İşletme Matematiği I
Üslü ve Köklü İfadeler, Denklemler ve Grafikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi, Doğrusal Cebir, Doğrusal Denklemlerin Matris Cebiri ile Çözümü, Grafik kullanarak Doğrusal Programlama
Detaylı Gör
Türk Dili I
Yazılı ve Sözlü Anlatım Bozukluklarını, İletişim Problemleri
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Tarih biliminin temel özellikleri, İnsanlık tarihine giriş, Türklerin tarihi dönemleri, Batı uygarlığının gelişimi, Osmanlı devleti ve çağdaşlaşma, Modern Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılâpları.

Detaylı Gör
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Bu derste Türk-İslam kültüründe birlikte yaşama anlayışının kökenleri üzerinde durulacaktır. Birlikte yaşama anlayışının ahenkli ve sürdürülebilir olmasında bilginin toplum nezdinde icra ettiği fonksiyon incelenecektir. Ders yapılan mekan demek olan “medrese” kavramı tahlil edilerek üniversitemizin ilham kaynağı olan Karatay Medresesi, sosyo-kültürel boyutlarıyla tahlil edilecektir.
Detaylı Gör
Hukuka Giriş
Bu dersin içeriği; Hukuk Kuralları Hukuk Sistemleri; Türk Hukuk Sistemi; Hukukun Dalları ve Kaynakları; Türk Yargı Sistemi; Yargı Sistemi ve Dava Türleri; Hukuki Olaylar, ilişkiler ve işlemler; Kişilik Kavramı; Kişilerin Sınıflandırılması: Gerçek ve tüzel kişiler; Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiili ehliyet; Hısımlık, İkametgah; Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar; Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi; Hakların Edinilmesi ve İyi niyet Kuralları: Hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü; Mülkiyet Hakkı, Kapsamı ve Türleri; Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri; Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatını kapsamaktadır.
Detaylı Gör
İngilizce I
Bu ders, İngilizce farkındalığını artırırken İşletme dünyasına yönelik terminolojiyi ve kullanılan kalıpların öğrenci tarafından öğrenilmesini kapsar. Akademik okuma ve dinleme bazlı iletişimsel becerilerin, eleştirel düşüncenin öğrenci tarafından özümsenmesine önem verir.
Detaylı Gör
Ekonomi I
Temel iktisadi kavramlar, tüketici, üretici ve maliyet teorileri, piyasa türleri ve yapıları, piyasa başarısızlıkları
Detaylı Gör
İşletme Bilimi I
İşletme ve işletme yönetimi hakkında temel bilgiler, temel işletme fonksiyonları, üretim, pazarlama ve finans faaliyetlerinin işletmelerdeki konumu
Detaylı Gör
Muhasebe I
Bu ders uluslararası standartlara uygunluğu sağlayarak Türk muhasebe sistemindeki tekdüzen hesap planının kullanılması ve temel mali tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) hazırlanmasını kapsamaktadır
Detaylı Gör
İşletme Matematiği II
Limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları.
Detaylı Gör
Türk Dili II
Noktalama işaretlerinin kullanımı, Dilekçe vb. yazıların yazılması, Rapor yzma, Güzel ve etkili konuşma.
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Tarih biliminin temel özellikleri, İnsanlık tarihine giriş, Türklerin tarihi dönemleri, Batı uygarlığının gelişimi, Osmanlı devleti ve çağdaşlaşma, Modern Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılâpları.

