Enerji Sistemleri Mühendislik Bilgisi I
İşletme Yönetimine Giriş
Organizasyon ve yönetimle ilgili temel kavramlar, işletme fonksiyonlarının tanımı ve birbirleriyle olan ilişkileri, işletmelerin varlık nedenleri, işletmelerin genel olarak tanıtılması, işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkileri, işletmelerin amaçları, başarı ölçütleri, kapasite kullanımı ve işletme büyümesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi ve işletmenin başlıca fonksiyonu olan yönetim fonksiyonunun incelenmesi, genel işletme fonksiyonu olan Ar-Ge, Yenilik Yapma, Pazarlama Üretim, Finansman, Personel, Halkla İlişkiler, Muhasebe ve Tedarik hakkında temel bilgilerin aktarılarak bunların yanında İşletme Bilimi ile ilgili güncel konular anlatılacaktır.
Detaylı Gör
Hukuka Giriş
İşletme Matematiği I
Sayı sistemleri, işlem yeteneği, kümeler, temel denklemler, temel matematik kuralları gibi konular işlenecektir.
Detaylı Gör
Genel Muhasebe I
Türk Dili I
Türk Dilinin Tarihten Günümüze Gelişimi, Türk Dilinin Yayılım Coğrafyası, Türk Dilinin İnceleme Alanları, Türkçenin Genel Ses ve Sekil Özellikleri, Güzel Yazma ve Konuşmaya Dair Temel Kaideler; İmla, Telaffuz Meseleleri.
Detaylı Gör
İngilizce I
Bu ders, Temel Dilbilgisi Kuralları (Zamanlar- Bağlaçlar- Edilgen ve İyelik Cümleleri, Cümle Yapıları)’nı kapsar. İngilizce farkındalığını artırırken İşletme dünyasına yönelik terminolojiyi ve kullanılan kalıpların öğrenci tarafından öğrenilmesini kapsar. Akademik okuma ve dinleme bazlı iletişimsel becerilerin, eleştirel düşüncenin öğrenci tarafından özümsenmesine önem verir.
Detaylı Gör
Atatürk İlke ve İnkılapları I
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti’nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen milli mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınacaktır.
Detaylı Gör
Ekonomi I
İngilizce II
Enerji Sistemleri Mühendislik Bilgisi II
Ekonomi II
Makroekonomi biliminin alanı, İşsizlik ve Enflasyon, Gelir ve Harcama, Talep-yanlı Denge, Talep Tarafında Değişmeler, Arz-yanlı Denge, Toplam Talep Yönetimi, Para ve Bankacılık Sistemi, Para Politikası ve Ulusal Ekonomi, Bütçe Açıkları, Uluslararası Ticaret ve Karşılaştırmalı Üstünlük, Küresel Makroekonomi
Detaylı Gör
İşletme Matematiği II
Integral, fonksiyonlar ve grafikler, matrisler, denklemler ve çözümleri, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve türev konuları, en küçük kareler yöntemi anlatılacaktır.
Detaylı Gör
Enerji Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları
Temel bilgisayar kavramları, Microsoft Office (DOS, WINDOWS, MS WORD, EXCEL, MS POWERPOINT, MS ACCESS)
Detaylı Gör
Türk Dili II
Edebi, fikri eser tetkikleri, Cümle inceleme çalışmaları, Türkçe'nin zenginlikleri üzerinde durulur.
Detaylı Gör
Atatürk İlke ve İnkılapları II
Genel Muhasebe II
İşletme Finansmanı
İşletme Finansına Giriş, Finans Politika ve Kararları, Paranın Zaman Değeri, Finansal Sistem ve Kurumları, Finansal Tablolar, Finansal Analiz ve Kontrol, Finansal Planlama, Yatırım  Sermaye, Bütçelemesi ve Kararları, Sermaye Yapısı ve Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Kaynak Maliyeti, Risk ve Getiri, Risk Yönetimi konularını kapsamaktadır.
Detaylı Gör
Borçlar Hukuku
Bu derste borçların meydana gelişi, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî sorumluluk, hukukî işlemler ve borcun kaynakları, sözleşmelerin kurulması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme, sözleşme serbestisi ve sınırlandırılması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri, özel borç ilişkileri gibi konular incelenmektedir.
Detaylı Gör
Enerji Yatırımları Yönetimi I
Bu ders çerçevesinde Enerji verimliliğinin tanımı, Enerji verimliliği ile ilgili kanunlar, Enerji verimliliği ile ilgili uygulamalar, Enerji verimliliğinin önemi,tarihsel perspektiften Enerji Dönüşümleri, Temel süreçler, Enerji Kaynakları, Enerji Politikaları, Planlama ve Stratejiler, Birincil ve ikincil Kaynakların Potansiyel, Kullanım ve Rezerv Durumları, Dünyada ve Türkiye’de Genel Enerji Görünümü, Sektörel Enerji Tüketimi ve sorunları işlenecektir.
Detaylı Gör
İstatistik I
İstatistiğin tanımı, konusu ve çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, toplanma oranı ve lorenz eğrisi, basit regresyon ve korelasyon, iktisadi uygulamalar.
Detaylı Gör
Yönetim Sistemleri
Enerji Üretim Teknolojileri
Genel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin yabancı dilde akademik düzeyde okuma ve konuşma yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır. Ayrıca farklı konularda akademik seviyede yabancı dilde tartışmalar yapılır.
Detaylı Gör
Etkin İletişim, Müzakere Yöntemleri ve Halkla İlişkiler
Dersin amacı öğrencilere bilgi toplama ve yorumlama, güç ve çıkar ilişkilerini anlama ve iş yaşamında karşılaşacakları problemleri müzakere süreciyle etkin olarak çözmelerini sağlamaya yönelik olarak beceriler kazandırmaktır. Ayrıca, halkla ilişkilerin temelleri, süreçleri, çalışma anlayışı ve tekniklerinin yanı sıra; kurumsal iletişim, medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, iç iletişim, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, kriz yönetimi ve benzeri bir dizi çalışma alanında en güncel bilgi ve uygulamalara yönelik sağlam bir donanım kazandırmaktır.
Detaylı Gör
İdare Hukuku
Genel Olarak İdare, İdare Hukukunun Alanı,  Kamu İdareleri, Yapısal (Organik) Anlamda İdare, Fonksiyonel(İşlevsel) Anlamda İdare, İdare, İşlevi, Genel Olarak İdare İşlevinin Ölçütleri, İdare İşlevinin Özellikleri, Türkiye İdaresinin Görevleri, Merkezden ve Yerinden Yönetim İlkeleri, Kamu Tüzelkişiliği, İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Tüzük, Yönetmelik, İdari İşlemlerin Genel Özellikleri, İdari İşlemlerin Türleri, İdari İşlemin Unsurları,  İdari Sözleşmeler, İmar Yetkisi ve Yapılaşma gibi konulara değinilmektedir.
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders I

