KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, ülkemizde mevcut hemşirelik eğitimine daha farklı bir anlayışla yaklaşarak eğitim yapmayı amaçlamaktadır.  İnsanlarla çalışan ve insanı odak alan tüm mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de sosyal bilimler, davranış bilimleri ve temel tıp bilimlerinin bilgisinden yararlanılmaktadır.  Yanı sıra günümüzde hemşirelik disiplini kendi kuramlarını da geliştirme ve bir profesyon olma yolunda ilerlemektedir. Bunun için sağlık sorunlarına bütüncül bakabilecek, insancıl (hümanistik) değerleri benimsemiş, bilimsel bilgi temelli çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmek durumundayız.

Bu bağlamda Hemşirelik Bölümümüzün vizyonu; hemşirelik eğitiminde sürekli gelişim sağlayarak ulusal düzeyde lider olmak, öz-görevi (misyonu) ise; bilimsel bilgiyi, etik bilgiyi ve insancıl yaklaşımı birleştiren, gelecekte sağlık bakım alanında değişimler yaratabilecek lider hemşireler yetiştirmektir.

Bunlar doğrultusunda ders programımızı diğer hemşirelik eğitim programlarından ayıran farklar bulunmaktadır. Bunlardan biri, bir eğitim bilimleri modeli ile hemşireliğin temelini oluşturan empirik, estetik ve etik bilme yollarından bir karma oluşturulmuş olmasıdır. İkinci farkı toplumumuzda gözlemlediğimiz öz-bakım eksikliğini ve genelde meslektaşlarımızda gözlemlediğimiz hemşire-hasta iletişimindeki eksiklikleri gidermek amacı ile programa özenle yerleştirdiğimiz zorunlu ve seçmeli derslerdir. Programın üçüncü önemli farkı, hemşirelik bakımının tıbbi model yerine, hemşirelik bakım kuramcılarının anlayışlarına temellendirilmiş olmasıdır. Bu özellikler ile ülkemizde bir ilk olan bu programın bir örnek ve referans olmasını bekliyoruz.

Hemşirelik Bölümü öğretim üye ve görevlileri olarak eğitimde öğrenciyi temel alan yaklaşımımızı ve insan sağlığını geliştirip yükseltme anlayışını kazandıracak eğitim etkinliklerini siz öğrencilerimizle birlikte yürütmek üzere mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeyi diliyoruz. 

Hemşirelik Programı neden farklı?

Müfredatlar farklı derslerin sıralanması, öğrencinin bu derslere çalışması ve bunların yaşamına nasıl bir katkıda bulunacağını bilememesi değildir. Bu nedenle müfredatın bütünleştiren bir bakış açısı içeren ve bir anlam veren bir felsefesi olmalıdır.

Eğitimsel olarak bireyde anlamı oluşturan altı temel alan vardır. Bunlar: sembolik, empirik, estetik, sinneotik, etik ve sinoptik  alanlardır. 

Sembolik alan; dil, matematik, mimik ve ritmik örüntüleri içerir. Herhangi bir anlamın ifadesi ve iletişiminde kullanılır. Empirik alan; fiziksel dünya, yaşayan canlılar ve insan bilimlerini içerir. Gözlem ve deney ile ortaya çıkmış olan tanım, genelleme, teorik formüller ve açıklamaları sağlar.

Estetik alan; çeşitli sanatlar, müzik, görsel sanatlar, hareket sanatları ve edebiyatı içerir. Subjektifliğin kendine özgü objektifleştirilmesi gibi önemli düşünce algılamasının kavranması ile ilgilidir.

Sinneotik alan; sezgi ya da farkındalık olarak bireye özgü ya da “kişisel bilme”yi oluşturur. Duyguların içinde sempati duymaya benzer bir özelliği vardır.

Etik alan;  olması gerekeni, zorunluluğu algılama şeklini, ya da bu ilişkilerin farkına varmayı ifade eder. Bilimin aksine, soyut ve bilişsel anlamanın olduğu, idealize edilmiş estetik algıyı yansıtan bir sanattır. Kişisel bilmenin aksi söz konusudur.

Sinoptik alan; tarih, din ve felsefe gibi disiplinler empirik, estetik ve sinneotik alan anlamlarını bütünleştirir/birleştirir. İnsanın geçmişte, verilen kısıtlı koşullarda kendini ne yaptığını, sanatsal olarak yeniden yaratmasıdır. Din yüksek anlamlılıkla ilgilidir. Bütün, kapsamlı ve aşkın (ulu) gibi kavramaları ele alır. Felsefe de bunların birbiriyle ilişkilerini kavramsal olarak yorumlayarak, analitik netleşme, değerlendirme ve diğer alanlarla yapay bir eşgüdümü sağlar.

Böylece genel eğitimin anlam boyutları, ya da insanın evren ve varoluşla ilişkileri, gibi temel öğeleri oluşmaktadır. Bu yaklaşımla insan; konuşma, işaretler ve jestleri kullanan, gerçeklerden haberdar, estetik önemi olan objeleri takdir etme-yaratma becerili, insanlara zengin ve disiplinli bir yaşam armağan edildiğini takdir edebilen, akılcı kararlar alan ve doğru ile yanlış arasındaki farkı yargılayabilen ve birleştirici bakış açısı olan bir birey olmalıdır. 

Özet olarak bu altı anlam alanı, ifade etme yolu ile iletişim kurmayı, tanımlamayı, önemli objeler yaratma ve algılamayı, ilişkiler kurmayı, doğru ve yanlışı ayırt etme kararı vermeyi ve bütünsel olarak farkına varmayı sağlamaktadır.

Bu fark nedeniyle müfredat programının bu yönleri program için alışılmışın dışında derslerin yer almasını gerektirmiştir ve dolayısı ile bu dersler için farklı disiplinlerden eğitimcilerin desteğine gereksinme ortaya çıkmıştır. Bu çok yönlü müfredat ile; gençlerimizi kendine, diğer insanlara, mesleğine, mesleğin ve ülkenin sağlık sorunlarına çok yönlü bakabilecek, çözüm odaklı düşünebilecek kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Dr. Öğr. Üyesi Serap SAYAR

Hemşirelik Bölüm Başkanı