Detaylı Gör
Bilgisayar Uygulamaları
Temel bilgisayar kavramları, Microsoft Office (Word, Excel,Powerpoint, Outlook) HTML Uygulamaları
Detaylı Gör
İngilizce II
Bu ders, İngilizce farkındalığını artırırken İşletme dünyasına yönelik terminolojiyi ve kullanılan kalıpların öğrenci tarafından öğrenilmesini kapsar. Akademik okuma ve dinleme bazlı iletişimsel becerilerin, eleştirel düşüncenin öğrenci tarafından özümsenmesine önem verir.
Detaylı Gör
Ekonomi II
Makroekonomi biliminin alanı, İşsizlik ve Enflasyon, Gelir ve Harcama, Talep-yanlı Denge, Talep Tarafında Değişmeler, Arz-yanlı Denge, Toplam Talep Yönetimi, Para ve Bankacılık Sistemi, Para Politikası ve Ulusal Ekonomi, Bütçe Açıkları, Uluslararası Ticaret ve Karşılaştırmalı Üstünlük, Küresel Makroekonomi
Detaylı Gör
İşletme Bilimi II
İşletmelerin temel faaliyet alanlarını kapsayan finansman, muhasebe ve üretim fonksiyonları, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, Ar-Ge konuları
Detaylı Gör
Muhasebe II
Bu ders uluslararası standartlara uygunluğu sağlayarak Türk muhasebe sistemindeki tekdüzen hesap planının kullanılması ve temel mali tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) hazırlanmasını kapsamaktadır.
Detaylı Gör
Meslek Ahlakı ve Ahilik
Ahilik Kavramı, anlamı, Fütüvvet kavramı, anlamı, teşkilatlanması, Şed kuşanma, Ahilikle ilgili kavram ve ritüeller.
Detaylı Gör
İstatistik I
Temel istatistik kavramları, Değişkenler, Frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri
Detaylı Gör
Borçlar Hukuku
Borçların meydana gelişi, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî sorumluluk, hukukî işlemler ve borcun kaynakları, sözleşmelerin kurulması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme, sözleşme serbestisi ve sınırlandırılması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri, özel borç ilişkileri
Detaylı Gör
Mesleki İngilizce I
Sınıf çalışmaları; öneri, bildiri, ikna edici mektup yazma ve iş toplantısı yönetimi ve gerçek işletme iletişimi durumlarını, kaynak verileri sunumlarda kullanarak dinleyicilerin belirli ihtiyaçlarına hitap edebilme gibi becerilere hazırlık mahiyetindedir.
Detaylı Gör
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama bilimine ait kavramlar ve pazarlamanın kapsamı, pazarlama planı, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
Detaylı Gör
Üretim Yönetimi
Üretim ve üretim yönetimi, Verimlilik, Üretim sistemleri, Tesis yeri seçimi, Fabrika düzenleme, İş etüdü, Kapasite planlaması, Talep tahminleri
Detaylı Gör
İşletme Finansmanı I
İşletme Finansmanına Giriş, Temel Finansal Kavramlar ve Tanımlar, Şirket Yapılanmaları, Finansal Tablolar, Vergiler ve Amortismanlar, Finansal Tabloların Analizi, Döner Varlıkların Yönetimi, Sabit Varlıkların Yönetimi
Detaylı Gör
Örgütsel Davranış I
Temel sosyal psikolojik yaklaşımlar, sosyal etki, tutumlar, sosyalleşme, kültür ve kişilik
Detaylı Gör
Uluslararası Ekonomi
Dış Ödemeler Bilançosu Kavramı, Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi: Makro Ekonomik Politikalar: İç ve Dış Denge. Uluslararası sermaye ve döviz piyasaları ile Dış ticaret politikaları ve kalkınma arasındaki ilişkiler
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders I
ALM 201 Almanca I 
ARA 201 Arapça I 
CIN 201 Çince I 
FRS 201 Farsça I 
FRA 201 Fransızca I 
ESP 201 İspanyolca I 
JAP 201 Japonca I 
POR 201 Portekizce I 
RUS 201 Rusça I
İstatistik II
Temel istatistik kavramları, Değişkenler, Frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri
Detaylı Gör
Ticaret Hukuku
Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku olmak üzere üç ana başlık altında incelenecektir. Ticari işletme hukuku başlığı altında ticari işletme, tacir, ticari iş, ticari defterler, tacir yardımcıları vb. konulara yer verilecektir. Şirketler hukuku başlığı altında ise şirket kavramı, şirket türlerine ilişkin genel bilgiler, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, anonim ve limitet şirket türleri vb. konular incelenecektir. Kıymetli evrak hukuku başlığı altında da kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın çeşitli açılardan tasnifi, poliçe, bono ve çek
Detaylı Gör
Mesleki İngilizce II
Bu ders öğrencilerin ticari bilgi ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine dayalı olarak sürdürülmektedir
Detaylı Gör
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetimin özellikleri, yöneticilerde bulunması gereken temel özellikler. Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Yönetimin Temel Fonksiyonları, Yönetim teorisinin gelişimi, organizasyon ve çevre ilişkileri. Klasik Yönetim Yaklaşımı, Davranışsal Yönetim Yaklaşımı, Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı, Örgüt iç ve dış çevresi,  Örgütler arası İletişim, Örgüt Kültürü
Detaylı Gör
İşletme Finansmanı II
Kısa Vadeli Finansman Kaynaklarının Yönetimi, Uzun Vadeli Finansman Kaynaklarının Yönetimi, Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Türev Ürünler, Finansmanla İlgili Önemli Konular
Detaylı Gör
Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma, Bilimsel Bilgiye Erişim, Araştırma Yaklaşım – Desen ve Yöntemleri, Araştırma Problemi, Veri Toplama Araçları, Araştırmalarda Örnekleme, Veri Analizi, Geçerlik-Güvenirlik, Akademik Yazım, Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği
Detaylı Gör
Örgütsel Davranış II
Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, davranış düzlemi, statü, rol, kültür, haberleşme, algılama, tutumlar, öğrenme, kişilik, gruplar
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders IV
IS 212 İnsan Kaynakları Yönetimi
IS 252 Girişimcilik ve Liderlik
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders II
ALM 202 Almanca II
ARA 202 Arapça II
CIN 202 Çince II
FRS 202 Farsça II
FRA 202 Fransızca II
ESP 202 İspanyolca II
JAP 202 Japonca II
POR 202 Portekizce II
RUS 202 Rusça II
 
Mesleki İngilizce III
Bu ders, öğrencilerin iş dünyasına girdiklerinde ihtiyaç duyacakları, Uluslararası Ticaret ve İşletme alanlarında gerekli olan, ticari ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine ve artırılmasına yardımcı olmayı hedefleyerek, ileri seviyede bir hazırlık sunmaktadır.