Enerji Şebeke Topolojisi
Yönetim ve Organizasyon
Psikolojinin İşletmeler İçin Önemi, Örgütsel Davranış Ve Çağdaş Yaklaşımlar, Örgüt Kültürü, İnanç Ve Tutumlar, Gruplar Ve Grup Dinamikleri, İş Gören Sorunları (Monotonluk, Stres, Devamsızlık, Fiziksel Sorunlar) Ve Çatışma İle Başa Çıkma Yolları, Bireyler Arası İlişkilerin Düzenlenmesi, Yetki, Otorite, Motivasyon Kavramları, Örgüt Geliştirme, İş ve Personel Uyumu Sağlama, Yönetime Katılma.
Detaylı Gör
Ticaret Hukuku
Bu ders, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku olmak üzere üç ana başlık altında incelenecektir. Ticari işletme hukuku başlığı altında ticari işletme, tacir, ticari iş, ticari defterler, tacir yardımcıları vb. konulara yer verilecektir. Şirketler hukuku başlığı altında ise şirket kavramı, şirket türlerine ilişkin genel bilgiler, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, anonim ve limited şirket türleri vb. konular incelenecektir. Kıymetli evrak hukuku başlığı altında da kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın çeşitli açılardan tasnifi, poliçe, bono ve çek konularında açıklamalara yer verilecektir.
Detaylı Gör
Enerji Yatırımları Yönetimi II
Bu ders çerçevesinde Enerji Yatırımları Yönetimi I dersinin devamı olarak Enerji Yatırımları Analizi ve Ekonomik Analiz Yöntemlerine İlişkin Tanım ve Kavramlar anlatılacak, Yatırım Projelerindeki Ekonomik Analiz Prensipleri ve Alternatiflerin Karşılaştırılması, Yatırımların Karşılaştırılmasında Başabaş Noktası Analizleri, Mühendislik Projelerinde Fizibileteler Para Zaman İlişkileri, Dünya’da ve Türkiye’de enerji yatırım modelleri, Dünya ve Türkiye’de Enerji Piyasaları ve özellikleri Elektrik piyasasının Gelişimi, Üretim-Tüketim ve İşletimde Tahmin ve Analiz yöntemleri ve teknikleri,  konularına değinilecektir. Enerji verimliliği politikalarının gelişimi ve geleceğine yönelik perspektifler ve AB uygulamaları, Enerji Yoğunluğu ve Sanayinin Durumu, Enerji verimliliği (Tanım, mevzuat, uygulamalar) Enerji Yönetim Sistemleri konuları da ele alınacaktır.
Detaylı Gör
İstatistik II
Zaman Serileri Analizi, trendin belirlenmesi, mevsimsellik dalgalanmalarının belirlenmesi, konjonktürel dalgalanmların belirlenmesi, çoklu regresyon ve korelasyon, Ki-kare Analizi, Varyans Analizi konuları ele alınmaktadır.
Detaylı Gör
Araştırma Yöntemleri
Bilimsel araştırma yöntemleri; literatür taraması ve problemlerin tanımlanması; örnekleme teknikleri; veri toplama araçları; nitel ve nicel araştırma yöntemleri; bilimsel raporlama.
Detaylı Gör
Alan Seçmeli Ders I

