ALAN YETERLİLİKLERİ

1

Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme yetisine sahip olur.  

3

Mesleki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü takip etme, değerlendirme ve bu bilgiyi kullanabilme yetisine sahip olur.

 

Bireylerin sağlık ve yaşamla ilgili çözümleyemedikleri sorunları ile başetme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur

4

Sağlık alanında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirme, bilgiyi paylaşma, ekip çalışması yapabilme becerisi kazanır.

5

Bilgi teknolojilerini etkin düzeyde kullanır.

6

Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimleri verir.

7

Hemşireliğe özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm önerileri sunar.

8

Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür,  diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

9

Bakım uygulamalarında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek olanakları sağlayacak araştırmalar yapar.

11

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.

12

Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin ve hızlı erişim sağlar.

13

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime ve öğrenmeye açıktır ve bu davranışı sürdürür.

14

Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

15

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

16

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.

17

Bir yabancı dili yeterli düzeyde etkin kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

18

Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

19

Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

20

Sözlü ve yazılı olarak Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

21

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde kaydeder.

22

Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçların duyurulması aşamasında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

23

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

24

Her yaş grubundan bireyi kapsayacak şekilde toplum sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

25

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

26

Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.  

27

Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları, ruhsal durumu  ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.

28

Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.

29

Etik ilkelerin ve etik kuralların eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.


1

Advanced theoretical  and practical knowledge is supported with textbooks, application tools and multimedia teaching materials and resources with basic and new information in field of health.

2

Will have the ability to evaluate the  nature resources, limitations, accuracy, reliability and validity of knowledge.

3

To gain access to professional scientific knowledge, follow current literature, evaluate and use this knowledge.

4

Gain ability to interpret and evaluate scientifically proven data in the direction of knowledge and skills acquired in the field of health, develop problem solving approaches by identifying and analyzing problems, sharing knowledge and teamwork under the light of professional and ethical values based on research and evidence.

5

Uses information technologies effectively

6

Using the theoretical and practical knowledge, they provide health education for individual, family and the society.

7

Provides a solution to the problems specific to nursing in the direction of scientific evidence.

8

Carry out an independent study using advanced knowledge of the health field and take responsibility as a team member in cooperation with other professional groups.

9

Takes responsibility as an individual and team member to solve unpredictable complex care problems.

10

It fulfills its responsibility to produce scientific knowledge specific to the field and conducts studies independently and joining with other professionals to improve the quality of life of the society.

11

Evaluates the obtained knowledge and skills with critical approach.

12

Identify learning resources, provide effective and fast access to resources.

13

Embraces life-long learning, is open to development and learning, and sustains this behavior.

14

Informing people and institutions about issues related to the health field; relates ideas and suggestions for solutions to the problems written and verbally; listens to people’s and institution’s thoughts and expectations concerned

15

Shares ideas and suggestions for solutions to health problems with the support of quantitative and qualitative data, within the team of health care professionals and lay persons.

16

Organizes and implements projects and activities in cooperation with other professional groups for the social environment in which they live with social responsibility consciousness.

17

Uses a foreign language effectively for following the field information and knowledge 

and also for communication with colleagues.

18

Uses the information and communication technologies required by the field of computer software.

19

Monitors and evaluates the events / developments in the society and the world's agenda in the field of health.

20

Has the knowledge and skill of establishing intercultural communication both verbally and written.

21

Records professional activities and practices effectively and safely.

22

Collects, interprets, implements data and collaborates the results with other disciplines of health and acts accordance with scientific, cultural, social and ethical values.

23

Behaves in accordance with quality management and processes and participates in these processes.

24

Has sufficient consensus on the issues of community health, environmental protection and occupational safety for individuals of all age groups.

25

Acts as an individual in accordance with laws, regulations, legislation and professional codes of ethics regarding duties, rights and responsibilities.

26

Role models to colleagues and the society with professional identity.

27

Understands the relationship between the individual's health and the physical and social environment, and the structure of a healthy and / or sick individual’s physiological functions, mental state and behavior.

28

Participates in institutional, local, national and international trainings; credits and documents them after graduation.

29

Knows the importance of ethical principles and ethical rules in the fields of education, practice and research for individuals and society.

 


2.      Will have the ability to evaluate the  nature resources, limitations, accuracy, reliability and validity of knowledge.

3.      To gain access to professional scientific knowledge, follow current literature, evaluate and use this knowledge. 

4.      Gain ability to interpret and evaluate scientifically proven data in the direction of knowledge and skills acquired in the field of health, develop problem solving approaches by identifying and analyzing problems, sharing knowledge and teamwork.

under the light of professional and ethical values based on research and evidence.

5.      Uses information technologies effectively

6.      Using the theoretical and practical knowledge, they provide health education for individual, family and the society.

7.      Provides a solution to the problems specific to nursing in the direction of scientific evidence.

8.      Carry out an independent study using advanced knowledge of the health field and take responsibility as a team member in cooperation with other professional groups.

9.      Takes responsibility as an individual and team member to solve unpredictable complex care problems.

10.  It fulfills its responsibility to produce scientific knowledge specific to the field and conducts studies independently and joining with other professionals to improve the quality of life of the society.

11.  Evaluates the obtained knowledge and skills with critical approach.

12.  Identify learning resources, provide effective and fast access to resources.

13.  Embraces life-long learning, is open to development and learning, and sustains this behavior.

14.  Informing people and institutions about issues related to the health field; relates ideas and suggestions for solutions to the problems written and verbally; listens to people’s and institution’s thoughts and expectations concerned

15.  Shares ideas and suggestions for solutions to health problems with the support of quantitative and qualitative data, within the team of health care professionals and lay persons.

16.  Organizes and implements projects and activities in cooperation with other professional groups for the social environment in which they live with social responsibility consciousness.

17.  Uses a foreign language effectively for following the field information and knowledge 

and also for communication with colleagues.

18.  Uses the information and communication technologies required by the field of computer software.

19.  Monitors and evaluates the events / developments in the society and the world's agenda in the field of health.

20.  Has the knowledge and skill of establishing intercultural communication both verbally and written.

21.  Records professional activities and practices effectively and safely.

22.  Collects, interprets, implements data and collaborates the results with other disciplines of health and acts accordance with scientific, cultural, social and ethical values.

23.  Behaves in accordance with quality management and processes and participates in these processes.

24.  Has sufficient consensus on the issues of community health, environmental protection and occupational safety for individuals of all age groups.

25.  Acts as an individual in accordance with laws, regulations, legislation and professional codes of ethics regarding duties, rights and responsibilities.

26.  Role models to colleagues and the society with professional identity.

27.  Understands the relationship between the individual's health and the physical and social environment, and the structure of a healthy and / or sick individual’s physiological functions, mental state and behavior.

28.  Participates in institutional, local, national and international trainings; credits and documents them after graduation.

29.  Knows the importance of ethical principles and ethical rules in the fields of education, practice and research for individuals and society.