Tüm mühendislik dallarında yeni ve ileri teknolojili uygulamaların yapılabilmesi için malzeme özelliklerinin ve davranışlarının bilinmesi gerekmektedir. Tarih boyunca çağın gereksinimleri bilim ve teknolojiye yön vermiştir. Bu gereksinimler doğrultusunda maden, metalurji ve malzeme mühendisliği arasındaki geçiş aynı sebeplerden dolayı günümüzde malzeme bilimi ve mühendisliğinin, nanoteknoloji alanına doğru genişlemesine yol açmıştır. Nanomalzemeler kullanılarak daha dayanıklı, yüksek verimli ve bilinen malzeme teknolojileri ile üretilemeyen yeni ürünlerin hayata geçirilmesi mümkündür. 

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, demir, bakır, alüminyum gibi klasik metallerden, metal olmayan plastikler, seramikler, yarı iletkenler, ve minerallere kadar geniş bir spektrumda malzeme türlerinin üretilmesine, atom ve yüzey yapılarının değiştirilerek farklı özellikler kazandırılmasına, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirilmesi gibi çok önemli faaliyet alanları bulunan disiplinlerarası bir bilim ve mühendislik dalıdır. 

KTO Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, malzeme ve nanoteknoloji alanlarında uzmanlık kazanan, tasarım sürecini denetleyebilen ve yönlendirebilen, ilgili alanlarda gereksinim duyulan bilgiyi alıp kullanabilen ve özellikle bu bilgiyi ürün geliştirme sürecine aktarabilecek nitelikte mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca endüstriye projeler üreterek nitelikli lisans öğrencileri yetiştirmek ve bu öğrencilerin akademik hayata ve/veya endüstriye kazandırılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü istihdam olanakları ve hitap ettiği sektörler şu şekilde sıralanabilir;  üretim metalürjisi, demir dışı metal üretim sanayi, metal şekillendirme endüstrisi, beyaz eşya sanayi, cam, seramik, plastik sanayi, makine imalat sanayi ,otomotiv sektörü, havacılık ve savunma sanayi sektörü, kaynak malzemeleri, yüzey işlemleri ve kaplama üretimi sanayi ,elektrik-elektronik, manyetik malzeme üretimi ,sağlık sektörü (biyomedikal malzeme sektörü), kalite kontrol ve gözetim şirketleri.

 

Material Science and Nanotechnology Engineering

Program Profile

In order to make new and advanced technology applications in all engineering branches, the material properties and behavior must be known. Throughout history, the requirements of the times have led science and technology. Due to these reasons, the transition between mining, metallurgy and material engineering has led to the expansion of materials science and engineering into the field of nanotechnology today due to the same reasons. Using nanomaterials, it is possible to imagine new products that are more durable, highly efficient and can not be produced with custom material technologies.

Materials Science and Nanotechnology Engineering aims to produce different types of materials by changing the atomic and surface structures of classical metals such as iron, copper, aluminum, plastics, ceramics, semiconductors and minerals as well as to develop new products and production methods.

KTO Karatay University Department of Materials Science and Nanotechnology Engineering aims to train engineers who gain expertise in materials and nanotechnology fields, who can control and direct the design process, receive and use the information needed in the related fields, and transfer these knowledge to the product development process. It also aims to educate qualified undergraduate students by producing projects to the industry and to provide these students with academic life and / or industry.

Employment opportunities in the Department of Materials Science and Nanotechnology Engineering can be categorized as follows: production of metallurgy, non-ferrous metal production industry, metal forming industry, glass, ceramic, plastic industry, machine manufacturing industry, automotive industry, aviation and defense industry, surface treatment and coating production industry, magnetic material, healthcare sector (biomedical material industry), quality control and surveillance companies.