Genel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin yabancı dilde akademik düzeyde okuma ve konuşma yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır. Ayrıca farklı konularda akademik seviyede yabancı dilde tartışmalar yapılır
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders II

Yabancı Dilden Seçmeli Ders III

Alan Seçmeli Ders II

Üniversite Seçmeli Ders

Enerji Sektöründe Muhasebe Uygulamaları
Maliyet-Hacim-Kâr analizleri; bütçeleme; bütçe ve standartlardan sapmaların analizi; maliyet bilgilerinin fiyat koyma, yenileme, üretme veya satın alma, üretime devam edip etmeme, özel siparişi kabul edip etmeme, en uygun mamul karışımını oluşturma gibi yönetsel kararlarda kullanılması.
Detaylı Gör
Enerji Piyasaları ve Ticareti
Ulusal ve uluslararası bağlamda petrol, kömür, doğal gaz, elektrik ve alternatif/yenilenebilir enerji için ana piyasaların fonksiyonu; enerji temininde ve kullanımında teknolojik yapı ve parametreler; enerji talebine ve teminine ilişkin öngörüler; Enerji kullanımı ve tüketimine dair çevresel problemler;  Ulusal ve uluslararası çevresel politikaların enerji piyasalarına etkisi.
Detaylı Gör
Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Politikaları
Enerji verimliliği uygulama alanları ve çevreye etkisi; enerji tasarrufunun çevre üzerindeki etkileri; enerji yatırımlarının çevresel gelişime katkıları
Detaylı Gör
Enerji Hukuku I
Enerji piyasası ve bu piyasayı düzenleyen yasal kurallar hakkında bilgi vermek, Enerji Piyasalarında Düzenleyici Yapı, Enerji Piyasalarına İlişkin Genel Kavramlar: Ekonomik Analiz-Liberalleşme-Regülasyon konularına değinilecektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, düzenleme teorisi ve düzenlemeye ilişkin temel kavramlar üzerinde kısaca durulacaktır. Sonrasında, elektrik piyasaları temel kavramları ve piyasaların yapısal karakterleri analiz edilecektir. Döneminde devamında, Türkiye elektrik piyasalarının tarihi ve elektrik piyasası modeline değinilecektir.
Detaylı Gör
Mesleki İngilizce I
Öğrencilerin yabancı dilde akademik düzeyde okuma ve konuşma yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır. Ayrıca farklı konularda akademik seviyede yabancı dilde tartışmalar yapılır.
Detaylı Gör
Enerji Projeleri Yatırım Analizi
Enerji projeleri; enerji kaynaklarının seçiminde kullanılan kriterler; enerji kaynaklarının seçiminde kullanılan yöntemler ve kaynakların değerlendirilmesi; yatırım maliyetlerinin uygunluğu; enerji projeleri yatırım süreci; yatırımların ekonomi, enerji ve çevre politikalarına etkisi.
Detaylı Gör
Yöneylem Araştırması
Doğrusal Programlama, Ulaştırma ve Atama Modelleri, Şebeke Modelleri, Proje Yönetimi CPM ve PERT, Risk ve Belirsizlik Altında Karar Alma, Simpleks Yöntemi gibi konular ele alınmaktadır.
Detaylı Gör
Çevre Mevzuatı
Enerji santrallerinin çevresel boyutları, çevresel etki değerlendirmesi, enerjinin çevre mevzuatındaki yeri ,enerji projeleri yer seçimi, iklim değişikliği sera gazları etkisinde enerji sektörünün yeri
Detaylı Gör
Enerji Hukuku II
