KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

EBELİK BÖLÜMÜ

ALAN-PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilere sahip olmak.

 1. Epidemiyolojik, sosyal ve kültürel bağlamda kadın, yenidoğan, aile ve toplumun kültürel açıdan uygun, yüksek kalitede bakım esasına dayanan obstetri, neonatoloji, sosyal bilimler, toplum sağlığı ve etik alanlarında gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
 2. Ebeliğin temel kavram ve kuramlarını kullanarak,  sağlığı koruma ve yaşam kalitesini geliştirir.
 3. İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve temel insan gereksinimlerini bilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilmek.

-Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme; sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

 1. Gebelik öncesi bakım ve aile planlaması için toplumdaki herkese, sağlıklı aile hayatı, planlı gebelikler ve etkin ebeveynlik için yüksek kalitede, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli sağlık eğitimi ve hizmeti sağlar.
 2. Gebelik süresince sağlığı maksimum düzeyde tutmak için risklerin erken tespiti, saptanan komplikasyonların sevki ya da tedavisini kapsayan yüksek kalitede kültürel açıdan duyarlı kanıt temelli doğum öncesi bakım sunar.
 3. Doğum yönetimi ve bakımında kültürel açıdan duyarlı, yüksek kalitede, kanıt temelli bakım sağlar.
 4. Doğum sonu dönemde kadınlar ve yenidoğanlar için geniş kapsamlı yüksek kalitede kültürel açıdan duyarlı kanıt temelli bakım sağlar.
 5. Gebelik sonlandırma veya kaybı yaşayan kadınlar için, ulusal protokoller doğrultusunda, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olarak kültürlere duyarlı, bireyselleştirilmiş bir dizi hizmet sağlar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili araştırma ve uygulamaları bağımsız olarak yürütebilmek.

- Alanı ile ilgili araştırma ve uygulamalarda kriz durumlarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik mesleğinin tarihsel gelişimini tanımını, rollerini yasal hak ve sorumluluklarını açıklar.
 2. Bağımsız ebelik rollerini bilir, uygular, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, girişimcilik hakkında bilgiye sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilmek.

 1. Yansıma, eleştirel analiz ve değerlendirme becerilerini geliştirerek, profesyonel ebelik felsefesi, etik ilkeler, hasta ve çalışan güvenliğine yönelik önlemleri göz önünde bulundurarak klinik ve kuramsal bilgisini kullanarak uygulamalarının sorumluluğunu alır.
 2. Ebelik ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve kanıta dayalı ebelik bakımı sunar.
 3. Eleştirel bakış açısı ile bilginin doğruluğunu, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirir.
 4. Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili bilgi ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.

- Toplumsal sorumluluk bilinciyle proje ve etkinlikler düzenleyebilmek,

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

 1. Ebelikte yönetim becerilerine sahiptir, sektörler arası işbirliğinin öneminin farkındadır.
 2. Profesyonel kimliği ile ebe adaylarına rol modeli ve topluma örnek olur.
 3. Bir yabancı dili kullanarak ebelik alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 4. Sağlıklı yaşama hakkının savunulmasında fikirleri yazılı ve sözlü yollarla etkin bir biçimde iletir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun şekilde ilerlemek,

- Toplumsal haklar, sosyal adalet, bakımda kalite, kültürlerarası bakım,  iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

 1. Sağlıkta kalite uygulamaları hakkında bilgiye sahiptir.
 2. Görev, yetki ve sorumluluklarını, sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini ebelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir.
 3. Bilimsel araştırmalar yaparak ebelik uygulamalarında kullanabilir.
 4. Alanı ile ilgili araştırma sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilir, uygulamalarında kanıt temelli yaklaşımı benimser.

 

 

INFORMATION

Theoretical, Actual

- To have theoretical and practical knowledge and skills related to the field.

 1. Midwives have the requisite knowledge and skills from obstetrics, neonatology, the social sciences, public health and ethics that form the basis of high quality, culturally relevant, appropriate care for women, newborns, and childbearing families.
 2. She improves health and quality of life by using midwifery's basic concepts and theories.
 3. Know the structure and functions of the cells, tissues, organs and systems that make up the human body and their relations with each other and basic human needs.

SKILLS

Cognitive, Applied

- To be able to use theoretical and practical knowledge and skills related to the field.

- To be able to interpret and evaluate data using knowledge and skills related to the moon; to identify and analyze problems, to develop solutions based on research and evidence.

 1. Midwives provide high quality, culturally sensitive health education and services to all in the community in order to promote healthy family life, planned pregnancies and positive parenting for pre-pregnancy care and family planning.
 2. Midwives provide high quality antenatal care to maximize health during pregnancy and that includes early detection and treatment or referral of selected complications.
 3. It provides culturally sensitive, high quality, evidence-based care in maternity management and care. 
 4. Provides broad-based, culturally sensitive evidence-based care for women and newborns in postpartum period.
 5. Midwives provide a range of individualised, culturally sensitive abortion-related care services for women requiring or experiencing pregnancy termination or loss that are congruent with applicable laws and regulations and in accord with national protocols.

COMPETENCIES

Ability to work independently and to take responsibility

- To be able to carry out researches and applications related to the field independently.

- To be able to take responsibility as an individual and team member in crisis situations in research and applications related to the field.

 1. Defines the historical development, roles, legal rights and responsibilities of the midwifery profession at national and international level.
 2. Know the roles of independent midwives, take responsibilities as individual and team members, have knowledge about entrepreneurship.

Learning Competence

- To be able to evaluate the knowledge and skills related to the field with a critical approach.

- Identify learning needs.

- To be able to develop a positive attitude towards learning about lifelong learning.

 1. Take responsibility for their applications by developing reflection, critical analysis and assessment skills, taking into account measures for professional midwifery philosophy, ethical principles, patient and employee safety, using clinical and theoretical knowledge.
 2. Monitor the events/developments about midwifery in the society and the world's agenda community and the world agenda and provides blood-based midwifery care.
 3. It evaluates the accuracy, reliability and validity of information with a critical point of view.
 4. It develops a positive attitude towards lifelong learning in aware of your learning needs.

Communication and Social Competence

- To share suggestions for solution of information and problems related to the field with experts and non-experts by supporting quantitative and qualitative data.

- To be able to organize projects and activities with the awareness of social responsibility,

- Ability to follow developments in the field of using a foreign language at least at the European Language Portfolio B1 General Level and communicate with colleagues.

- To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Advanced level required by the field.

 1. It has management skills in midwifery, aware of the importance of inter-sectoral cooperation.
 2. A role model and collecting example for midwife candidates with professional identity.
 3. Using a foreign language, you can monitor the information in the area of midwifery and communicate with your colleagues.
 4. It effectively communicates ideas in written and verbal ways in defense of the right to a healthy life.

Field Specific Competence

- To advance in accordance with the social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collecting, interpreting, implementing and announcing the results related to the field,

- To have sufficient consciousness about social rights, social justice, quality of care, intercultural care, occupational health and safety.

 1. Has knowledge about quality practices in health care.
 2. It knows how to use its duties, powers and responsibilities in health services, health policies, health legislation and management in midwifery services.
 3. Can be used in midwifery practices by conducting scientific researches.
 4. They can reflect the results of research related to their field to their applications and adopt an evidence-based approach in their application.