Teknik Resim I

İmalat Teknolojileri I

Malzeme Bilgisi I

Calculus I
Functions, limits, continuity and derivatives. Applications. Extreme values, the Mean value Theorem and its aplications. L`Hopital`s rule. Graphing. Optimization problems. The indefinite integral. Techniques of integration. The definite integral. Area and volume as integrals. Applications.
Detaylı Gör
Physics I
Measurement; vectors. Motion in one dimension. Plane motion. Dynamics of particuls Work and energy. Collision.Kinetics of rotation. Oscillation. Inflection of the mass. Fluid mechanics. Heat and the first law of thermodynamics. Kinetic theory of gas. Second law of thermodynmamics.
Detaylı Gör
English I
Course activities are organized in 4 main fields: 1.Projects: The projects are designed to trigger students? abilities to think and act creativiely. These projects are chosen mainly on social problems to ımprove students? social responsibilities. 2.Reading Assignments: Students are supposed to read scientific and technical books and listen their audiobooks simultaneosly. 3.Writing Assignments: Students are supposed to write technical essays on various subjects. 4.Watching Talks, Movies and Documentaries: Students are expected to watch and outline technical talks.
Detaylı Gör
Mühendislik Oryantasyonu

Teknik Olmayan Seçmeli I

Teknik Resim II

İmalat Teknolojileri II

Malzeme Bilgisi II

Calculus II
Sequences. Series with positive terms, series with arbitrary terms, absolute and conditional convergence, power series, Taylor and Maclaurin series. Vector calculus. Functions of multiple variables; limits, continuity, partial derivatives, chain rule, directional derivatives, maxima and minima, Lagrange multipliers, Taylor s formula. Double and triple integrals, line integrals, Green s theorem in the plane, Surface area and surface integrals, Divergence and Stokes theorem.
Detaylı Gör
Physics II
The main objectives are combining with specialist learning in some areas, that lays the foundation for research in physics and related sciences, attracting high quality students from a variety of backgrounds, Increasing students awareness of the industrial, environmental and social context of the subject.
Detaylı Gör
Introduction to Mechanical Engineering

English II
This course aims to equip students to interact with academic texts while helping them fully acquire both active and passive knowledge of vital academic and technical terminology in their fields. Students read high-interest texts from engineering sciences. The course also places a strong emphasis on improving reading skills relevant to the academic classroom, such as scanning, inference, working with graphs and tables, and recognizing context clues. In addition, students develop the skills necessary for a critical approach to texts in English, comprehending the ideas and values stated or implied, comparing the writers ideas with their own.
Detaylı Gör
Teknik Olmayan Seçmeli II

Computer Aided Engineering

Ölçme Teknikleri

Numerical Analysis
Mathematical priorities, Equalities with single variables, Interpolation and polynomial approach, Numerical derivatives and taking integral, Initial value problems of ordinary differantial equations, Linear solving methods for linear systems, Iterative techniques in matrix algebra, Approach theory, Approximate eigenvalues, Numerical solutions of non-linear system equalities, Numerical solutions of differential equations with partial derivative
Detaylı Gör
Statik
Giriş ve ana ilkeler, Vektörler ve kuvvetler, Rijit cisimler. Eşdeger kuvvet sistemleri, Rijit
cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı, Ağırlık merkezleri, Atalet momentleri, Düzlem ve uzay kafes sistemler, Kesit Tesirleri; Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Egilme Momenti, Burulma Momenti Diyagramları, Sürtünme
Detaylı Gör
Termodinamik
Termodinamiğin Temel Kavramları , Saf Maddenin Özellikleri , Termodinamiğin Birinci Yasası : Kapalı Sistemler-Kontrol Hacimleri Termodinamiğin İkinci Yasası , Entropi , Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri.
Detaylı Gör
Linear Algebra
Matrix algebra. Systems of linear algebraic equations. Eigenvalues and eigenvectors. Linear vector spaces. Fundamentals of vector analysis. Vector algebra. Line, surface and volume integrals. Green`s theorem in the plane, Stokes and Gauss theorems. Matrices. Determinant. Systems of linear equations. Characteristic values and characteristic vectors of matrices. Complex numbers. Complex analytic functions, applications.
Detaylı Gör
İş Sağlığı ve Güvenliği I

