KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ALAN YETERLİLİKLERİ

 

F1

Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur

F2

Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü takip etme, değerlendirme ve bu bilgiyi kullanabilme yetisine sahip olur

F3

Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceri doğrultusunda bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirme, bilgiyi paylaşma, ekip çalışması yapabilme becerisi kazanır.

F4

Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm önerileri sunar

F5

Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

F6

Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek imkânları sağlayacak araştırmalar yapar

F7

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime ve öğrenmeye açıktır ve bu davranışı sürdürür.

F8

Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

F9

Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

F10

Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir

 

F1

Our graduates get a high level theoretical and practical knowledge supported by course books containing basic and current knowledge, practice equipment and multimedia training tools and other sources in the field of health.

F2

They get the qualification to reach the scientific knowledge in health field, follow and asses current literature, and use this knowledge.

F3

In accordance with high level knowledge and skill in health field, they get the ability to interpret scientifically proven data, define issues, analyze, develop solutions favoring professional and ethical values based on researches and evidence, share the knowledge, and conduct team work.

F4

They suggest solutions to the issues in their field of study in accordance with scientific data/evidence.

F5

Using their high level knowledge in health, they conduct a study independently and get responsibility as a team member in cooperation with other occupational groups.

F6

They discharge the responsibility for scientific knowledge generation in their own field and carry out the researches to increase the quality of life of the society.

F7

They display their adoption of lifelong learning, open to learning and sustain this habit.

F8

They use information and communication technologies with the software in their field.

F9

With their professional identity, they become a model for their colleagues and society.

F10

They are qualified to understand the condition of healthy and/or ill person, physiologic functions and behaviours; the relation between the person’s health and physical/social environment.