Elektrik Piyasası - İşleyişi ve Güncel Sorunlar, Yenilenebilir Enerji, Petrol ve LPG Piyasası - İşleyişi ve Güncel Sorunlar, Doğalgaz Piyasası - İşleyişi ve Güncel Sorunlar, Enerji Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar, Enerji Projelerinde Ortaklıklar ve Projelerin Finansmanı, Enerji Piyasaları ve Rekabet Hukuku, Enerji Sektöründe Projelerin Finansmanı, Enerji Alanında Özelleştirmeler, Enerji Hırsızlığı ve TCK, Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlık Çözümü, Nükleer Enerji, Enerji Ticareti ve Organize Piyasalar, Enerji ve Çevre, EPDK’nın Yaptırım Usulü ve Denetimi gibi başlıklar ele alınacaktır.
Detaylı Gör
Mesleki İngilizce II
Bu ders ING301 dersinde kazanılan iş İngilizce bilgi ve becerilerin daha ileri düzeyde geliştirilmesi ve markalar, şirketler, yatırım, kriz, rekabet, iş toplantısı, pazarlık, reklam vb. iş hayatını ilgilendiren konularda gerekli olan dil becerilerini içerir.
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders IV
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Alan Seçmeli Ders III
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Üniversite Seçmeli ders
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Ekonometri
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Alan Seçmeli Ders IV

Alan Seçmeli Ders IV

Alan Seçmeli Ders IV

Enerji Pazarlaması
Dersin amacı pazarlama bilimine ait kavramlar ve pazarlamanın kapsamı, pazarlama planı, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, iletişim) gibi konulara giriş yaparak, öğrencilerin temel pazarlama ilkeleri hakkında bilgilenmesini hedefler.
Detaylı Gör
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları ile ilgili temel kavramlar ve teorik çerçeve; dünyada ve Türkiye’de işgücü piyasaları; insan kaynakları planlaması; iş analizleri; personel seçme ve yerleştirme; eğitim yönetimi; kariyer yönetimi; motivasyon; iş tasarımı; iş değerleme; ücret yönetimi konuları ele alınacaktır.
Detaylı Gör
Yabancı Dilden Seçmeli Ders V

Üniversite Seçmeli ders
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Yaz Stajı
Bu ders, öğrencinin eğitim gördüğü programla paralel faaliyetlerde bulunan herhangi bir firma/kurumda 30 iş günü süreyle yapacağı staj faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bitirme Projesi
Ders paragraf yazma esaslarının gözden geçirilmesiyle başlar. Dönem boyunca öğrencilere, çoklu paragraf tanıtılır ve tez oluşturma, giriş, sonuç ve geçişler gibi temel öğelerin kazanımıyla donatılır. Öğrenciler; kıyaslama ve karşılaştırma, süreç, sebep – sonuç ve tartışma gibi sözbilimsel yapıları kazanırlar. Öğrencilere kaynaklardan yararlanarak yazma ve tezlerini güvenilir bilgilerle, istatistiklerle ve özgü detaylarla savunmanın önemi öğretilir.  Kaynakların sentezi ve bulguların yazıma nasıl kazandırılacağı hakkında bilgi verilir.
Detaylı Gör
Meslek Ahlakı ve Ahilik
Yabancı Dilden Seçmeli Ders VI
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Üniversite Seçmeli Ders
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Üniversite Seçmeli Ders
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Alan Seçmeli Ders V
Bu dersin içeriği, öğrencinin program dahilinde herhangi bir dersi seçmeli ders olarak seçmesi suretiyle belirlenir.
Alan Seçmeli Ders V