Teknik Olmayan Seçmeli III

Differential Equations
Introduction to differential equations. Ordinary linear differential equations. System of linear differential equations. First and second order differential equations, existence and uniqueness of solutions. First-order differential equations for which exact solutions are obtainable. Explicit Methods of solving higher-order linear differential equations: the methods of undetermined coefficients and variation of parameters, reduction of order. Series solutions of linear differential equations.
Detaylı Gör
Mukavemet

Mukavemete Giriş-GerilmeKavramı, Kesme Kuvveti; Basit Kayma Hali, Emniyet Gerilmesi, Normal Kuvvet veTek Eksenli Gerilme Hali, Sıcaklık Değişiminden Doğan Gerilmeler, İki EksenliGerilme Hali, İnce Kalınlıklı Silindirlerin Zorlanması, Eğilme; Basit EğilmeHali, Elastik Eğri, Burulma; Dairesel Kesitli Millerin Burulması, EksenlerinDöndürülmesi, Mohr Atalet Dairesi, Bileşik Mukavemet Hali; Normal Kuvvet İleEğilme Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Normal Kuvvet ve BurulmaMomentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Eğilme Momenti ve Burulma MomentininBirlikte Tesir Etmesi Hali, Burkulma ve Enerji Yöntemleri


Detaylı Gör
Dinamik
Kinematik; Vektör Fonksiyonlar Ve Türevler, Temel Kavramlar, Maddesel Noktanın Hareketi Ve İncelenme Yöntemleri, Katı Cismin Hareketi, Hareketlerin Bileşimi, Coriolis Teoremi, Kinetik; Kütle Geometrisi, Klasik Mekaniğin Temel Kanunu, Genel Teoremleri, Maddesel Nokta Ve Katı Cisme Uygulanması, Dalembert Teoremi.
Detaylı Gör
Introduction to Electrical and Electronics Engineering
Electrical Circuit Variables, circuit elements. Simple resistor circuits. Circuit analysis techniques. Circuit theories, circuit analysis topoliges. Inductance and capacitance. State variables and state equations. First degree RL and RC circuits. Natural and step responses of second degree RLC circuits.
Detaylı Gör
İş Sağlığı ve Güvenliği II

Uygulamalı Termodinamik
Hesaplamalı Isı Transferi, Yoğuşma, Isı ve Kütle Transferi, Eşanjör ve Buhar Jeneratörü Tasarımı, Isı Transferi Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Işımalı Isı Transferi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji Kullanımı, Alternatif Soğutma Teknolojileri, Elektronik Soğutma
Teknik Olmayan Seçmeli IV