Detaylı Gör
Maliyet Muhasebesi
Bu derste kapsanan konular: Maliyet kavramları, maliyet unsurları, maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet muhasebesinin muhasebe organizasyonu içindeki yeri, işleyişi, Türkiye'de tekdüzen maliyet muhasebesi sisteminin işleyişi, maliyet hesapları, direkt ilk madde ve malzeme giderleri, stok maliyetlerinin oluşumu, stok değerleme yöntemleri, muhasebeleştirilme esasları, direkt işçilik giderleri, işçilikle ilgili diğer giderler, muhasebeleştirilmesi, genel üretim giderlerinin niteliği, sınıflandırılması, genel üretim giderlerinin gider yerlerine dağıtılması, gider yeri genel üretim giderleri, endirekt genel üretim giderleri, genel üretim giderlerinin dağıtımında kullanılan dağıtım ölçüleri, genel üretim giderlerinin mamullere, yan ürünlere, ortak ürünlere dağıtılması, maliyet sistemleri, sipariş maliyet yöntemi, evre maliyet yöntemi, standart maliyet yöntemi, standartların tespiti ve farkların analizi, standart farkların raporlanması ve değerlendirilmesi, direkt maliyet yöntemi, faaliyete dayalı maliyetleme, hedef maliyetler, kalite maliyetleri, bütçenin hazırlanması ve kontrolü
Detaylı Gör
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Dersin içeriğini, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi I
4. yarıyıl bitiminden sonra gelen yaz döneminde öğrencilerinin alanlarıyla ilgili işyerlerinde yapılan uygulamalı eğitim ve fiili çalışmalar
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders III
ALM 301 Almanca III
ARA 301 Arapça III
CIN 301 Çince III
FRS 301 Farsça III
FRA 301 Fransızca III
ESP 301 İspanyolca III
JAP 301 Japonca III
POR 301 Portekizce III
RUS 301 Rusça III
Alan Seçmeli Ders V

G 301 Ekonometri
IS 331 Finansal Yönetim Örnek Olayları
IS 341 Stratejik Yönetim
ISF 301 Finansal Raporlama ve Finansal Tablolar Analizi
ISF 311 Uluslararası Muhasebe


Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders V
G 301 Ekonometri
IS 331 Finansal Yönetim Örnek Olayları
IS 341 Stratejik Yönetim
ISF 301 Finansal Raporlama ve Finansal Tablolar Analizi
ISF 311 Uluslararası Muhasebe
Detaylı Gör
Üniversite Seçmeli Ders
Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders” adı altında belirtilen, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.
Mesleki İngilizce IV
Bu ders ING311 dersinde kazanılan iş İngilizce bilgi ve becerilerin daha ileri düzeyde geliştirilmesi ve markalar, şirketler, yatırım, kriz, rekabet, iş toplantısı, pazarlık, reklam vb. iş hayatını ilgilendiren konularda gerekli olan dil becerilerini içerir
Detaylı Gör
Uluslararası Finans
Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramlardır.
Detaylı Gör
Yönetim Muhasebesi
Bu derste kapsanan konular: Maliyet-Hacim-Kâr analizleri; bütçeleme; bütçe ve standartlardan sapmaların analizi; maliyet bilgilerinin fiyat koyma, yenileme, üretme veya satın alma, üretime devam edip etmeme, özel siparişi kabul edip etmeme, en uygun mamul karışımını oluşturma gibi yönetsel kararlarda kullanılması.
Detaylı Gör
Sayısal Yöntemler
Yöneylem araştırması temel kavramları ve teknikleri, model kurma, işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesi, Doğrusal programlama, doğrusal programlama problemlerinin grafik yöntem ile çözümü, Simpleks Metot, Duyarlılık Analizi, Tamsayılı Doğrusal Programlama, Amaç Programlama.
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders IV
ALM 302 Almanca IV
ARA 302 Arapça IV
CIN 302 Çince IV
FRS 302 Farsça IV
FRA 302 Fransızca IV
ESP 302 İspanyolca IV
JAP 302 Japonca IV
POR 302 Portekizce IV
RUS 302 Rusça IV
Alan Seçmeli Ders VI
UT 202 Dış Ticaret İşlemleri
ISF 302 Sermaye Piyasaları ve Kurumları
ISF 312 Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
ISF 322 İşletme Bütçeleri
ISF 332 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikaları
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders VI
UT 202 Dış Ticaret İşlemleri
ISF 302 Sermaye Piyasaları ve Kurumları
ISF 312 Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
ISF 322 İşletme Bütçeleri
ISF 332 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikaları
Detaylı Gör
Üniversite Seçmeli Ders
Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders” adı altında belirtilen, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.
Mesleki İngilizce V
Bu ders, öğrencilerin iş dünyasına girdiklerinde ihtiyaç duyacakları, Uluslararası Ticaret ve İşletme alanlarında gerekli olan, ticari ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine ve artırılmasına yardımcı olmayı hedefleyerek, ileri seviyede bir hazırlık sunmaktadır.
Detaylı Gör
Üniversite Seçmeli Ders
Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders” adı altında belirtilen, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.
Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi II
6. yarıyıl bitiminden sonra gelen yaz döneminde öğrencilerinin alanlarıyla ilgili işyerlerinde yapılan uygulamalı eğitim ve fiili çalışmalar
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders V
ALM 401 Almanca V
ARA 401 Arapça V
CIN 401 Çince V
FAR 401 Farsça V
FRA 401 Fransızca V
ESP 401 İspanyolca V
JAP 401 Japonca V
POR 401 Portekizce V
RUS 401 Rusça V
Alan Seçmeli Ders VII
H 401 Vergi Hukuku
H 411 İş Hukuku
IS 401 Yönetim Bilgi Sistemleri
IS 411 İş Ahlakı
IS 421 Yöneylem Araştırmasında İleri Konular
UT 411 Uluslararası Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
ISF 401 Banka İşletmeciliği ve Risk Yönetimi
ISF 411 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri
ISF 421 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı I
ISF 431 Finansal Risk ve Finansal Türevler
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders VII
H 401 Vergi Hukuku
H 411 İş Hukuku
IS 401 Yönetim Bilgi Sistemleri
IS 411 İş Ahlakı
IS 421 Yöneylem Araştırmasında İleri Konular
UT 411 Uluslararası Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
ISF 401 Banka İşletmeciliği ve Risk Yönetimi
ISF 411 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri
ISF 421 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı I
ISF 431 Finansal Risk ve Finansal Türevler
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders VII
H 401 Vergi Hukuku
H 411 İş Hukuku
IS 401 Yönetim Bilgi Sistemleri
IS 411 İş Ahlakı
IS 421 Yöneylem Araştırmasında İleri Konular
UT 411 Uluslararası Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
ISF 401 Banka İşletmeciliği ve Risk Yönetimi
ISF 411 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri
ISF 421 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı I
ISF 431 Finansal Risk ve Finansal Türevler
Detaylı Gör
Mesleki İngilizce VI
Bu ders ING 411 dersinde kazanılan iş İngilizce bilgi ve becerilerin daha ileri düzeyde geliştirilmesi ve markalar, şirketler, yatırım, kriz, rekabet, iş toplantısı, pazarlık, reklam vb. iş hayatını ilgilendiren konularda gerekli olan dil becerilerini içerir.
