of life by using midwifery's basic concepts and theories.

C

Know the structure and functions of the cells, tissues, organs and systems that make up the human body and their relations with each other and basic human needs.

D

Midwives provide high quality, culturally sensitive health education and services to all in the community in order to promote healthy family life, planned pregnancies and positive parenting for pre-pregnancy care and family planning.

E

Midwives provide high quality antenatal care to maximize health

during pregnancy and that includes early detection and treatment or referral of selected

complications.

F

It provides culturally sensitive, high quality, evidence-based care in maternity management and care.

G

Provides broad-based, culturally sensitive evidence-based care for women and newborns in postpartum period.

H

Midwives provide a range of individualised, culturally sensitive abortion-related care services for women requiring or experiencing pregnancy termination or loss that are congruent with applicable laws and regulations and in accord with national protocols.

I

Defines the historical development, roles, legal rights and responsibilities of the midwifery profession at national and international level.

J

Know the roles of independent midwives, take responsibilities as individual and team members, have knowledge about entrepreneurship.

K

Take responsibility for their applications by developing reflection, critical analysis and assessment skills, taking into account measures for professional midwifery philosophy, ethical principles, patient and employee safety, using clinical and theoretical knowledge.

L

Monitor the events/developments about midwifery in the society and the world's agenda

community and the world agenda and provides blood-based midwifery care.

M

It evaluates the accuracy, reliability and validity of information with a critical point of view.

N

It develops a positive attitude towards lifelong learning in aware of your learning needs.

O

It has management skills in midwifery, aware of the importance of inter-sectoral cooperation.

P

A role model and collecting example for midwife candidates with professional identity.

R

Using a foreign language, you can monitor the information in the area of midwifery and communicate with your colleagues.

S

It effectively communicates ideas in written and verbal ways in defense of the right to a healthy life.

T

Has knowledge about quality practices in health care.

U

It knows how to use its duties, powers and responsibilities in health services, health policies, health legislation and management in midwifery services.

V

Can be used in midwifery practices by conducting scientific researches.

Y

They can reflect the results of research related to their field to their applications and adopt an evidence-based approach in their application.