Teknik Olmayan Seçmeli V

Mekanizma
Mekanizmalara Giriş: temel kavramlar, mobiliti, basit mekanizma tipleri. Pozisyon, hız ve ivme bağlantı analizleri. kam mekanizmalar. Dişli sistemleri. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizi.
Detaylı Gör
Fluid Mechanics
Temel Bilgiler / Hidro Aerostatik Akışkanlar Kinematiği Ve Dinamiği, Bernoulli Denklemi, Açık Kanallarda Akım, Laminer, İdeal Stasyoner Ve Newtonsal Akımlar, İdeal Davranıştan Sapmalar, Kayıp, Verim Ve Güç, Etki Ve Tepki, Akım Makinelerı Ana Denklemi, Benzerlik Ve Model, Uygulamalar.
Detaylı Gör
Isı Transferi
Genel Tanımlar Ve Kavramlar, Fourier Isı İletimi Denklemi, Isı İletimi Diferansiyel Denklemi Ve Sıcaklık Dağılımları, Tek Boyutlu Isı İletimi Ve Birleşik Duvar Sistemleri, Taşınım Temel Denklemleri, Sınır Tabaka, Cebri Taşınım-İç Akımlar, Dış Akımlar, Boru Demetleri, Doğal Taşınım, Isı Değiştiricileri, Işıma.
Detaylı Gör
Makina Elemanları-I
Üç boyutlu stres analizi. Toleranslar. Statik tasarım kriteri; stres toplama (concentration), güvenlik faktörü, Kırılgan malzemeler ve borular için hata teorileri. Kaba ve bileşik stresler için yorulma tasarım kriteri. Şaftların tasarımı. Sürekli bağlantıların tasarımı; perçin bağlantıları, kaynak bağlantıları. Sökülebilir bağlantı tasarımı, civatalı bağlantılar, vida gücü, anahtarlar, civata ve somunlar. Zemberek (yay) tasarımı. Sürtünme, aşınma ve yağlanma; yağlama sistemi. Taşıma tipi seçimi için kriter. Çekme kayaçlarının tasarımı; Sürtünmesiz taşıma; Güç iletimi. Dişli çark tasarımı ve çeşitleri; Birleştirme tasarımı, kavrama ve frenleme. Sürücü kemer tasarımı; yassı kayışlar, V-kayışları. Halat ve zincir çekişi tasarımı.
Detaylı Gör
System Dynamics
Giriş. Metallerin mukavemete dayanma özellikleri, Metalleri şekillendirme teorisi, şekillendirilebilirlik, Deformasyon süreçleri. Levha metalleri şekillendirme süreçleri, Metal kesme teorisi, Kesme sıresında ihtiyaç duyulan güç ve enerji. Malzeme ömrü. İşlenebilirlik, takım malzemeleri. Sıvıları kesme. Yüzey kalitesi, işletme ekonomisi. Kalite güvencesi. İmalatta maliyet analizi.
Yaz Stajı I
Bu 20 iş günü kadar stajda öğrencilerin, bir şirketin Makina bölümünde bir projede yer almaları bekleniyor. Bu endüstri stajının amacı bir takım ortamında öğrencilere tecrübe kazandırmaktır. Öğrenciler gözlemlerini açık ve teknik rapor halinde sunarlar.
Detaylı Gör
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi

Makina Teorisi
Virtüel İş yöntemi, sürücü momet karakteristikleri. Titreşim sistem elemanları ve modeli. Tek serbestlik dereceli sistemlerin boş ve güç altındaki titreşimler. Çok serbestlik dereceli sistemlere giriş. Titreşim kontrolu. Şaftların kritik hızları. Dönen makinelerin balansı.
Detaylı Gör
Makina Elemanları- II
Sürtünme, aşınma ve yağlanma; yağlama sistemi. Taşıma tipi seçimi için kriter. Çekme kayaçlarının tasarımı; Sürtünmesiz taşıma; Güç iletimi. Dişli çark tasarımı ve çeşitleri; Birleştirme tasarımı, kavrama ve frenleme. Sürücü kemer tasarımı; yassı kayışlar, V-kayışları. Halat ve zincir çekişi tasarımı.
Detaylı Gör
Control Engineering
Mathematical models of systems. State variable models: Signal-flow graph state models. Characteristics and performance of feedback control systems. The stability of linear feedback systems: The Routh-Hurwitz criterion. The root locus method. Frequency response methods: The Bode diagram. Stability in the frequency domain: Nyquist criterion.
Detaylı Gör
Uygulamalı Isı Geçişi