Detaylı Gör
Bitirme Projesi
Literatür Tarama, Proje Çalışma Planının Hazırlanması, Veri Toplama, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntemin Yazılması, Sonuç, Öneriler ve Kaynakçanın Yazılması
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders VI
ALM 402 Almanca VI
ARA 402 Arapça VI
CIN 402 Çince VI
FAR 402 Farsça VI
FRA 402 Fransızca VI
ESP 402 İspanyolca VI
JAP 402 Japonca VI
POR 402 Portekizce VI
RUS 402 Rusça VI
Alan Seçmeli Ders VIII
H 402 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
H 412 İş Güvenliği ve İş Hukuku
IS 402 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları
IS 412 Çalışma ve Meslek Ahlakı
IS 422 Proje Yönetimi
UT 412 Ekonomi Politikaları ve Güncel Uygulamaları
ISF 402 Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı
ISF 412 Dış Denetim
ISF 422 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı II
ISF 432 Davranışsal Finans
ISF 442 Merkez Bankası ve Para Politikaları
ISF 452 Ziraat Finansmanı
ıSF 462 Vergi Muhasebesi
ISF 472 Emlak Finansmanı
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders VIII
H 402 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
H 412 İş Güvenliği ve İş Hukuku
IS 402 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları
IS 412 Çalışma ve Meslek Ahlakı
IS 422 Proje Yönetimi
UT 412 Ekonomi Politikaları ve Güncel Uygulamaları
ISF 402 Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı
ISF 412 Dış Denetim
ISF 422 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı II
ISF 432 Davranışsal Finans
ISF 442 Merkez Bankası ve Para Politikaları
ISF 452 Ziraat Finansmanı
ıSF 462 Vergi Muhasebesi
ISF 472 Emlak Finansmanı
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders VIII
H 402 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
H 412 İş Güvenliği ve İş Hukuku
IS 402 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları
IS 412 Çalışma ve Meslek Ahlakı
IS 422 Proje Yönetimi
UT 412 Ekonomi Politikaları ve Güncel Uygulamaları
ISF 402 Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı
ISF 412 Dış Denetim
ISF 422 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı II
ISF 432 Davranışsal Finans
ISF 442 Merkez Bankası ve Para Politikaları
ISF 452 Ziraat Finansmanı
ıSF 462 Vergi Muhasebesi
ISF 472 Emlak Finansmanı
Detaylı Gör
Üniversite Seçmeli Ders
Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders” adı altında belirtilen, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir
Üniversite Seçmeli Ders
Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Ders” adı altında belirtilen, ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları ile ilgili temel kavramlar ve teorik çerçeve; dünyada ve Türkiye’de işgücü piyasaları; insan kaynakları planlaması; iş analizleri; personel seçme ve yerleştirme; eğitim yönetimi; kariyer yönetimi; motivasyon; iş tasarımı; iş değerleme; ücret yönetimi.
Detaylı Gör
Girişimcilik ve Liderlik
Derste temel olarak “girişimcilik”, “liderlik” ve yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği konuları işlenmektedir. Operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile küçük işletmelerdeki ilişkilerin yapısı bu dersin konu başlıklarıdır.
Detaylı Gör
Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme
Bu ders ürün kavramının tanımı,  yeni ürün geliştirme nedenleri, ürün yönetiminin incelenmesini kapsar.
Detaylı Gör
Finansal Raporlama ve Finansal Tablolar Analizi
Dersin içeriğini oluşturan konular; tekdüzen hesap planı ve finansal raporlama standartları, finansal raporlamaya, finansal tablolar ve nakit akımları finansal tabloların analizi ve analizde kullanılan teknikler, finansal tahminleme, planlama ve bütçelemedir.
Detaylı Gör
Ekonometri
Ekonometrinin tanımı, ekonometrik yaklaşım, sözel, geometrik, matematiksel ve ekonometrik modeller, ekonometrik teknikler, yapısal analiz, öngörü ve iktisadi politika değerlendirmesi. İktisadi gerçekler ve veriler, verilerin rafine edilmesi. İstatistiksel teori, tasviri ölçüler, basit ilgileşim (korelâsyon) katsayısı, tahmin ve hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon modeli, regresyon modeli varsayımları, en küçük kareler tahmini, regresyon tahminlerinin yorumu ve belirleme katsayısı. Olağan en küçük kareler tahmincilerinin özellikleri, hipotez testleri. Çoklu regresyon analizi. Alıştırmalar ve çözümleri.
Detaylı Gör
Stratejik Pazarlama
Pazarlamanın Stratejik Önemi, Stratejik Planlama, Pazarlama Yönetim Süreci, Pazarlama Amaçları, Pazarlama Planı, Pazarlama Durum Analizi, Rekabet Analizi, SWOT Analizi,  BCG Analizi, GE Yaklaşımı, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma
Detaylı Gör
Finansal Yönetim Örnek Olayları
Bu ders, örnek bir olay üzerinde grup tartışmalarını ve okuma parçalarını kapsamaktadır. Örnek olay üzerine yapılan bu tartışmalara ek olarak, teori ve uygulama arasındaki tartışmalı konular ve tutarsızlıklar üzerine odaklanılarak finans sektörü üzerine çeşitli makaleler okunacaktır. Finansla ilgili tüm kavram ve araçlar, işletme stratejileri ile ilgili kavramlarla ilişkilendirilecektir
