İnsanın yaşadığı çevreyi -kent ölçeğinden küçük bir odaya kadar- tasarlayacak ve inşa edecek bireyleri yetiştiren Mimarlık Bölümü; günümüz teknoloji ve imkanlarını kullanarak nitelikli yaşam alanlarını oluşturabilen, uluslararası alanlarda rekabet edebilecek, güncel kentsel ve mimari konuları takip eden, sorgulayan ve öneri getirebilen, insan odaklı, toplum yararını gözeten, tarih ve çevre bilincine sahip, çalışma ortamında yetkinlikleriyle öne çıkan mimarlar yetiştirmeyi amaçlar.

Mimarlık Nedir? 
Mimarlık yaşam alanlarını, kullanıcının ihtiyaç ve isteklerine yönelik olarak fiziksel çevre koşullarını da dikkate alarak işlevsel gereksinimleri ekonomik ve teknik imkanları estetik bir anlayışla tasarlama ve inşa etme sanatıdır. Mimarlığı diğer sanatlardan ayıran en büyük özelliği insan yaşamını ve toplumu doğrudan etkilemesidir.

Mimarlık Eğitimi İlkeleri: 
· İnsan, mekan ve kent ilişkileri 
· Nitelikli mekan tasarımı 
· Tasarım ve yapı bilgilerinin birlikte kullanımı 
· Sürdürülebilirlik
· Evrensel tasarım 
· Disiplinlerarası çalışma

Ders İçerikleri:
Mimarlık Bölümü ders içerikleri aşağıdaki konular çerçevesinde oluşturulmaktadır: 
· Mimari tasarım yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, tasarım kuram ve kriterleri,
· İnşaat teknolojisi, yapım sistemleri ve detayları
· Kent, mimarlık ve şehircilik konuları 
· Sürdürülebilir tasarım ve enerji etkin yapısal çevre 
· Yapı ekonomisi ve yönetimi 
· Tarihi çevre ve koruma bilinci, restorasyon teknikleri
· Mimarlık tarihi 
Ayrıca yabancı dil, mesleki bilgisayar programları ve farklı konulardaki seçmeli derslerle Mimarlık Bölümü ders programı desteklenerek disiplinler arası bir yaklaşımla 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilere gerekli bilgi kazandırılmakta ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Çift Diploma:
Mimarlık Bölümü öğrencileri, İç Mimarlık bölümünde Çift Ana Dal Programına başvurarak 4 yıllık eğitimlerinin sonunda 2 diploma ile mezun olma hakkına sahiptir.

 

Program profile

The Department of Architecture trains person who can design and build the environment for human life - from a small space to a city scale. This program aims to educate architects who can create qualified living spaces by using today’s technology and possibilities, compete in the international arena, follow current urban and architectural issues, question and propose, human oriented, protect of society benefit, having history and environmental awareness, stand out with their perfection in the professional environment.

What is architecture?

Architecture is the art of designing and building to living space with functional requirements economic and technical possibilities with an aesthetic understanding. It take in consider physical environmental conditions for the user’s needs and wishes. The major feature that distinguishes architecture from other arts branches is the direct effect on human life and society.

Architecture Education Principles:

 • ·         Human, space and urban associations
 • ·         Design of qualified space
 • ·         Use of design and construction information together
 • ·         Sustainability
 • ·         Universal design
 • ·         Interdisciplinary studies

Course Contents:

The course content of the Architecture Department is structured on the following topics:

 • ·         Studies to develop architectural design skills, design theories and criteria,
 • ·         Construction technology, construction systems and details
 • ·         Architectural and urban planning issues
 • ·         Sustainable design and energy efficient structural environment
 • ·         Construction economy and management
 • ·         Historical environment and conservation awareness, restoration techniques
 • ·         History of Architecture

In addition, the Department of Architecture curriculum is supported by  foreign language, professional computer programs and elective courses in different subjects. Students gain the necessary knowledge in undergraduate education during the 4 years and this program provide to students improve themselves with the interdisciplinary approach.

Dual degree:

Students of Architecture Department have the right to graduate with 2 diplomas at the end of undergraduate education by applying to Double Major undergraduate Program in Interior Architecture and Civil Engineering department.