Hydraulic & Pneumatic Systems

Teknik İngilizce

Teknik Seçmeli

Meslek Ahlakı ve Ahilik

Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli

Uygulamalı Makina Tasarımı
Yenilik ve tasarım değerlendirilmesi katkıda bulunan faktörler. Tasarım yorgunluk ve kırılgan kırıklar için elastik başarısızlık Kriterleri.. Analitik tasarım ve sayısal optimizasyon teknikleriyle tasarım. Simülasyon ve tasarımı için sistem analizi teknikleri. Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Bir dönem projesi ile her öğrencinin nerede hesaplamanın yaratıcı düşünme, doğru yöntem ve teknik çizimler bir dizi gereksinimleri belirlemek.
Detaylı Gör
Araştırma Projesi-I
Bu ders öğrencinin danışmanı gözetiminde bağımsız bir çalışmadır. Herbir öğrenciden üst düzey bir tasarım projesi için uygun çalışma alanları belirlemesi ve araştırma yapması bekleniyor. Seçilen çalışma alanı içinden belirli bir makina mühendisliği sorunu tanımlanmalıdır. Bu çalışmanın sonuçları dokümante edilmeli ve bir proje önerisi şeklinde sunulmalıdır.
Detaylı Gör
Yaz Stajı II
Bu 20 iş günü kadar stajda öğrencilerin, bir şirketin Makina bölümünde bir projede yer almaları bekleniyor. Bu endüstri stajının amacı bir takım ortamında öğrencilere tecrübe kazandırmaktır. Öğrenciler gözlemlerini açık ve teknik rapor halinde sunarlar.
Detaylı Gör
Araştırma Projesi II

Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli

Teknik Seçmeli

Makina Mühendisliği Laboratuarı
Deneyler için ihtiyaçlar, deneysel prosedür, profesyonel güvenlik, genelleştirilmiş ölçüm sistemi, rapor yazma, hata giderme, belirsizlik, frekans dağılımı. Beklenen değer ve standart sapma. Deneysel sonuçların sunulması, veri grafiğini çizme, Eğri ayarlaması, doğrusal dönüş. Deneysel tasarım, boyutsal analiz. Laboratuar deneyleri.
Detaylı Gör
İçten Yanmalı Motorlar
Motorların Sınıflandırılması, İki ve Dört Zamanlı Motorların Çalışması, Çevrimler, Verim, Yakıtlar, Yanma ve Emisyonlar,Termodinamik Hesaplar, Güç, Karakteristik Eğriler, Benzinli ve Dizel Motorlarda Yanmanın Fiziksel Etüdü, Yakıtlardan İstenilen Özellikler, Benzinli Motorlarda Karışım.
Detaylı Gör
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Sonlu Elemanlar yöntemi için temel kabuller, şekil fonksiyonu, referans uzayına dönüşüm, referans uzayında şekil fonksiyonlarının kullanılması, elaman ağı ve eleman seçimi, diferansiyel denklemlerin sonlu elemanlar ile çözümü. Yapı sistemlerinin sonlu elemanlar ile çözümü, elastik stabilite problemlerinin sonlu elemanlar ile çözülmesi, yapı mühendisliğinde iki boyutlu ve üç boyutlu problemlerde sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm.
Detaylı Gör
Numerik Kontrollü Makinalar
Sayısal Denetimli Takım tezgahlarının hareket elemanları, kontrol devreleri, güç üniteleri Sayısal denetimli tezgahların genel konstrüksiyonu Programlama işleminde koordinat sistemleri, kontrol tipleri
Detaylı Gör
Deneysel Gerilme Analizi
Gerilme,Bir noktada düzlemsel gerilme durumu, Asal Gerilmeler, Gerilme şekil değiştirme ilişkileri, Birim Şekil Değiştirme-Deformasyon ilişkisi, Asal şekil değiştirmeler ve Mohr çemberi, Deneysel gerilme analizi yöntemleri, Ölçüm sistemleri, Elektrik direnç strain gageler, Elektrik direnç strain gagelerin ölçüm prensibi, Gage konfigurasyonu ve sınıflandırılması, Strain gagelerin yapıştırılması ve ölçüme hazırlık operasyonları, Gage Faktoru ve çapraz duyarlılık katsayısı, Wheatstone köprü devresi, Tam, yarım ve çeyrek Wheatsone köprü devreleri, Strain Gage temelli kuvvet, basınç, potansiyometre ve ivme sensörleri, Strain Gage Rozetleri ve veri analizi, Şant Direnç kalibrasyonu, fotoelastisite, optik ölçüm yöntemleri
Detaylı Gör
Endüstriyel Dinamik Ölçme