Enerji Tesislerinde İş Güvenliği
Alan Seçmeli Ders V

Enerji Jeopolitiği ve Türkiye
Enerji İşletmeciliği

Girişimcilik ve Liderlik
Girişimciliğin temel ilke ve kavramları, yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği,  operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile küçük işletmelerdeki ilişkilerin yapısı, gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri, bu öykülerin analizi ve yorumlanması, Liderlik ve Liderlik türleri gibi konular işlenecektir.
Ölçme Teknikleri
Enerji İzinleri

Proje Yönetimi
Proje yönetimi, proje yöneticisininin rolleri, proje maliyetleri ve zamanlaması gibi konular ele alınacaktır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yenilenebilir Enerji kaynaklarının doğuşu, (tarihsel perspektif ve yansımaları), Temel Kaynaklar, gelişimi, kullanım alanları, potansiyeli ve sınırları(su, güneş, rüzgar, jeotermal vb. kaynakların boyutları, teknik ve ekonomik avantaj ve dezavantajları), yenilenebilir enerjinin kullanım alanları ve nedenleri, Çağdaş gelişmeler ve AR-Ge faaliyetleri, Örnek Entegre Yatırım ve Santrallerin ve uygulamaların incelenmesi Yenilenebilirlere dayalı Yatırım modelleri ve Teşvik Sistemleri, Sosyal ve ekonomik hayata etkileri, Yenilenebilir politikaları ve konumu, Yenilenebilirlerin Geleceği ve Enerji Dönüşümü.
Tarımda Enerji Kullanımı ve Enerji Bitkileri
Enerjide Finansal Risk Yönetimi

Enerji Verimliliği ve Ekoverimlilik
Enerji verimliliği ile ilgili kavramlar; enerji verimliliği iyileştirme önlemleri; enerji tasarruf kavramları; enerji tasarruf prensipleri; enerji tasarruf önlemleri; yeni enerji tasarruf projeleri yatırımları; enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için sanayi kuruluşlarının alması gereken önlemler, enerji geri kazanımları.
Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Sistemleri

Nükleer Enerji ve İşlemler Yönetimi
Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi

Doğal Gaz ve Petrol Üretimi
Enerji Konseptinde Güneş Enerjisi Uygulamaları

Doğalgaz Üretim ve İşlemler Yönetimi

Uluslararası İlişkiler ve İşlemler Yönetimi

Su Yapıları, Su Sistemleri (Hidroloji) ve Havza Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası Enerji Kurumları, Küresel enerji Çalışmaları
Petrol Üretim ve İşlemler Yönetimi

Enerji Santralleri ve Piyasa Yapısı
Planlama, Yer Seçimi, Kavramsal Analiz ve Fizibilite, Detay Projelendirme, ÇED İzin ve Ruhsatlandırma, Lisanslama, Finansman, Kurulum, Lojistik, İletim Şebekesine Bağlanma, Devreye alma, İşletme ve Bakım, Raporlama Teknik ve Yöntemleri, Çevresel İzleme ve Yönetim, Teknik ve Teknik olmayan personel politikaları, İyileştirme, AR-GE ve yenileme yatırımları, Otoprodüktör ve lisanssız (tüketim için üretim sistemleri) konuları ele alınacaktır.
Detaylı Gör
Enerji Kaynakları için Fiziksel Jeoloji

Regülasyon Hukuku
Enerji Tarife Politikaları

Jeotermal Enerji Üretim ve İşlemler Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Enerji Güvenliği

Akıllı Şebekeler ve Yerinden Enerji Üretimi