Detaylı Gör
Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Stratejik Yönetimin Tanımı ve Süreci, Stratejik Yönetimin Kapsamı ve Gelişimi, Stratejik Analiz Süreci: Dış Çevre ve İç Çevre Analizi, İşletme-Çevre Etkileşimi ve SWOT Analizi, Stratejik Tasarım: Vizyon ve Stratejik Amaçlar, Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü, Rekabet Üstünlüğü İçin Genel Stratejiler, Rekabet Üstünlüğü İçin Özel Durum Stratejileri, Stratejik Alternatiflerin Analizi ve Portföy Matrisleri, Stratejileri Uygulama Süreci ve Örgütsel Tasarım, Stratejik Sonuçların Değerlendirilmesi ve Kontrol, Stratejik Yönetimin Diğer Konuları, Stratejik Yönetimde Örnek Olay Çalışmaları
Detaylı Gör
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Güncel teknolojik uygulamalar ile desteklenmiş stratejiler, müşteri ilişkileri yönetimi stratejisinin belirlenmesinde süreç-insan-teknoloji karması incelenecektir.
Detaylı Gör
Dış Ticaret İşlemleri
Dış ticaretle ilgili kavramlar ve içerikleri, Dış ticaretle ilgili teoriler ve makro işlemler, Dış ticarette ödeme yöntemleri ve bankacılık işlemleri, Uluslararası kurum ve kuruluşlar, Uluslararası ticarete yönelik anlaşmalar ve ekonomik bütünleşmeler, Küresel ticaretteki son eğilimler ve gelişmeler
Detaylı Gör
Sermaye Piyasaları ve Kurumları
Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, Finansal Araçlar, Para kavramı, fonksiyonları, para sistemleri, Para piyasası, para arzı ve para talebi, faiz kavramı, mevduat kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, Sigortacılık kavramı, fonksiyonları ve işleyişi, Yatırım Şirketleri kavramı, fonksiyonları ve işleyişi, İpoteğe Dayalı Gayrimenkul Finansmanıdır.
Detaylı Gör
Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
Bu dersin içeriğini, kambiyo mevzuatı ve uygulamaları, dış ticaret teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaret mevzuatı oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
İşletme Bütçeleri
İşletmenin bütçelerinin nitelikleri ve temel kavramlar, Muhasebe ve bütçe ilişkisi, İşletme bütçelerinin türleri, İşletme bütçe sisteminin temel prensipleri, İşletme bütçe faaliyetlerinin örgütlemede ve bütçelemede zaman boyutu, İşletme bütçelerinin yararları ve sınırları, Satış bütçesi, Üretim bütçesi, Yatırım bütçesi, Nakit bütçesi, Bütçe farklarının analizi, Tem. Mal. Kavramları ve maliyet tespitinin yararları, Maliyet sistemleri ve yöntemleri, Maliyet- hacim ve kar analizleri.
Detaylı Gör
Kamu Maliyesi ve Maliye Politikaları
Bu dersin içeriğini kamu ekonomisi, kamu ekonomisi dengesi, makro değişkenler, kamu gelir ve giderleri, maliye politikaları oluşturmaktadır..
Detaylı Gör
Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Ders uluslararası Pazar analizleri için gerekli olan bilgilerin toplanmasında, analizinde kullanılan belli başlı kavramlar olan küresele pazarlama çevresi, yönetimi, stratejilerini içermektedir.
Detaylı Gör
Pazarlama Araştırması
Pazarlama araştırmasının işlevi, türleri ve pazarlama araştırma süreci, keşifsel, tanımlayıcı ve nedensel araştırma tasarımı, teorik çerçeve geliştirme, modelleme ve hipotez oluşturma, ölçme ve ölçekleme, örnekleme, anket tasarımı, veri analizi ve yorumlanması
Detaylı Gör
Rekabet Bilgi Sistemleri ve Ticari İstihbarat
Küresel pazarların araştırılması ve hedef pazarların seçimi, Uluslararası hedef pazarlardaki müşteriler ve talepleri, Web tabanlı canlı talep hatları, E-Ticaretle ilgili veri tabanları ve kullanımları. Gümrükleme ve lojistikle ilgili yazılımlar ve bilgisayar sistemleri
Detaylı Gör
Tüketici Davranışları
Öğrenciler ders sürecinde, bireyin tüketim davranışlarını etkileyen gruplar, aile, sosyal Sınıf, kültür gibi dışsal faktörlerin yanı sıra, bireyin güdülenme, algı, öğrenme, kişilik ve tutum gibi içsel dinamiklerini analiz edeceklerdir.
Detaylı Gör
Tedarik Zinciri Yönetimi
Derste tedarik zinciri yönetiminin önemli noktaları, kavramları, stratejiler ve modeller anlatılacaktır.
Detaylı Gör
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Bu derste pazarlama iletişimi konusu bütünleşik bir bakış açısı ile incelenecek; reklam, halkla ilişkiler; tüketici ve ticari kanal tutundurma etkinlikleri ile fuar ve sponsorluk gibi araçların rol ve önemleri kuramcı ve uygulayıcıların görüşleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
Detaylı Gör
Hizmet Pazarlaması
Hizmetlerin özellikleri, 7P, hizmetlerde inovasyon, müşteri deneyimi, hizmet konumlandırma, şikâyet yönetimi, tüketici davranışı ve hizmet
Detaylı Gör
Endüstriyel Pazarlama
Bu dersin içeriğinin endüstriyel pazarların özellikleri, endüstriyel pazarlarda satın alma süreci, endüstriyel pazarlarda bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma, endüstriyel pazarlarda ürün geliştirme ve fiyatlama stratejileri, tedarik zinciri yönetimi, endüstriyel pazarlarda pazarlama iletişimi, endüstriyel pazarlarda rekabet analizi ve rekabet stratejileri oluşturmaktadır.