Heating Ventilation and Air Conditioning

Turbomachinery

Otomotiv Mühendisliği - 1
Otomotiv Mühendisliği, Otomotivin Tarihçesi , Taşıt Tasarım ve Dinamiği , Taşıt İmalat Yöntemleri Taşıt Güvenliği , Taşıt yapısı, Taşıt performansı , Taşıt Güç Aktarma Organları , Otomotiv Sektörü ve Teknolojik Gelişmeler
Detaylı Gör
Mechanical Vibrations
Titreşimin tanımı ve esasları. Bir titreşim sistemini oluşturan elemanlar. Titreşim kontrolünün kapsamı. Matlab ile programlama esasları. Basit harmonik hareket, Kompleks sayılar ve vektörel ifadeler, Harmonik hareketlerin vektörel gösterimi, Harmonik analiz, Tek serbestlik dereceli sistemlerde hareket denkleminin elde edilmesi. Sönümsüz tek serbestlik dereceli sistemlerin çözümü. Titreşim ölçümü, Piezoelektrik ivme ölçer (Accelerometer) yapısı, Periyodik zorlama için sistem cevabı, Deterministik sinyaller ve harmonikleri, Birden çok serbestlik dereceli sistemler, durum uzayı denklemi.
Detaylı Gör
Mühendislik Ölçümü ve Kalite Kontrol
Ölçme Bilimine Giriş, Ölçme Biliminin Önemi ve Mühendislikteki Uygulamaları / Ölçme Bilimi ve Kalibrasyon, İmalattaki Ölçme Aletleri / Kalite kavramı ve geçmişi. Kalite kontrolünde önemli gelişmeler. İstatistiki proses kontrol uygulamaları:Ölçme, Makine ve proses yeterlilikleri Tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi, tasarım kalitesi maliyette ilişkisi
Detaylı Gör
İleri Mukavemet
Dönen diskler ve kalın borular, eğri eksenli kirişler, kompozit kirişler, gerilme yığılması, kolonların elastik ve inelastik stabilitesi, plastisiteye giriş, ince elastik plaklar
Detaylı Gör
Tesisat Mühendisliği
Isıtma sistemleri, ısı yükü hesapları, sıcak sulu ve buharlı ısıtma tesislerinin hesapları, havalandırma esasları. Soğutma sistemleri, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, soğutucu akışkanlar, nemli havanın termodinamik özellikleri, psikrometri, nemli hava ve su arasında doğrudan temasla transfer işlemleri, su püskürtmeli yıkayıcılar, soğutma kuleleri.
Detaylı Gör
Industrial Noise and Vibration Control
Gürültü ve titreşim analizi, titreşim algılama ve aktif ve pasif titreşim kontrolü, sönümlü ve sönümsüz titreşim, Basit harmonik hareket, Titreşim frekans ve sönümlü için mekanik sistemlerin modellenmesi, titreşim frekansı ve periyot enerjisi, titreşim modları, titreşim, titreşim analiz işlemleri sınıflandırılması Titreşimin kinematiği, bir serbestlik dereceli sistemler, sönümsüz serbest titreşimler, sönümlü titreşimler, zorlanmış sönümlü titreşimler, titreşim yalıtımı, iki serbestlik dereceli sistemler, dinamik titreşim absorberi, çok serbestlik dereceli sistemler, burulma titreşimleri
Detaylı Gör
Mühendislik Ekonomisi ve Üretim Yönetimi
Üretim ve Operasyonlar Yönetimine Giriş, Tahminleme , Uzun Dönemli Kapasite Planlama ve Tesis Düzenleme , Bütünleşik Planlama , Envanter Yönetimi , Mühendislik Ekonomisinin Önemi ve Temel Kavramlar , Maliyet-Fayda Kavramı , Paranın Zaman Değeri , Maliyet- Fayda Analizleri , Ekonomik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Detaylı Gör
