İnşaat Mühendisliği en önemli mühendislik dallarından birisi olup tarihsel olarak kökleri milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Modern inşaat mühendisliğinin ürünleri olan bina ve köprü gibi yapılar, tesisler, dağıtım ağları, iletim ve ulaşım hatları, yollar, su yapıları ve altyapı tesisleri her an doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından kullanılmaktadır. İnşaat mühendisleri kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilirler: belediyelerde, taahhüt sektöründe, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda, eğitim kurumlarında, AR-GE birimlerinde ve teknoparklarda, inşaat malzemeleri üreten endüstrilerde, ticaret sektöründe, hizmet sektöründe, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda, TC Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerle Bayındırlık ve İskan Bakanlığında her seviyede istihdam edilebilmektedirler.  Yapılan işlerin türleri çok çeşitli olup; planlama, tasarım, müteahhitlik hizmetleri, imalat, inşaat, işletme ve bakım, satış ve pazarlama ile yenileme iş kolları konularını içermektedir. İnşaat mühendisliği klasik olarak aşağıda sıralanan alt disiplinleri içermektedir: Yapı mühendisliği: Barınma ve ulaşım amaçlı her türlü bina ve köprü gibi yapıların tasarım ve imalatı ile ilgilidir, Geoteknik mühendisliği: Yapı temellerinin tasarımında kullanılmak üzere bina ve diğer yapıların üzerine yerleştirileceği zemin özellikleri, toprak mekaniğinin ana prensipleri, geoteknik verilerin kullanılması ile temel elemanlarının tasarımı, hafriyat, istinat duvarları, toprak gövdeli baraj yapıları geoteknik mühendisliğinin ana konularıdır, Altyapı yönetimi ve yapı imalat teknolojileri uygulamaları: Genel olarak saha mühendisliği kapsamında proje uygulamaları yönetimi, yapı malzemeleri seçimi ve uygulamaları ile yapı imalat teknolojileri konularını kapsar, Ulaşım mühendisliği: Hava alanları, raylı sistemler, karayollarının planlanması, tasarımı, imalatı, işletilmesi ve yenilenmesi konularını kapsar, Mühendislik mekaniği: Uygulamalı matematik, mekanik ve diğer ilgili konuların beraberce çalışılması ile ilgilidir. Böylece malzemelerin özellikleri, akışkanların ve katıların mekanik özellikleri, hidrolik konuları, yapılar daha iyi anlaşılabilmekte; tasarım ve uygulamalar mümkün olabilmektedir, Su kaynakları mühendisliği: Hidroloji; insan yerleşimlerinin, endüstrilerin ve tarımsal faaliyetlerin su ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile doğadan su alınması, iletimi ve dağıtılması ile ilgili yapı ve boru ağ ve hatlarının planlanması; yerleşim bölgelerinde su drenajı; taşkın kontrolü ve taşkın tahribat analizi konularını kapsar.Malzeme mühendisliği: Bina ve diğer yapılarda kullanılacak malzemelerle ilgili malzeme bilimi, malzeme deneyleri ve malzemelerin mekanik özellikleri konularını kapsar.Altyapı mühendisliği: Yerleşim bölgelerinden toplanan atık suların uygun bir şekilde uzaklaştırılması ve bertaraf konularını içerir.

 

CIVIL ENGINEERING

Program Profile

Civil Engineering is one of the most important engineering branches and historically its roots stretch back to 3,000 years ago in Milano. Buildings, facilities, distribution networks, transmission and transportation lines, roads, water structures and infrastructure facilities such as buildings and bridges, which are the products of modern civil engineering, are used directly or indirectly by people at any moment.  
Civil engineers can work in the public and private sectors: organizations operating in the municipal, contracting, advisory, educational, R&D units and techno parks, industries producing construction materials, commerce, service and consulting fields. Republic of Turkey Railways , Highways, General Directorate of State Hydraulic Works can be employed in all levels in the Ministry of Public Works and the Ministry of Public Works.  
 
The types of work done vary widely; planning, design, contracting services, manufacturing, construction, operation and maintenance, sales and marketing and renewal. Civil engineering classically includes the following sub-disciplines:  
Structural engineering:   It deals with the design and manufacture of all types of buildings and bridges for accommodation and transportation purposes,  
Geotechnical engineering: soil properties to be placed on top of buildings and other structures to be used in the design of foundations, the main principles of soil mechanics, the design of the basic element through the use of geotechnical data, excavation, retaining walls, earth body dam structures are main subject of geotechnical engineering, infrastructure management and building manufacturing technologies applications: Within the scope of field engineering in general, project applications management, building material selection and applications and building manufacturing technologies are covered,  
Transportation engineering: Airports, railway systems, planning of roads, designing, manufacturing, include operation and renewal issues, Engineering Mechanics: Applied mathematics is related together Study of mechanical and other related issues. Thus, the properties of the materials, the mechanical properties of the fluids and solids, the hydraulic aspects, the structures can be better understood; design and applications are possible,  
Water resources engineering:   Hydrology; the planning of structures and pipelines and pipelines for the purpose of meeting the water needs of human settlements, industries and agricultural activities and for the extraction, transmission and distribution of water from nature; water drainage in settlement areas; flood control and flood damage analysis. 
Materials engineering:   It covers the material properties of material to be used in buildings and other structures, material properties and mechanical properties of materials. 
Infrastructure engineering:   The wastewater collected from residential area provides a suitably removal and disposal issues.