Detaylı Gör
Vergi Hukuku
Bu ders kapsamında Türk Vergi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun esasları, Türkiye’ de iş kültürü ve ahlaksal değerler ilişkisi, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Ahlak Kuralları ve konu ile ilgili potansiyel sorunlar ele alınacaktır.
Detaylı Gör
İş Hukuku
İş hukuku dersi içerisinde iş hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, işyerinde işçi, işveren, işyeri, işletme kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının barış yoluyla çözümlenmesi, grev ve lokavt, sosyal güvenliğin temel esasları vb. konular yer almaktadır.
Detaylı Gör
Yönetim Bilgi Sistemleri
Bilgi ekonomisi, bilgi ve teknoloji yönetimi, işletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı ve bilgi sistemlerinin ortaya çıkışı, YBS’nin farklı yönetim alanlarında kullanımı ve etik konular.
Detaylı Gör
İş Ahlakı
İş hukuku dersi içerisinde iş hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, işyerinde işçi, işveren, işyeri, işletme kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının barış yoluyla çözümlenmesi, grev ve lokavt, sosyal güvenliğin temel esasları vb. konular yer almaktadır
Detaylı Gör
Yöneylem Araştırmasında İleri Konular
Yöneylem araştırması hakkında güncel gelişmeler ve yeni yaklaşımlar, oyun teorisi, yapay sinir ağları ve sezgisel yöntemler konuları anlatılacaktır.
Detaylı Gör
Uluslararası Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
Ders boyunca, uluslararası ölçekte yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir
Detaylı Gör
Uluslararası Pazar Araştırmaları
Uluslararası pazar analizleri için gerekli olan bilgileri toplanmasında, analiz edilmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan belli başlı kavramlar olan küresel pazarlama çevresi, yönetimi, stratejileri ve bu konularda öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri
Detaylı Gör
Küresel Pazarlama Yönetimi
Bu dersin içeriğini küresel pazarlamaya ilişkin temel kavramlar, küresel pazarları ve küresel pazarlamayı ortaya çıkaran faktörler, küresel pazarlarda ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileri ve küresel pazarlama çevresi oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
İlişkisel Pazarlama
Bu ders Anglosakson kapitalizmi ile alg-germen kapitalizminin karşılaştırılması, işleme odaklanan pazarlama anlayışı, ilişkiye odaklanan pazarlama anlayışı, 4P’ye eleştirel bir yaklaşım, endüstriyel pazarlamanın ilişki temelli bir değerlendirmesi, Müşteri değeri, müşteri tatmini ve müşteri sadakati, tam zamanlı ve yarı zamanlı pazarlamacılar, müşteri ilişkilerinin yönetimi vs müşteri deneyiminin yönetimi, hizmet baskın mantık gibi konuları kapsamaktadır.
Detaylı Gör
Kurumsal Yönetim
Aile Şirketlerinden Kurumsal yönetime geçiş süreci, Kurumsal yönetimin ilkeleri hakkında bilgi vermektedir.
Detaylı Gör
Yönetsel Karar Alma
Yönetsel karar verme durum, stratejileri ve yollarını içermektedir.
Detaylı Gör
Banka İşletmeciliği ve Risk Yönetimi
Bu dersin içeriğini bankacılık kritikleri, risk yönetimi, risk yönetim teknikleri, risk ölçüm teknikleri ve BASEL II, bankacılık terimleri, bankacılık çeşitleri, bankaların, fonksiyonları, bankacılık ürünleri ve bankaların işleyişi oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri
İç Denetimin Temelleri, İç Kontrolün Temelleri: COSO Çerçevesi, Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarında  İç Denetim, Denetim Perspektifinden  İç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi,  İç Denetim ve Kurumsal Yönetim,  İç Denetim ve Kurumsal Yönetim,  İç Denetim Planlaması, Yürütülmesi ve Raporlaması,  İç Denetim Faaliyetlerinin Belgelenmesi
Detaylı Gör
Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı I
Bu dersin içeriğini  uluslararası ve türkiye finansal raporlama standartları Türkiye Muhasebe standartları Kurulunun hazırlamış olduğu tebliğler ve Uluslararası muhasebe standartları kurumu tarafından yayınlanan standartlar oluşturacaktır.
Detaylı Gör
Finansal Risk ve Finansal Türevler
Bu dersin içeriğini, forward, futureswap, opsiyon ve vadeli işlem piyasalarının tanıtımı, işleyişi, türev ürünleri ile bu ürünleri kullanarak oluşturulabilecek farklı stratejiler ve bu ürünlerin fiyatlandırılması oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Vergi Hukuku dersi, vergi hukukunun genel prensipleri ve Türk Vergi Sistemi şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tüm vergi türlerine uygulanabilen verginin temel kavramları, vergileme teknikleri, vergi alacağının tahsili, vergi suçları, vergi kabahatleri, vergi yargılaması ve uluslararası vergi ilişkileri yer almaktadır. İkinci bölümde ise, Türkiye’de uygulanmakta olan vergi türleri gelir, servet ve harcama vergileri şeklinde sınıflandırılmakta ve normatif açıdan incelenmektedir.