Kompozit Yapılar
Kompozit malzemenin tanımı, sınıflandırılması. Kullanım alanları. İmalat yöntemleri. Tabakanın mekanik davranışı. Tabakanın mikromekaniği. Katmanlı yapıların mekanik davranışı. Kırılma teorileri.
Detaylı Gör
Takım Tasarımı
Talaş kaldırma teorisi, dik ve eğik kesme, talaş çeşitleri ve etkileyen faktörler, kesici takım ve işlenecek malzemelerin özellikleri, yekpare, kaynaklı ve plaketli, talaş kırıcılı ve kırıcısız takım tipleri, standartları. Talaşlı imalatta kullanılan tezgâhların özelliklerine ve kullanılan kesici takım tiplerine göre sınıflandırılması. Torna, planya ve vargel, delme ve delik işleme, broşlama, taşlama tezgâhlarında kullanılan takımların özellikleri, sınıflandırılması.
Detaylı Gör
Makine Dinamiği
Hareket denklemlerinin yazılması, hız, ivme, kuvvet analizleri, makinelerde hareket, kuvvet alanı, düzgünsüzlük ve giderilmesi, volan hesabı, dengeleme, mekanik titreşimler
Detaylı Gör
Motor Tasarımı
Motor tasarımında teknik ve ekonomik tercihler, tasarlanacak motorun genel performans değerlerinin kararlaştırılması, motorun ana boyutlarının tayini, pistonun tasarımı, biyelin tasarımı, krankın tasarımı, motor blokunun tasarımı, süpap sisteminin tasarımı, motor kapağının tasarımı, kam mili hesabı
Detaylı Gör
Otomotiv Mühendisliği - II
Taşıtın üzerine etki eden hareket dirençlerini; yuvarlanma, hava, yokuş, römork, atalet ve ivmelenme dirençlerini tanımlaması ve hesaplanaması. Bir taşıtın tahrik kuvveti-hız karekteristliginin çıkartılması. Genel denklem ve hareket limitlerinin incelenmesi; rezerv kuvvet, maksimum hız, eğim ve ivmelenme kabiliyetlerinin incelenmesi. Taşıtın dengesi, virajdaki hareketi. Frenleme ve fren mekanizmaları.
Detaylı Gör
Termodinamik-II
Buhar çevrimlerine giriş. İdeal ve gerçek Rankine çevrimi. Rankine çevriminin analizi ve ısıl verimi. Rankine çevriminde basınç ve sıcaklığın verim üzerine etkileri. Ara kızdırmalı ve ara buhar almalı Rankine çevrimleri. Karışımlı tip ve yüzeyli tip besleme suyu ısıtıcıları. Süperkritik Rankine çevrimi ve kojenerasyonun kısaca tanıtılması. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin analizi ve soğutma tesir katsayısı.
Detaylı Gör
Tahribatsız Muayene Yöntemleri
Kalite güvencede NDT?nin rolü. Ultrasonik, radyografik, sıvı sızıntıları, magnetik parçacık ve girdap akımları gibi en sık kullanılan NDT yöntemlerinin Makina mühendisliği uygulamaları. NDT?nin uygun tasarım kavramı. NDT standartlarına göre ürünlerin test. Özel amaçlı test teknikleri ve çalışma prensipleri.
Detaylı Gör
Metal Şekillendirme Teknolojisi