Detaylı Gör
İş Güvenliği ve İş Hukuku

İş Güvenliği ve İş Hukuku dersi içerisinde iş hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, işyerinde işçi, işveren, işyeri, işletme kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının barış yoluyla çözümlenmesi, grev ve lokavt, sosyal güvenliğin temel esasları, iş ve işyeri güvenliği, işçi sağlığı konular yer almaktadır


Detaylı Gör
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

İş Güvenliği ve İş Hukuku dersi içerisinde iş hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, işyerinde işçi, işveren, işyeri, işletme

kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının barış

yoluyla çözümlenmesi, grev ve lokavt, sosyal güvenliğin temel esasları, iş ve işyeri güvenliği, işçi sağlığı konular yer almaktadır


Detaylı Gör
Çalışma ve Meslek Ahlakı
Dersin içeriği Etik kavramı, Ahlak kavramı, Meslek etiğini oluşturan unsurlar, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk kavramlarından oluşmaktadır.
Detaylı Gör
Proje Yönetimi
Proje yönetimi, proje yöneticinin rolü, proje maliyetleri ve zamanlaması gibi konular ele alınacaktır.
Detaylı Gör
Ekonomi Politikaları ve Güncel Uygulamaları
Ekonomi Politikaları ve Güncel Uygulamaları dersi Uluslararası Ticaret disiplininin temel teorik yaklaşımlarına dayanarak öğrencilere dış ekonomik ve mali etkenleri, özellikle de ulusal aktörlerin karar alma süreçlerini öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler ders süresince uluslararası olayların tanımlarına ve çok sayıda örnek olaya odaklanarak küresel ekonominin temel araçlarını öğrenme şansına sahip olacaklardır
Detaylı Gör
Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı
Bu dersin içeriğini, modern bankacılık işlemleri, sistemleri, katılım bankaları, katılım bankalarının işleyişi oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Dış Denetim
Kurumsal yönetimde ve finansal raporlama sürecinde önemli bir yere sahip olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları incelenecektir.
Detaylı Gör
Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı II
Bu dersin içeriğini  uluslararası ve türkiye finansal raporlama standartları Türkiye Muhasebe standartları Kurulunun hazırlamış olduğu tebliğler ve Uluslararası muhasebe standartları kurumu tarafından yayınlanan standartlar oluşturacaktır.
Detaylı Gör
Davranışsal Finans
Davranışsal finans, psikolojinin yatırımcı davranışına etkisini inceler. Bunun yanında, davranışsal kalıplar, önyargılar, deneyimsel tutumlar gibi insan davranışını açıklamaya çalışan kavramların bireysel yatırımcı davranışını, piyasa dinamiklerini ve firmalarda karar verme sürecini nasıl etkilediğini araştırır.
Detaylı Gör
Merkez Bankası ve Para Politikaları
Bu dersin içeriğini, paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri,para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar,para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Ziraat Finansmanı
Bu dersin içeriği, tarım işletmeleri, tarımsal finansman, tarımsal finansman yöntemleri, türkiyede ve dünyada tarımsal finansmandır.
Detaylı Gör
Vergi Muhasebesi

Emlak Finansmanı
Bu dersin içeriği, Gayrimenkul Finansman Piyasaları, Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotekli Konut Kredileri, Menkul Kıymetleştirme ve İpotekli Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymet Piyasaları, Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Finansmanıdır.
Detaylı Gör
Uzmanlık Sınavları Rehberlik

Uluslararası Pazarlama İletişimi
Küresel pazarların araştırılması ve hedef pazarların seçimi, Uluslararası hedef pazarlardaki müşteriler ve talepleri. Web tabanlı canlı talep hatları, E-Ticaretle ilgili veri tabanları ve kullanımları. Gümrükleme ve lojistikle ilgili yazılımlar ve bilgisayar sistemleri
Detaylı Gör
Küresel Tüketici Davranışları
Küresel pazarlama, kültür, çokuluslu işletmeler, tüketici davranışı.
Detaylı Gör
Yenilik Yönetimi
Bir kavram olarak yenilik, kaynakları, yenilik süreç yönetimi ve yenilik modelleri konularını içermektedir.
Detaylı Gör
Müzakere Teknikleri
Müzakerenin ne olduğu, amacı, unsurları, aşamaları, stratejileri ve müzakereci hakkında genel bilgiler içermektedir.
Detaylı Gör
Değişim Yönetimi
Değişim nedir? ve Nasıl yönetilir? Sorularının cevapları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Kültürlerarası Yönetim
Rekabet Üstünlüğünün Kazanılmasında Kültürel Farklılıkların Yönetiminin rolü, kültür ve farklılık kavramları anlatılacaktır.
Detaylı Gör
Satış Yönetimi
Bu dersin içeriğini satış yönetimi, satış bütçesi hazırlama, etkin satış yönetimi stratejileri oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Kalite Yönetimi
Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimi ve toplam kalite yönetimi konularını kapsamaktadır.
Detaylı Gör
Dağıtım Kanalları Yönetimi
Derste, Pazarlama Kanalı kavramı, Franchising sistemi, unsurları, ve ilkeleri incelenecektir.
Detaylı Gör