Şekillendirme süreçlerin sınıflandırılması. Saç ve döküm şekillendirme süreçleri. Çeşitli süreçlerin çalışma alanları. Ürün yelpazesi ve özellikleri, şekillendirme süreçleri için uygun malzemeler. Kuvveti ve iş hesaplamalarını şekillendirme. Araçları şekillendirme tasarımı: zımbalar ve takım malzemeleri. Dizileri şekillendirme. Şekillendirme makinelerin ilkeleri: Çekiçler, mekanik presler ve hidrolik presler, şekillendirme makinelerinin seçimi. Ekonomik yönleri.
Detaylı Gör
Üretim İşletmesi Tasarımı
Üretim planlamanın temel prensipleri , Üretim yeri seçimi İşyeri düzenleme tipleri, Sistematik işyeri düzenleme planlaması , Alan ve makina gereksinimlerinin belirlenmesi , İşyeri düzenleme model ve teknikleri , Depo yerleşimi , Malzeme taşıma sistemleri
Detaylı Gör
Termik Makineler
Termik makinelerin tanımı, bir bıyutlu izentropik akış, su için Mollier Diyagramı, Lüle Akışındaki şoklar, Mah sayısı, Akışkan ve rotor arasındaki aksiyon ve reaksiyon türbinlerinde enerji transferi, türbinlerdeki kayıplar
Detaylı Gör
Turbo Makineler
Bir yakınsak-ıraksak lüle içerisinde süpersonik mükemmel gaz ve su buharı akımının incelenmesi. Buhar karakteristiklerine uygun olarak, politropik hal değişimli su buharı akımı olan lülenin boyutlandırılması. Aksiyon türbinleri teorisi. Kademeli türbinlerin incelenmesi. Reaksiyon türbinleri ve gaz türbinleri.
Detaylı Gör
Gaz Dinamiği
Kararlı bir boyutlu sıkıştırılabilir akışların genel özellikleri. Ses dalgası. Değişken kesitli kanallarda (nozul, difüzör) izentropik akış. Sabit kesitli kanallarda sürtünmeli ve adyabatik olmayan akışlar. Normal şok dalgaları, eğik (oblique) şok dalgaları. Eğik şok dalgalarının yansıması ve çakışması. Nozullarda ve difüzörlerde genişleme dalgaları. Genel akış. Küçük pertürbasyonlu akışlar. Karakteristikler metoduna giriş.
Detaylı Gör
Yanma Teorisi
Gaz, sıvı ve katı yakıtlar. Yakıtlar ve yanmanın temel evreleri. Temel yanma hesapları. Yanmanın termodinamik ve kinetiği. Tutuşma ve yanma süreçleri. Yanma odası tasarımı. Tozlaştırılmış kömürün yanması. Kömür öğütme ve yakma sistemleri. Tane kömürün heterojen yanması Adyabatik alev sıcaklığı. Gaz ve buhar yakıtların yanması.
Detaylı Gör
Güneş Enerjisi Uygulamaları
Temel Kavramlar ve Güneş Işıması Güneş enerjisi ve Kullanılabilir Güneş Işıması Seçilmiş Isı Transferi Konuları , Güneş Açıları ve Atmosfer Dışında Güneş Işınımı Yatay ve Eğimli Yüzeylere Düşen Işımanın Hesaplanması Yeryüzüne Gelen Güneş Işınımı Opak Malzemelerin Işıma Özellikleri, Güneş Işınımının Camlardan ve Plastiklerden Geçişi
Detaylı Gör
Birleşik Üretim Sistemleri
Çizelgeleme Probleminin Temelleri, Girdileri ve Çıktıları , Tek Makineli Çizelgeleme Problemi , Sıralama Kuralları, temel çizelgeleme kuralları , Komşuluk Taraması, Tabu taraması , Dal-Sınır Tekniğinin Çizelgeleme amacı ile kullanılması
Detaylı Gör
Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
Klasik Kontrol Yöntemlerinin Temel İlkeleri Endüstriyel Kontrol Sistemleri , Endüstriyel Kontrol Sistem Elemanları ve Çalışma İlkeleri Kontrol Sisteminin Modelleme Yöntemleri Denetim Sistem Tasarımı ve Analizi , Ölçme Sistemleri
Detaylı Gör